Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά: Μεταγραφική ενίσχυση με τον επιθετικό Γκέρι Γκέγκα


Ο Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου επιθετικού Γκέρι Γκέγκα.
Ο Γκέρι Γκέγκα έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Δόξα  Κρανούλα, και στον Καραϊσκάκη Άρτας.

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικου


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ διακηρύσσει  τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύων - ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Β´ Φάση)» Δήμου Πωγωνίου προϋπολογισμού   7.750,00        (με Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα μ :
1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117.
2. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006).
3.του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
4.Την με 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί "Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5.Την  ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
6. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού
7. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
8. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .
9. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
10. οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
11. τους όρους της παρούσας μελέτης με Α.Μ. 10/2019 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.
Η προμήθεια υλοποιείται από το Δήμο Πωγωνίου για: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση δικτύων - ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Β´ Φάση)»

Δήμος Πωγωνίου: Εκλογή προεδρείου Δ.Σ. και μελών Ο.Ε., την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου


Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις των άρθρων  71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον πρώτο σε ψήφους σύμβουλο του  επιτυχόντος συνδυασμού  [ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ],  σας  προσκαλούμε  να προσέλθετε  στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία  θα διεξαχθεί   την  Κυριακή      Σεπτεμβρίου  2019, και  ώρα  11.00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΓΚΕΓΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Εκλογή  Προεδρείου  Δημοτικού  Συμβουλίου.
  2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.

Συλλήψεις ατόμων, κατά το τελευταίο 48ωρο για διάφορα ποινικά αδικήματα


Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, κατά το τελευταίο 48ωρο, από αστυνομικούς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνελήφθησαν 16 άτομα, για διάφορα ποινικά αδικήματα.
Αναλυτικότερα συνελήφθησαν:
· Προχθές (02-09-2019) το απόγευμα και το βράδυ σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας, από  αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ένας 37χρονος ημεδαπός και ένας 29χρονος αλλοδαπός, διότι στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.
· Χθες (03-09-2019) το μεσημέρι στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων, τρεις ημεδαποί, ένας 24χρονος άνδρας και δύο γυναίκες, ηλικίας 28 και 17 ετών, διότι νωρίτερα στα Ιωάννινα, αφού διέρρηξαν διαμέρισμα, ιδιοκτησίας 87χρονης ημεδαπής, εισήλθαν σε αυτό με σκοπό την κλοπή, έγιναν όμως αντιληπτοί από την παθούσα και τράπηκαν σε φυγή χωρίς τελικά να αφαιρέσουν κάποιο αντικείμενο.
· Χθες (03-09-2019) το μεσημέρι στην Πρέβεζα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πρέβεζας, ένας 56χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, ποινής κάθειρξης (5) ετών, για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία.
· Χθες (03-09-2019) το μεσημέρι στην Πρέβεζα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πρέβεζας, ένας 24χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούν δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας, συνολικής ποινής φυλάκισης (14) μηνών, για τα αδικήματα της κλοπής και απόπειρα κλοπής.
· Χθες (03-09-2019) το μεσημέρι στην Πρέβεζα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πρέβεζας, μία 39χρονη ημεδαπή, διότι σε βάρος της εκκρεμούν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις και συγκεκριμένα:        
Ø απόφαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης (5) ετών, για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία,
Ø απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, ποινής φυλάκισης (2) ετών, για κλοπή και
Ø απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας, ποινής φυλάκισης (6) μηνών, για κλοπή.
· Χθες (03-09-2019) το μεσημέρι στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ένας 25χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας, ποινής φυλάκισης (3) μηνών και χρηματικής ποινής (1.500) ευρώ, για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.
· Χθες (03-09-2019) το μεσημέρι στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κόνιτσας, ένας 65χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Ιωαννίνων, ποινής φυλάκισης (10) μηνών, για κλοπή.
· Χθες (03-09-2019) αργά το απόγευμα στην Ελεούσα Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων, τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 43, 23, 28 και 21 ετών, διότι κατελήφθησαν από του αστυνομικούς έξω από το χώρο που διεξάγεται η εμποροπανήγυρη Ιωαννίνων να διαθέτουν προς πώληση υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτων, χωρίς να διαθέτουν άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
· Χθες (03-09-2019)  το απόγευμα στο 73ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Άρτας - Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Άρτας, ένας 51χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική συσκευή (αλκοολόμετρο), διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επίδραση οινοπνεύματος.
· Χθες (03-09-2019) το βράδυ, στην Ηγουμενίτσα, από  αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Ηγουμενίτσας, ένας 26χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκε  και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Συνάντηση της Βουλευτού Ιωαννίνων Μαρίας-Αλεξάνδρας Κεφάλα με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού


Στη φωτογραφία η Βουλευτής με τον Υφυπουργό Τουρισμού Μάνο Κόνσολα 
Εν όψει της επίσκεψης του Υπουργού Τουρισμού αύριο στα Ιωάννινα και με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Νομού Ιωαννίνων στον χάρτη των εγχώριων και ξένων τουριστικών προορισμών, η Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα πραγματοποίησε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου.
Η Βουλευτής ανέδειξε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής της, τα οποία αποτελούν πόλο τουριστικής έλξης, όπως η πολιτιστική ταυτότητα και η πλεονεκτική γεωγραφική θεση,σε συνδυασμό με τις συγκοινωνιακές υποδομές.
Διατύπωσε προτάσεις για την περαιτέρω τόνωση της τοπικής Οικονομίας για όλες τις εποχές του χρόνου μέσω δράσεων και στοχευμένων πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα, ενώ συζητήθηκαν και παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν υπό το νέο φορολογικό καθεστώς που θα δυναμώσουν σταδιακά και τις τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή.
Τέλος συζητήθηκε και το κομμάτι των εναλλακτικών μορφών τουρισμού ως μια σημαντική πρόκληση, που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ,ως ευκαιρία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ενίσχυση της οικονομίας και περαιτέρω Ανάπτυξης.
Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και κατατέθηκαν προτάσεις για τον Εκκλησιαστικό Τουρισμό, καθώς ο Νομός Ιωαννίνων διαθέτει εξαιρετικά μνημεία θρησκευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, για τα οποία η Περιφέρεια Ηπείρου.

Δήμος Πωγωνίου: Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» η αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Καλπακίου και Άνω Καλαμά, με ποσό 756.000 €


Βελτιώνεται η προσπελασιμότητα στον κάμπο Βελλάς – Παρακαλάμου

Ένα σημαντικό έργο για την στήριξη του αγροτικού τομέα εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ανάβοντας το πράσινο φως για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.
Πρόκειται για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Καλπακίου και Δ.Ε. Άνω Καλαμά», προϋπολογισμού 756.700€ που εντάχθηκε στο πρόγραμμα με την αριθμ. 43795/7-6-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών –Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχ/σης Π.Δ.Ε. και πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η  αποδοχή των όρων από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πωγωνίου.
Με το συγκεκριμένο έργο θα βελτιωθεί η προσπελασιμότητα στον κάμπο Βελλάς – Παρακαλάμου, ενός από τους μεγαλύτερους κάμπους του Νομού Ιωαννίνων και θα μειωθεί το κόστος μεταφοράς των προϊόντων. Παράλληλα θα επιτραπεί η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
 «Δεσμευτήκαμε για την βελτίωση της προσπελασιμότητας στον κάμπο Βελλάς - Παρακαλάμου και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Στηρίζουμε τον αγροτικό κόσμο της περιοχής συμβάλλοντας στην ευκολότερη πρόσβαση στις αγροτικές καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να τονωθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο» δήλωσε ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κων/νος Καψάλης.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Ανέλαβε καθήκοντα το νέο Τοπικό Συμβούλιο Δελβινακίου


