Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΟΑΕΔ: Ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας των ανέργων ηλεκτρονικά και μέσω ταχυδρομείου


Tη δυνατότητα να θεωρήσουν το βιβλιάριο υγείας τους για ολόκληρο το 2012, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν, αποκτούν οι 178.628 άνεργοι που επιδοτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ, από την 1/1/2011 έως τις 31/12/2011.
Το ΙΚΑ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, αξιοποιώντας τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα χορήγησης ικανότητας και θα ξεκινήσει την αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών στην διεύθυνση κατοικίας των ανέργων από τις 10 Φεβρουαρίου.
Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η προσέλευση των δικαιούχων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Μητρώου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για την θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
Επίσης δεν απαιτείται η θεώρηση του οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας για τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο ασφαλιστικό έτος 2012.
Τα βιβλιάρια υγείας των ανέργων θα ισχύουν από την 1/3/2012 έως τις 28/2/2013.

ΕΛ.ΑΣ.: Προκήρυξη εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών

Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα την προκήρυξη για το διαγωνισμό εισαγωγής αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με το σύστημα απολυτηρίου Γενικού Λυκείου.
Περισσότερα: http://www.astynomia.gr/

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Σχετικά με ενστάσεις SPIDER και Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΕΛ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ κατά της διακήρυξης «Αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Πωγωνίου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2-3-2012, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με ενστάσεις SPIDER και Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΕΛ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ κατά της διακήρυξης «Αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Πωγωνίου.»


Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 2η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 3287/28-2-2012, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [7], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΝ
1 ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ
2 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
3 ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
4 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ NAI
5 ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
6 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
7 ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής
Από την εταιρεία Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε., νομίμως εκπροσωπημένης κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή η υπ. αρ. 3092/24-2-12 ένσταση κατά των όρων της υπ. αρ. 1475/15-212 διακήρυξης για την αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Πωγωνίου την οποία θέτει υπόψη της Ο.Ε. και αναφέρει:
Όσον αφορά τον 1° λόγο ένστασης της SPIDER:
Τα ογκώδη απορρίμματα (τραπέζια, καρέκλες, ντουλάπες, κομοδίνα, κρεβάτια, γραφεία, στρώματα, κ.λπ.), δεν μπορούν να αποτεθούν σε οποιονδήποτε ΧΥΤΑ όπως είναι αμεταποίητα, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα πληρότητας στα κύτταρα του, λόγω του μεγάλου μεγέθους των. Για τον λόγο αυτό., γίνονται αποδεκτά μόνο τεμαχισμένα - θρυμματισμένα.
Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η ανάγκη χρήσης σπαστήρα - θρυμματιστή. Αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω μηχάνημα είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Επιπλέον όποιος κηρυχθεί Ανάδοχος του έργου, είναι υποχρεωμένος ούτως ή άλλως, να τηρήσει και να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία που επικαλείστε στην ένσταση σας και βεβαίως η τήρηση αυτή είναι και απαίτηση του Κύριου του έργου. Επομένως θα υποχρεωθεί ο ανάδοχος να εφοδιαστεί με τις κατάλληλες άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης που απαιτούνται για την σύννομη χρήση του μηχανήματος, τόσο για την διασφάλιση της υγείας των πολιτών, όσο και την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε όπως και εσείς σημειώνεται στην ένστασή σας, (σύμφωνα με την έγγραφη πληροφόρηση που είχατε από την Περιφέρεια Ηπείρου) …..μέχρι σήμερα δεν έχει αδειοδοτηθεί χώρος για αντίστοιχη δραστηριότητα στην Περιφέρεια της Ηπείρου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: «Το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ από τη ΔΕΗ»

Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, όλες οι κατηγορίες νοικοκυριών και καταναλωτών που εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού τέλους ή εμπίπτουν σε ειδικές ρυθμίσεις πιστοποιούνται, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Εφόσον έχει υποβληθεί παρόμοιο αίτημα και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης είναι λογικό ένας καταναλωτής να ζητά έναν διακανονισμό της πληρωμής του με τη ΔΕΗ προκειμένου να μην καταβάλει κάτι που τελικώς δεν οφείλει να καταβάλει.
Για τη συντριπτική, όμως, πλειονότητα των καταναλωτών που πρέπει να συγκαταβάλουν το λογαριασμό της ΔΕΗ και το ειδικό τέλος ακινήτων δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα η μερική εξόφληση ενός λογαριασμού της ΔΕΗ γιατί στον επόμενο λογαριασμό εξοφλείται το τμήμα του λογαριασμού που δεν έχει καταβληθεί, δηλαδή αυτό που αφορά το ειδικό τέλος ακινήτων και όχι την κατανάλωση ρεύματος.
Όσοι, συνεπώς, έχουν την εντύπωση ότι εξοφλώντας εν μέρει τον λογαριασμό τους εξοφλούν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και όχι το ειδικό τέλος ακινήτων, έχουν εσφαλμένη εντύπωση, την οποία καλλιεργούν ενδεχομένως και ορισμένα στελέχη της ΔΕΗ κατά παράβαση του νόμου και των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας. Αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί για την προστασία του καταναλωτικού κοινού.
Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι δεν έχει διακοπεί σε κανέναν πολίτη, άξιο προστασίας που έχει πραγματική αδυναμία καταβολής του ειδικού τέλος ακινήτων, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό διασφαλίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, στις οποίες όποιος έχει δικαίωμα να υπαχθεί μπορεί να υπαχθεί με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Προτάσεις της Γ.Γ. για τροποποίηση άρθρου επί του αρχικού σχεδίου νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τρίτη, 6/3/2012

Τον ιδιαίτερο προβληματισμό της για την παρ. 2 του άρθρου 17 του αρχικού Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπ.Α.Α.Τ.-Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων-Αγροτικές Μισθώσεις», που προβλέπει, ότι η διαχείριση των αγροτεμαχίων που απέκτησαν δασική μορφή, τα υποχρεώνει να στερηθούν την αρχική γεωργική μορφή τους, με αποτέλεσμα να καθίστανται μη αξιοποιήσιμα από τους ιδιοκτήτες τους, κατέθεσε με επιστολή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα.
Η Γ.Γ, προτείνοντας να επιτραπεί η εκχέρσωση των κληροτεμαχίων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόδοσή τους και πάλι στη γεωργία, επιτυγχάνοντας τον αρχικό σκοπό παραχώρησης τους σε ιδιώτες, επισημαίνει την ανάγκη εκχώρησης πολύτιμου ζωτικού χώρου στους αγρότες και κτηνοτρόφους, ώστε να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα.
Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει την ανάγκη να προβλεφθεί η καταβολή χρηματικού ποσού εκ μέρους των ιδιοκτητών, στην περίπτωση αλλαγής της χρήσης πέραν της γεωργικής, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο με το σκοπό της νέας χρήσης (βιοτεχνική, βιομηχανική, οικιστική), λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τη θέση στην οποία βρίσκεται το αγροτεμάχιο (παραθαλάσσιο, ημιορεινό, ορεινό).
Τέλος, προτείνει για τις εξαιρεθείσες ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται εντός αγροκτημάτων, οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί από τις Επιτροπές Διανομών, ως αγροί και απέκτησαν δασική μορφή να προβλεφθεί η εξαγορά αυτών από τους κατέχοντες και εν συνεχεία να έχουν την ίδια διαχείριση με ότι προτάθηκε και για τα κληροτεμάχια.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο που προκαλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προωθεί βελτιωτικές τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εκτάσεις που διαχειρίζεται το Υπ.Α.Α.Τ και μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις προσπαθεί να δώσει αναπτυξιακή υπεραξία στην αγροτική γη, αφού για την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας αποτελεί ένα τεράστιο πόρο που θα διασφαλίσει για την περιοχή, όρους κοινωνικής συνοχής και ενδογενούς ανάπτυξης.

ΣΑΓΙΑΔΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Σύλληψη αλλοδαπού για μεταφορά μη νόμιμου μετανάστη

Συνελήφθη χθες (05.03.2012) το βράδυ, στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ένας 45χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, για μεταφορά μη νόμιμου μετανάστη.
Συγκεκριμένα, σε αστυνομικό έλεγχο του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 45χρονος, διαπιστώθηκε ότι αυτός μετέφερε έναν 29χρονο ομοεθνή του, μη νόμιμο μετανάστη . Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι σε βάρος του 29χρονου εκκρεμούσε μέτρο διοικητικής απέλασης από τη χώρα.
Το προαναφερόμενο όχημα κατασχέθηκε.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.

Παιδιά της «Κιβωτού» θα φιλοξενηθούν στην Πωγωνιανή

Θα σπουδάζουν σε νέα Γεωργική Σχολή…
«Ψυχή» του εγχειρήματος ο πατήρ- Αντώνιος
 
Πολύτιμη «ανάσα» αναμένεται να δώσει στην ακριτική Πωγωνιανή η δημιουργία Γεωργικού Σχολείου, στο οποίο θα φιλοξενηθούν παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Πρόκειται για μια ιδέα που μπήκε στο δρόμο της υλοποίησης από το Δήμο Πωγωνίου, με την αμέριστη βοήθεια της «Κιβωτού του Κόσμου», που εδώ και χρόνια έχει δημιουργήσει στην Αθήνα, ο πάτερ Αντώνιος, το φιλανθρωπικό έργο του οποίου είναι γνωστό στο Πανελλήνιο.
Ο παπά-Αντώνης βρέθηκε πρόσφατα στα Γιάννινα και στην Πωγωνιανή, όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με φορείς της περιοχής, ενώ οι κάτοικοι έχουν υποδεχθεί με θέρμη την ιδέα!
Το νέο Σχολείο…
Το νέο εκπαιδευτήριο πρόκειται να στεγαστεί στο κτίριο των Τεχνικών Σχολών Λάτση, των οποίων φέτος ο κύκλος τελειώνει, μετά από 20 και πλέον χρόνια επιτυχημένης παρουσίας. Στο υπό ίδρυση Γεωργικό Σχολείο θα φοιτούν όσα παιδιά έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τις Γυμνασιακές σπουδές τους και θέλουν να ακολουθήσουν τον γεωργικό τομέα.
Η Σχολή θα δημιουργηθεί στα πρότυπα της αντίστοιχης Αμερικανικής σχολής της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, άμεσα τόσο ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, όσο και ο Αντιδήμαρχος και πρώην Κοινοτάρχης Πωγωνιανής Στέλιος Κουκουλάρης θα βρεθούν στη συμπρωτεύουσα για να δουν τον τρόπο λειτουργίας της περίφημης Σχολής και να ζητήσουν τη βοήθειά της.
Παράλληλα, εντός των ημερών ξεκινούν οι διαδικασίες παραχώρησης του κτιρίου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και το Ίδρυμα Λάτση. Το νέο Σχολείο θα λειτουργεί με τους κανόνες και την ευθύνη της «Κιβωτού του Κόσμου».
Όλοι θα βοηθήσουν
Ο παπά- Αντώνης, η «ψυχή» και αυτού του εγχειρήματος, που βρέθηκε για δεύτερη φορά στην Ήπειρο, συναντήθηκε για το σκοπό αυτό με μια σειρά από τοπικούς Φορείς. Μεταξύ άλλων, με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη, την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας Δήμητρα Γεωργακοπούλου- Μπάστα, τους τρεις Επάρχους Άνω και Κάτω Δερόπολης, αλλά και Πωγωνίου, καθώς και με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου.
Όλοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την δημιουργία του νέου εκπαιδευτηρίου και υποσχέθηκαν την πλήρη συμπαράσταση και βοήθεια για την υλοποίηση του σκοπού αυτού.
Παράλληλα, ο πατήρ –Αντώνιος, που συνοδευόταν από την πρεσβυτέρα του και 2 - 3 συνεργάτες, συναντήθηκε στα Γιάννινα με τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Γιώργο Καψάλη (ο Πρύτανης απουσίαζε), με την Πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού Ιωαννίνων Μάρθα Παπαδοπούλου, ενώ επισκέφθηκε και στη Μονή Ντουραχάνης τον παπά-Θανάση. Ας σημειωθεί, ότι συνδετικός κρίκος μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου και της «Κιβωτού του Κόσμου» είναι ο διακεκριμένος Πωγωνήσιος επιχειρηματίας Σπύρος Γκίλας.
***
Είναι δεδομένο, ότι τα νέα Εκπαιδευτήρια που, αν όλα πάνε καλά, αναμένεται να λειτουργήσουν από το νέο σχολικό έτος θα δώσουν ζωή στην ακριτική Πωγωνιανή, μια ιστορική περιοχή, στην οποία ως γνωστόν λειτουργεί από το 1924 το πρώτο Γυμνάσιο στην περιφέρεια της Ηπείρου.

