Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Φορολόγηση των αγροτεμαχίων με 10 έως 13 ευρώ το στρέμμα

Τέλος Μαΐου το πόρισμα για τον ενιαίο φόρο ακινήτων

Τη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών με τους εκπροσώπους των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2014.
 Στη σημερινή σύσκεψη, που συμμετείχαν ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, ο γενικός γραμματέας εσόδων Χάρης Θεοχάρης, ο Απ. Βεζυρόπουλος από τη ΝΔ, ο Ανδρ. Μακρυπίδης από το ΠΑΣΟΚ και ο Δημ. Χατζησωκράτης από τη ΔΗΜΑΡ, αποφασίστηκε έως το τέλος Μαΐου να έχει παραδοθεί η εισήγηση της τρικομματικής επιτροπής για τον φόρο, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
 Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει σύγκλιση απόψεων των μελών της τρικομματικής επιτροπής για βασικά σημεία του νέου φόρου, που θα αντικαταστήσει το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων.
 Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται είναι η καθιέρωση αφορολόγητου ορίου για φυσικά πρόσωπα και η αντιμετώπιση, με ευνοϊκό τρόπο, των αγροτεμαχίων που χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση.
 Σύμφωνα με πληροφορίες σε φορολόγηση των αγροτεμαχίων με 10 έως 13 ευρώ το στρέμμα προσανατολίζεται η διακομματική επιτροπή για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, που συνεδρίασε σήμερα.

Ποιοι απαλλάσσονται από το χαράτσι για τα ακίνητα

Ανακοινώθηκαν τα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Την απόφαση με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται κατά περίπτωση απ' όσους απαλλάσσονται από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Στην απόφαση, που υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα εσόδων Χάρη Θεοχάρη, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
- Η αίτηση απαλλαγής συνοδεύεται υποχρεωτικά από φωτοτυπία του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) έτους 2013 για τα νομικά πρόσωπα, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και των αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, ή εκκαθαριστικό σημείωμα - δήλωση ΦΑΠ έτους 2010 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, αν το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή αποκτήθηκε μετά την ημερομηνία αυτή, για τα φυσικά πρόσωπα, και επιπλέον, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Για την απαλλαγή ακινήτων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τις αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, το συμβόλαιο για την απόκτηση του ακινήτου ή πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για 10.000 άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής από 10 Μαΐου έως 27 Μαΐου 2013.
 Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για: Θεωρητική Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες δεξιότητες και εξειδικευμένες τουριστικές ειδικότητες, σε συνδυασμό με υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης)
Απασχόληση / Εργασιακή Εμπειρία 5 μηνών
Ωφελούμενοι: Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών, Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών.
Προϋπολογισμός Προγράμματος: 39.000.000,00 €
Ωφελούμενοι: 10.000 Άνεργοι Νέοι έως 29 ετών.
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στην Επιχείρηση: Πλήρη Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού επιλογής της επιχείρησης, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος. Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση.Χωρίς κανένα περιορισμό η συμμετοχή επιχειρήσεων οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα. 
Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις, που μετά την πάροδο των 5 μηνών, επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση.
Συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν (ΚΑΔ 49, 50, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93, 94)
 Στον Άνεργο/η: Κατάρτιση 80 ωρών, σε σύγχρονες ειδικότητες του τουριστικού κλάδου Εκπαιδευτικό επίδομα 400,00 € για την κατάρτιση  Απασχόληση σε επιχειρήσεις, του τουριστικού τομέα, διάρκειας 5 μηνών Αμοιβή 2.300,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ) Αμοιβή 2.000,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)  Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος, κ.λπ., για όλη τη διάρκεια της κατάρτισης - απασχόλησης.
 Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση έχουν οι άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1983 μέχρι και 31.12.1995.
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1983 μέχρι και 31.12.1995.
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 Η επιλογή και η εγγραφή των υποψηφίων στο Μητρώο Ωφελουμένων, θα γίνει με μοριοδότηση και στις περιπτώσεις ισοβαθμιών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
www.voucherkek.gr  Πανελλαδική ενημέρωση 801 11 25 800 (αστική χρέωση).