Αγιασμό στο Δημαρχείο Δελβινακίου τέλεσαν την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου τα νεοεκλεγέντα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.
Σε μία σεμνή τελετή αιρετοί και κάτοικοι του Δελβινακίου ξεκίνησαν με τον πιο όμορφο τρόπο την νέα θητεία θέλοντας να δώσουν το στίγμα της άμεσης επαφής και συνεργασίας.
Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Γιώργος Τσώνης που αφού ευχαρίστησε τους συγχωριανούς για την εκλογή, παρουσίασε τα μέλη του νέου Τοπικού Συμβουλίου και έδωσε το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της θητείας. «Θα εργαστούμε για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συντοπιτών μας και για την ανάπτυξη του τόπου. Είμαστε βέβαιοι ότι στο πρόσωπο του Δημάρχου και των συνεργατών του θα βρούμε ένα δυνατό στήριγμα» τόνισε.
Το νέο Τοπικό Συμβούλιο συνεχάρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαλίτσης Νίκος και Μάτσιας Βασίλης που επεσήμαναν ότι θα είναι στο πλευρό του Προέδρου και των μελών.
«Ο ρόλος του Τοπικού Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πλέον αναβαθμισμένος.  Θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε γιατί ο στόχος μας είναι κοινός και αφορά το καλό των δημοτών μας.
Το νέο Τοπικό Συμβούλιο Δελβινακίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος:  Τσώνης Γεώργιος
Μέλη:  Τώνης Μιχαήλ
            Λουϊζου Κωνστάντω
             Γκίκας Γεώργιος
             Μάγκος Μιχαήλ
Τον αγιασμό τέλεσαν οι πατέρες Νικόλαος και Χριστόδουλος.

«Έφυγε» από την ζωή ο συγχωριανός Μπόλος Π. Μιχαήλ


«Έφυγε» την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 80 ετών από την ζωή, ο συγχωριανός Μπόλος Π. Μιχαήλ.
Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.  από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα Παρακαλάμου.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Συλλήψεις αλλοδαπών στην Ηγουμενίτσα


Στη σύλληψη πέντε (05) συνολικά αλλοδαπών, ηλικίας 31,22, 24, 44 και 22 ετών αντίστοιχα προέβησαν βραδινές ώρες χθες,  στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις πρώτοι  κατείχαν και επέδειξαν  ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία στερούνταν σφραγίδας εισόδου και θεώρησης εισόδου σε έδαφος SCHENGEN και οι υπόλοιποι δύο (02) κατείχαν και επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με σκοπό να μεταβούν λάθρα στο εξωτερικό.                                                               
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί τις προανακρίσεις, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω έγγραφα.

Ορίζοντες Ηπείρου: Χωρίς ατζέντα στον πρωθυπουργό ο Περιφερειάρχης Ηπείρου


Με αφορμή τη θλιβερή και αποκαρδιωτική παρουσία του περιφερειάρχη Ηπείρου στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τετάρτης από τους Ορίζοντες Ηπείρου, εκλεγμένη παράταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Στην αρχή της νέας θητείας της διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε ποιοι είναι οι προγραμματικοί άξονες βάσει των οποίων θα κινηθεί η νέα Περιφερειακή Αρχή.
Κι αν πέντε ημέρες μετά την ορκωμοσία του Περιφερειάρχη και του νέου περιφερειακού συμβουλίου θεωρεί κανείς ότι είναι πολύ νωρίς για να… μιλήσει ο επανεκλεγείς, η συμμετοχή του στη συνάντηση των 13 Περιφερειαρχών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και όσα φέρεται να είπε εκεί (σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο ίδιος σε δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ), είναι δηλωτικά του πως η Περιφέρεια Ηπείρου θα συνεχίσει να πορεύεται:
Στο άγνωστο με… βάρκα την ελπίδα, χωρίς πυξίδα, κανένα προσανατολισμό, χωρίς σωστές και σαφείς προτεραιότητες, όπως ακριβώς άλλωστε, λειτούργησε και τα τελευταία 9 χρόνια.
Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, είπε στον πρωθυπουργό ότι:
Για τον πρωτογενή τομέα, προτεραιότητα στην Ήπειρο είναι τα χρέη των ΤΟΕΒ και τα φωτοβολταϊκά που πρέπει να τοποθετηθούν στα αντλιοστάσια και όχι η νέα ΚΑΠ.
Πριν από δύο χρόνια ο πρωθυπουργός έθεσε και σωστά θέμα για ζητήματα πρωτογενούς επιχειρηματικότητας. Και μπροστά του, ο πρωτεργάτης της ατζέντας των κτηνοτρόφων δεν έβγαλε άχνα ούτε για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα ούτε έθεσε θέμα οργανωμένης στρατηγικής για τη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ. Μια ακόμη κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του μέλλοντος της Ηπείρου.
Για τις υποδομές ο Περιφερειάρχης -με καθυστέρηση τεσσάρων ετών- αντιλαμβάνεται πως έχουμε καθυστερήσει στα οδικά έργα σύνδεσης Καμπής - Πρέβεζας, ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού ως την Κακαβιά και του βόρειου τμήματος του Ε65.
Αλήθεια, τέσσερα χρόνια τώρα, πότε έγινε δυσάρεστος απέναντι στην προηγούμενη κυβέρνηση για τα συγκεκριμένα βαλτωμένα έργα; Απαντούμε εμείς: ποτέ! «Διαπίστωσε» αντίθετα ότι τον «κορόιδευαν» οι προηγούμενοι με τη μελέτη του δρόμου Καμπή - Πρέβεζα μόλις μετά τις εκλογές (!), όσο για τον Ε65 ήταν ο Περιφερειάρχης μεταξύ όσων έλεγαν κάποτε, «ας γίνει ο δρόμος και ας συναντήσει την Εγνατία όπου θέλει»… Η Περιφερειακή Αρχή έχει βαρύτατες ευθύνες για το «πάγωμα» των συγκεκριμένων οδικών αξόνων.
Αλλά δυστυχώς ο επανεκλεγείς ποτέ δεν ήθελε να διεκδικεί και να πιέζει την Αθήνα, όποια κυβέρνηση και αν είχε απέναντί του.
Έτσι και σήμερα, ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να εκφράζει το θαυμασμό του για τη νέα κυβέρνηση, διατρέχοντας τον κίνδυνο για μια ακόμα φορά, την απογοήτευση να γευτούν οι Ηπειρώτες, αν οι δήθεν διεκδικήσεις του πέσουν για μια ακόμα φορά στο κενό.
Τέλος, θυμίζουμε στον Περιφερειάρχη πως την πρόταση να περάσουν οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στις Περιφέρειες, την άκουσε για πρώτη φορά από τους «Ορίζοντες Ηπείρου» και όχι σήμερα, από τον κ. Μητσοτάκη…