ΠΗΓΗ: http://www.proinoslogos.gr/

ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Κλοπή του χρηματικού ποσό των 275.000 ευρώ από οικία

Χθες (05.03.2012) το πρωί, στον Αργυρότοπο Θεσπρωτίας, όπως καταγγέλθηκε, άγνωστοι δράστες αφού παραβίασαν πόρτα οικίας 57χρονου ημεδαπού, εισήλθαν εντός και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 275.000 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 1.500 ευρώ, κατά δήλωση παθόντα.

Διεξάγονται αστυνομικές αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Ημερήσια εκδρομή στο Περτούλι, την Πέμπτη 22 Μαρτίου διοργανώνουν οι Συνταξιούχοι Δάσκαλοι των Ιωαννίνων

Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Δασκάλων οργανώνει ημερήσια εκδρομή την Πέμπτη 22 Μαρτίου στο Περτούλι, μέσω Καλαμπάκας, Τρικάλων, Πύλης, Ελάτης.
Τιμή 10-15 € αναλόγως του αριθμού συμμετοχής.
Ώρα αναχώρησης: 7:30 από Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Δηλώσεις στο Πρακτορείο "Παμβώτις" και στα τηλέφωνα: κ. Δόσης: 2651045024 κ. Χρήστου: 2651083648

Νέες έρευνες για πετρέλαιο σε 9 νομούς

Στο Καλπάκι (Νεγράδες) εκτιμάται η ύπαρξη αερίου της τάξης των 50-60 εκατ. βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου
Mνημόνιο συνεργασίας με την Κύπρο και το Ισραήλ για τη μεταφορά φυσικού αερίου και τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων θα υπογράψει η Ελλάδα στα τέλη Μαρτίου, ενώ με τη διαδικασία open door από 1ης Ιουλίου 2012 παραχωρούνται όλα τα χερσαία τμήματα της χώρας, όπου πιθανολογείται ότι υπάρχει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, περίπου 10 ως 12 «οικόπεδα» σε διάφορους νομούς.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκαναν χθες, σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος διευκρίνισε ότι οι χερσαίες έρευνες για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων θα αφορούν 10-12 «οικόπεδα» σε 2 περιοχές του νομού Εβρου, στους νομούς Καβάλας, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας (κοντά στην Καλαμάτα), Θεσαλονίκης, Γρεβενών, Αχαΐας και Κρήτης.
Ιόνιο-Κρήτη
Εμφανώς ικανοποιημένος από την προσέλευση 8 μεγάλων εταιρειών στο διαγωνισμό για τις σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε πως η «εξαιρετική ανταπόκριση αποτελεί άλλο ένα στοιχείο που ενδυναμώνει τη θέση ότι υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα στην Ελλάδα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με σοβαρότητα και με μέτρο». Ο υπουργός αναφέρθηκε στην προοπτική δημιουργίας ενός τρίτου πόλου πηγών φυσικού αερίου για την Ευρώπη που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τα πρόσφατα ευρήματα σε Κύπρο, Ισράηλ και δυνητικάς την Ελλάδα και, εμμέσως πλην σαφώς, συνέδεσε τον ελληνο-ιταλικό αγωγό φυσικού αερίου ITGI με τη μεταφορά του αερίου της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου.