Στο πλευρό των πολιτών των παραμεθόριων περιοχών, επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων

Την πραγματικότητα που ζουν και περιγράφουν οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών, επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων, που σημειώνει, πως έγινε προφήτης κακών εξελίξεων και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους συγγενείς των δύο θυμάτων.
«Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον εξοστρακισμό μεγάλου αριθμού αστυνομικών από την πολύπαθη και ακριτική Ήπειρο για την «αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών» στον Έβρο, πέτυχε εκτός από το «καθάρισμα» μερικών οικοδομικών τετραγώνων στην πρωτεύουσα, να αφήσει απροστάτευτους ανήμπορους πολίτες που πέφτουν στα νύχια αδίστακτων κακοποιών, οι οποίοι δρουν ανεξέλεγκτα ή διέρχονται από την περιοχή μας.
Σε μια χρονική περίοδο που η εγκληματικότητα έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο και ενώ η περιοχή μας είναι μια από τις κυριότερες πύλες εισόδου όπλων και ναρκωτικών, το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών κλονίζεται, οι υπηρεσίες μας κινδυνεύουν με λουκέτο, ενώ μερικές από αυτές λειτουργούν πλέον στα «χαρτιά».
Αποκορύφωμα ο αποτρόπαιος και άδικος θάνατος δύο συμπατριωτών μας σε ένα ειδεχθές έγκλημα που έλαβε χώρα στην ακριτική περιοχή της Ελληνοαλβανικής μεθορίου.
Με σωρεία εγγράφων μας είχαμε επισημάνει στην πολιτική και φυσική ηγεσία, τον κίνδυνο που ελλοχεύει, ενώ με ψήφισμα όλων των πρωτοβαθμίων ενώσεων Ηπείρου στις 2-08-2012 είχαμε ενημερώσει τον Ηπειρώτικο λαό πως το αγαθό της ασφάλειας κινδυνεύει», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το ζήτημα της ανασφάλειας που βιώνουν οι κάτοικοι στις ακριτικές περιοχές της Ελληνοαλβανικής μεθορίου φέρνει στη Βουλή η Χρυσή Αυγή

Το ζήτημα της ανασφάλειας που βιώνουν οι κάτοικοι στις ακριτικές περιοχές της Ελληνοαλβανικής μεθορίου, θα συζητηθεί και στη Βουλή, καθώς ο Βουλευτής Β΄ Πειραιώς της Χρυσής Αυγής κ. Ιωάννης Λαγός κατέθεσε χθες επίκαιρη ερώτηση στους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
Σε ανακοίνωσή της η Χρυσή Αυγή σημειώνει ότι ο τρόπος και η κτηνωδία με την οποία έδρασε ο 30χρονος Αλβανός, καθώς επίσης και οι ενέργειές του αμέσως μετά τη διάπραξη των εγκλημάτων, αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι σκοπός του δεν ήταν η απόκτηση περιουσιακού οφέλους, αλλά η άσκηση απάνθρωπης βίας εναντίον Ελλήνων, ενώ καταγγέλλει ως εγκληματική την πολιτική των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης, σημειώνοντας ότι «κατάφερε να μετατρέψει εκτός από τη Βόρειο και τη Νότιο Ήπειρο σε κατεχόμενη από τους αλβανούς περιοχή».
«Η ανεμπόδιστη πορεία του δράστη με κλεμμένο αυτοκίνητο για περισσότερα από 50 χλμ. σε μια περιοχή που είναι πλησίον των συνόρων και υποτίθεται ότι καλύπτεται από μπλόκα συνοριοφυλάκων, δηλαδή από το χωριό Κτίσματα μέχρι το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, καθώς επίσης και η πολύωρη περιπλάνησή του εντός αυτής, επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση ότι η περιοχή της Ηπείρου έχει μετατραπεί σε μία λεωφόρο ανεμπόδιστης εγκληματικής δράσης και ιδιαίτερα διεξαγωγής λαθρεμπορίου όπλων και ναρκωτικών εξ Αλβανίας.
Είναι επιβεβλημένο να ενισχυθεί άμεσα η δύναμη των Αστυνομικών Διευθύνσεων σε όλο το μήκος των Ελληνοαλβανικών συνόρων και των γειτονικών περιοχών. Να χορηγηθεί στους Αστυνομικούς βαρύς αμυντικός και επιθετικός εξοπλισμός και να επαναλειτουργήσουν άμεσα τα στρατιωτικά φυλάκια που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. Είναι αδιανόητο ο Στρατός να είναι ουσιαστικά απών από τη φύλαξη των Ελληνοαλβανικών συνόρων. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αναληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πάταξη των εγκλημάτων μίσους των λαθρομεταναστών σε βάρος των Ελλήνων και να παραιτηθεί εδώ και τώρα ο ανύπαρκτος Υπουργός Δημόσιας Τάξης», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Συγκλονισμένη η Ήπειρος από τον διπλό φόνο στα Κτίσματα