Από το γραφείο Τύπου

ΑΣΜΕΚ Δολιανών: Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00 π.μ.

Piercing: Γιατί είναι πιο επικίνδυνο το καλοκαίρι;


Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι νέοι που κάνουν piercing, καθώς ο κίνδυνος μικροεπιπλοκών δεν είναι τόσο σπάνιος όσο φαντάζονται. Αγαπημένη συνήθεια ή καλοκαιρινό τόλμημα, το piercing μπορεί να προκαλέσει προβλήματα που ποικίλλουν ανάλογα με το μέρος του σώματος που επιλέγεται να τρυπηθεί, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, την εμπειρία του επαγγελματία, τη μέθοδο υγιεινής και τη μετέπειτα φροντίδα από τον αποδέκτη.
Εκτός από τον λοβό του αυτιού, το piercing σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματος είναι κοινή πρακτική σε πολλούς πολιτισμούς εδώ και αιώνες. Οι Μάγια τρυπούσαν τις γλώσσες τους για πνευματικούς σκοπούς, ενώ οι Φαραώ τον αφαλό τους. «Ενώ δεν είναι διαθέσιμες στατιστικές, είναι φανερό ότι το τρύπημα των αυτιών και του σώματος γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στον δυτικό κόσμο. Όσο, όμως, αυξάνονται οι λάτρεις του piercing, αναλόγως αυξάνονται και τα περιστατικά επιπλοκών.
Οι τοπικές φλεγμονές είναι συνήθεις. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί και συστηματικές λοιμώξεις, αλλά και σύνδρομο τοξικού σοκ. Στις επιπλοκές συμπεριλαμβάνονται οι αλλεργικές δερματίτιδες από το υλικό κατασκευής του κοσμήματος, η αιμορραγία και ο σχηματισμός υπερτροφικής ουλής - χηλοειδούς», επισημαίνει ο πλαστικός χειρουργός προσώπου - ΩΡΛ Δρ. Γεώργιος Μοιρέας. Αναλόγως του σημείου που θα τρυπηθεί, μπορούν να υπάρξουν επιπτώσεις σε λειτουργίες του σώματος, όπως δυσκολία στην ομιλία και στην κατάποση, αν για παράδειγμα το piercing είναι στη γλώσσα.
Το αυτί είναι η περιοχή που επιλέγεται συχνότερα για piercing. Σε μια μελέτη, το 6-35% των ατόμων με τρυπημένα αυτιά είχαν βιώσει μία ή περισσότερες επιπλοκές (77% ελαφρά φλεγμονή, 43% αλλεργική αντίδραση, 2,5% σχηματισμό χηλοειδούς).