Ο υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος και έχει κινήσει τις διαδικασίες για τις έρευνες υδρογονανθράκων, έδωσε παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική, σύμφωνα με τα οποία τα έσοδα του κράτους από τα κοιτάσματα φθάνουν στο 30%-40% του συνολικού ακαθάριστου εσόδου της εκμετάλλευσης. Αλλωστε, το ποσοστό που θα προσφερθεί ως έσοδο στο ελληνικό δημόσιο αποτελεί στοιχείο διαπραγμάτευσης και κριτήριο της αξιολόγησης των προσφορών. Στα κριτήρια είναι ακόμα το ύψος του μπόνους προς το Δημόσιο κατά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και ο τρόπος υπολογισμού της απόσβεσης της επένδυσης.
Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα, ο κ. Μανιάτης είπε ότι στόχος είναι στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του 2013 να προκηρυχθούν οι παραχωρήσεις για έρευνα και εκμετάλλευση σε 15 θαλάσσια «οικοπέδα» στο Ιόνιο και την Κρήτη, δεδομένου ότι οι σεισμικές έρευνες χρειάζονται γύρω στους 6-7 μήνες για να ολοκληρωθεούν και η ανάθεση σε μία ή περισσότερες εταιρείες ή και σε κοινοπραξία μεταξύ τους αναμένεται να γίνει ως το τέλος Απριλίου.
Πάτρα
Σχετικά με τον Πατραϊκό Κόλπο, το Κατάκολο και τα Ιωάννινα, περιοχές για τις οποίες «τρέχει» διαγωνισμός, ο υφυπουργός δήλωσε ότι από τα μέχρι στιμής γεωφυσικά δεδομένα, ο Πατραϊκός Κόλπος δείχνει να έχει αποθέματα της τάξης των 200 εκατ. βαρελιών πετρελαίου αλλά σε μεγάλο βάθος, που αναμένεται να αποδώσουν στο ελληνικό δημόσιο περί τα 20 δισ. ευρώ σε 20 χρόνια... Για τα Ιωάννινα, όπου χρειάζεται χερσαία γεώτρηση σε μεγάλο βάθος εκτιμάται η ύπαρξη αερίου της τάξης των 50-60 εκατ. βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου. Τέλος στο Κατάκολο, το εκτιμώμενο κοίτασμα υπολογίζεται σε 3-4 εκατ. βαρέλια. Οι προσφορές θα υποβληθούν στις 2 Ιουλίου.
Ο υπουργός δήλωσε ότι τα όποια έσοδα προκύψουν απο την εκμεταλλευση πετρελαίου/αερίου «κατά κανένα τρόπο δεν συνδέονται με το δημόσιο χρέος», και ο κ. Μανιάτης εξέφρασε τη θέση ότι τα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού, μέσω ενός Ταμείου

ΠΗΓΗ: http://www.imerisia.gr

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: 83χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τον Καλαμά

Ένας 83χρονος από τον Παραπόταμο της Θεσπρωτίας, που αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου, ανασύρθηκε χθες νεκρός από τα νερά του ποταμού Καλαμά.

Συγχωριανοί του τον είχαν δει να κατευθύνεται προς το ποτάμι. Καθώς η ώρα περνούσε και δεν επέστρεφε, άρχισαν να τον ψάχνουν οι δικοί του.
Σε κοντινό σημείο, δίπλα στον Καλαμά βρήκαν το σακάκι του. Αμέσως ενημέρωσαν την αστυνομία και έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και της ΕΜΑΚ, οι οποίες πραγματοποίησαν ολονύχτια επιχείρηση και κατάφεραν να τον εντοπίσουν χθες δυστυχώς νεκρό.