Ενίσχυση των συνόρων εδώ και τώρα απαιτούν οι ακρίτες, καθώς και οι Περιφερειάρχης Ηπείρου - Δήμαρχος Πωγωνίου

Κ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ (Γεν. Αστυν. Δ/ντης): "Από θαύμα δεν υπήρξαν και άλλα θύματα"

Στον Εισαγγελέα χθες ο 30χρονος αδίστακτος δράστης…

Αποτροπιασμό προκαλούν, όχι μόνο στην κοινωνία της Ηπείρου, αλλά και στο Πανελλήνιο, οι λεπτομέρειες για το διπλό φονικό στα Κτίσματα Πωγωνίου, που αναστάτωσε την φιλήσυχη ακριτική περιοχή και ανέδειξε, με τον πιο τραγικό τρόπο, τις επιπτώσεις από την παντελή ερήμωσή της από αστυνομικές και στρατιωτικές υπηρεσίες.
Χθες, ο 30χρονος αδίστακτος δράστης, Αλβανικής καταγωγής, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ιωαννίνων απ’ όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί και θα οδηγηθεί στον Ανακριτή αύριο, Πέμπτη. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, αφού τόσο έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όσο και έξω από το Δικαστικό είχαν φθάσει τα παιδιά του ηλικιωμένου ζευγαριού που σκότωσε ο Αλβανός, καθώς και πολλοί συγχωριανοί τους από τα Κτίσματα. Μάλιστα, δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης, αφού κάποιοι προσπάθησαν να λιντσάρουν τον δράστη.

Οριακό προβάδισμα 0,2% της ΝΔ

Οριακό προβάδισμα 0,2% της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου δείχνει δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την ευθύνη του καθηγητή Επαμεινώνδα Πανά, και παρουσίασε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός «Extra».
Ειδικότερα, στο ερώτημα «αν αύριο είχαμε βουλευτικές εκλογές τι θα ψηφίζατε», απαντά:
ΝΔ: 21,6%
ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ: 21,4%
Χρυσή Αυγή: 12,4%
ΠΑΣΟΚ: 6,3%
ΚΚΕ: 6,2%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 5,1%
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 4,2%
Νέα Μέρα (Χρ. Ζώης): 2,3%
Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα (Α. Λοβέρδος): 1,1%
 Άλλο Κόμμα: 5,5%
Λευκό: 3,7%
Αναποφάσιστοι: 8,2%
ΔΞ/ΔΑ: 2,1%
Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, με αναγωγή και με αδιευκρίνιστη αποχή έχουμε:
ΝΔ: 24,1%
ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ: 23,8%
Χρυσή Αυγή: 13,8%
ΠΑΣΟΚ: 7%
ΚΚΕ:  6,9%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 5,7%
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 4,7%
Νέα Μέρα (Χρ. Ζώης): 2,6%
Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα (Α. Λοβέρδος): 1,2%
Η γεωγραφική κάλυψη της έρευνας είναι πανελλαδική και πραγματοποιήθηκε το διάστημα 18 Απριλίου με 12 Μαΐου 2013. Σύμφωνα με την ταυτότητα της έρευνας το μέγεθος του δείγματος είναι 6.093 άτομα.

Ποιοι και πως θα ελεγχθούν από την εφορία

Με τις πρώτες καίριες αποφάσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, απαντά η κυβέρνηση στις σφοδρές επικρίσεις που δέχεται η χώρα μας από την Ε.Ε. και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς ότι δεν έχει πράξει έως τώρα τα δέοντα για την πάταξη του φαινομένου, το οποίο στοιχίζει δεκάδες δισ. ευρώ το χρόνο στον κρατικό κορβανά και προκαλεί άδικες φορολογικές επιβαρύνσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους.
Ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών δεν θα αναλώνεται πλέον σε αναποτελεσματικούς φορολογικούς ελέγχους, αλλά σε στοχευμένους, βάζοντας στο «κάδρο»κλάδους, φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα βρεθούν «φακελωμένοι» με όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούν, προκειμένου να εντοπίζεται το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα.
Με βάση το σχετικό πλαίσιο διατάξεων, θα χρησιμοποιείται η μέθοδος της αρχής των αναλογιών, όπου θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά κόστους- λιανικής τιμής για τους επιτηδευματίες, η ανάλυση της ρευστότητας του φορολογούμενου, η μέθοδος της καθαρής θέσης του φορολογούμενου, όπου θα συγκρίνονται όλα τα έσοδα σε σχέση με τις δαπάνες, η σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. Το νέο πλαίσιο αφορά σε όλα τα φυσικά πρόσωπα- άρα και στους μισθωτούς- και τις επιχειρήσεις και θα εφαρμοστεί σε όλες τις εκκρεμείς χρήσεις.

Ανακλήθηκε προσωρινά το σχέδιο ΠΔ για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών

Με έγγραφό του προς το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ανακάλεσε προσωρινά το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις μεταθέσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών των Δημοσίων σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μέσα στις επόμενες ημέρες, αν όχι και αύριο, θα κατατεθεί νέο με ορισμένες διορθώσεις.
Ειδικότερα, το συγκεκριμένο σχέδιο διατάγματος κατατέθηκε στις 22 Απριλίου 2013 στο Ε' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.
Το διάταγμα ήταν προγραμματισμένο να συζητηθεί μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα σε διάσκεψη των δικαστών, κεκλεισμένων των θυρών, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγητή τον πάρεδρο Δ. Βασιλειάδη, αλλά ανακλήθηκε με έγγραφο του υπουργού Παιδείας.
Σήμερα το μεσημέρι το ΣτΕ ενημερώθηκε ότι το διάταγμα θα επιστραφεί στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με ορισμένες διορθώσεις.
Το σχέδιο διατάγματος καθορίζει τις προϋποθέσεις μεταθέσεων των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πλεονάζουν, ή είναι περισσότεροι από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις (υπεράριθμοι).

Ξεκινούν σήμερα Τρίτη 14 Μαΐου οι αιτήσεις για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της Αγροτικής Εστίας για τον ΟΓΑ

Αφορά 550.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού

Από την Τρίτη 14 Μαΐου, αρχίζουν τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της Αγροτικής Εστίας για τον ΟΓΑ, δήλωσε ο διοικητής του Οργανισμού Δημήτρης Κοντός.
Όπως είπε, τα προγράμματα αφορούν 550.000 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής τους.
Σημείωσε ότι πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι με βιβλιάριο και ταυτότητα.
Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ο ΟΓΑ αναμένεται να δώσει στις αρχές Ιουλίου το πολυτεκνικό επίδομα.
Κατόπιν απόφασης που υπογράφει ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης, ο αριθμός δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής:
•Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού 6ήμερων διακοπών (5 διανυκτερεύσεις) 120.000 άτομα.
• Στο πρόγραμμα 3ήμερων εκδρομών 10.000 άτομα.
• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων 100.000 άτομα.
• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 300.000 άτομα.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού διακοπών, εκδρομών, δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων έτους 2013:
•Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει.
•Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή
•Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
•Να είναι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