20% μειώσεις για τις συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ

Πριν καν “κάτσει” η μείωση στις επικουρικές οι συντάξεις δέχονται και νέο χτύπημα, αυτή τη φορά οι κύριες συντάξεις αναμένεται να κουρευτούν, αλλά μαζί φαίνεται πως θα μπει στο... κουρείο και το εφάπαξ.Όλα αυτά χάρη στην τρύπα 9 δισ που προέκυψε στα ταμεία, από τις μειώσεις στους μισθούς και την τεράστια αύξηση της ανεργίας.

Οι πληροφορίες μιλούν για κούρεμα 20% στις συντάξεις που είναι πάνω από τα 1.000 με 1.100 ευρώ. Ήδη όμως προβλέπεται μείωση του εφάπαξ τον Ιούνιο, θα κριθεί το πόσο από τις αναλογιστικές μελέτες που θα γίνου, ενώ από Σεπτέμβρη έρχεται ένα ακόμη 5% μείωση στις συντάξεις του ΙΚΑ.
Ως προς το τι μέλει γενέσθαι πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι λέγεται πως οι μειώσεις που θα έπρεπε να γίνουν με βάση τα οικονομικά των ταμείων (αναφορικά με αυτές που ήδη έγιναν) δεν θα έπρεπε να είναι 12% αλλά 25%...

ΠΗΓΗ: http://www.newsit.gr/

48ωρη πανελλαδική προειδοποιητική απεργία την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Μαρτίου οι φαρμακοποιοί

Την κήρυξη 48ωρης προειδοποιητικής απεργίας σε όλη την χώρα αποφάσισε για την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Μαρτίου, το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), ενώ οι φαρμακοποιοί σε Αττική και Αχαΐα συζητούν να συνεχίσουν επ’ αόριστο, να μην δίνουν με πίστωση φάρμακα, όχι μόνο στους ασφαλισμένους έξι Ταμείων, όπως συμβαίνει από την αρχή του μήνα, αλλά και στους ασφαλισμένους άλλων ταμείων.

Από τις σημειώσεις του Χαρίλαου Φλωράκη

Είναι από τις σημειώσεις που αναφέρονται στην αποθράσυνση του ιμπεριαλισμού, μετά την αντεπανάσταση, αλλά και για την προοπτική του σοσιαλισμού.
- «Εμ, άρχισαν τα όργανα, που λένε και οι χωρικοί. Δεν πρόλαβε, καλά - καλά, να διαλυθεί και τυπικά η Σοβιετική Ένωση και η άρχουσα τάξη της Ευρώπης άρχισε να δείχνει τα δόντια της.
Και στο Μάαστριχτ και αλλού. Και να τι εννοώ: Όσο η Δυτική Ευρώπη ήταν και παρέμενε η καπιταλιστική χερσόνησος μιας κομμουνιστικής ενδοχώρας, οι Δυτικοευρωπαίοι μεγιστάνες - βιομήχανοι, τραπεζίτες, χρηματιστές, μεγαλέμποροι, πολυεθνικές - ήταν ενδοτικοί απέναντι στους εργαζόμενους. Οι οποίοι κέρδισαν αρκετά με τους αγώνες τους. Ακόμη και την "καπιταλιστική ολοκλήρωση" της Ευρώπης είχαν αποφασίσει να την κάνουν με δαπάνες όλων των, λεγόμενων, "κοινωνικών εταίρων". Δηλαδή να επιβαρυνθούν το κόστος της, αναλογικά, οι εργοδότες, το κράτος και οι εργαζόμενοι. Μόλις, όμως, οι ερίφηδες είδαν ότι η κομμουνιστική ενδοχώρα καταρρέει και "αντίπαλο δέος" δεν υπάρχει, τα στύλωσαν. Αρνούνται να μετέχουν στις δαπάνες της "ολοκλήρωσης" και ρίχνουν όλα τα βάρη μόνο στους εργαζόμενους...».

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: Ανακοίνωση της εκτελεστικής επιτροπής που καταγγέλλει τη δημοτική Αρχή Πωγωνίου, που προχωρά στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας του Δήμου