ΑΡΤΑ: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για κλοπή πετρελαίου

Συνελήφθησαν, χθες (13-05-2013) τα ξημερώματα στη Φιλοθέη Άρτας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, δύο (2) αλλοδαποί, υπήκοοι Βουλγαρίας, ηλικίας 57 και 46 ετών, κατηγορούμενοι για κλοπή πετρελαίου.
Ειδικότερα, στα πλαίσια διενεργούμενων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, οι αστυνομικοί βρήκαν στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο δράστες και κατέσχεσαν τα παρακάτω κλοπιμαία και διαρρηκτικά εργαλεία:
δέκα (10) πλαστικά μπιτόνια των 20 λίτρων, που περιείχαν πετρέλαιο.
διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία (πένσες, κατσαβίδια, τανάλιες), ένα κομμάτι λάστιχο, μήκους 2,10 μέτρων, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο άντλησης του πετρελαίου.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 20χρονος ημεδαπός για κλοπή από παγκάρι εκκλησίας

Συνελήφθη προχθές (12-05-2013) το βράδυ στην Ηγουμενίτσα, στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ένας 20χρονος ημεδαπός Ρομά, για κλοπή από παγκάρι εκκλησίας.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 20χρονος το βράδυ της 11/12-05-2013 αφού διέρρηξε παράθυρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα στην Ηγουμενίτσα, αφαίρεσε από το παγκάρι το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.
Στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκε μεγάλο μέρος των χρημάτων το οποίο και αποδόθηκε στον εφημέριο του ναού.
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ!!!

Πριν από λίγο και με μεγάλη έκπληξη άκουσα ότι κατά την διάρκεια της ενημέρωσης από την αστυνομία (δυο αστυνομικών δ/ντων) να λένε ότι στην περιοχή Πωγωνίου υπάρχει ικανός αριθμός αστυνομικών.
ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ!!!
Μάλλον ο δήμαρχος Πωγωνίου και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου δεν έχουν καλή ενημέρωση και εικόνα από την εκεί παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων για να μην πω «υπερδυνάμεων».
Έτσι δεν χρειάζεται να μεταβούν στην Αθήνα και να δούνε τον υπουργό οι τοπικοί άρχοντες αφού μας ... φυλάνε, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΛΑ!!!
Το θέμα είναι ότι η συνοριοφυλακή είχε ως σκοπό την φύλαξη των συνόρων. Τους πήραν και τους έκαναν αστυνομικούς των πόλεων.
 Έτσι δεν έμεινε ικανός αριθμός να φυλάει τα σύνορα. Αντί να προσλάβουν νέους που διέμειναν στα χωριά και πονούσαν και γνώριζαν τον τόπο τους, πήραν άτομα από την Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις (είχαν καλό γενικό στο απολυτήριο και είχαν πτυχίο ξένης γλώσσας, μιας και ο αλβανός μιλάει άπταιστα αγγλικά και γερμανικά, οπότε ήταν αναγκαίο προσόν).
Τέτοια μυαλά οι αθηνοκεντρική εξουσία!!! Ένα ακόμη πιο βλακώδες είναι ότι οι συνοριοφύλακες μεταφερόταν από τα Γιάννενα στους συνοριακούς σταθμούς με λεωφορεία τα οποία όλα τα έξοδα  τα πλήρωνε το δημόσιο (δηλαδή εγώ και συ).
Και μιλάμε για μεγάλο  κόστος. Η στυγερή δολοφονία που διαπραχτεί στα Κτίσματα, όπου όσοι το ξέρουν, είναι κοντά στην εθνική οδό και όχι σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος του Πωγωνίου. Οι Αλβανοί είναι στυγνοί εκτελεστές. Δεν διστάζουν σε τίποτα. Ξέρουν ότι η Ελλάδα (που τους δέχτηκε ) είναι ξέφραγο αμπέλι, παρά τις αντίθετες απόψεις των αστυνομικών διευθυντών.
Και επειδή έχω φίλους στο χωριό φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι αυτό δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός παιδιών κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.
Ο δήμαρχος είπε σε δήλωση του ότι είναι μεμονωμένο το συμβάν. Μακάρι. Μπορεί όμως με την ιδία ευκολία να ξαναγίνει σε κάποιο άλλο χωριό, σε κάποιον άλλο δήμο.
ΦΟΒΑΜΑΙ ότι ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ.
Κ Α Ν Ε Ν Α!!
ΜΕ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΕΞΟΔΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΧΤΥΠΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Τα στοιχεία του συγγραφέα είναι στην διάθεση του blog
Χ.Α.