Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη δημοπρασιών για τη διάθεση δασικών προϊόντων των συστάδων 7γ & 7δ δημοτικού δάσους Βασιλικού, 3α Ρουψιάς, 2ε Χαραυγής, 3γ Δολού και 4γ Μαυρονόρους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 7γ & 7δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, 3α ΡΟΥΨΙΑΣ, 2ε ΧΑΡΑΥΓΗΣ, 3γ ΔΟΛΟΥ ΚΑΙ 4γ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) τις διατάξεις του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 114/8-06-2006 τεύχος Α΄) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
γ) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τεύχος Α΄)-Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης
δ) τις ισχύουσες Διαχειριστικές Μελέτες των Δημοτικών δασών Βασιλικού, Ρουψιάς, Χαραυγής Δολού και Μαυρονόρους, που εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 10643/785/4-03-2015, 64730/5574/21-10-2013,22000/1539/5-05-2015,12914/915/11-03-2015 και 75124/5803/12-12-2014 αντίστοιχες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας
ε) την αριθ. 220/2019  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης
στ) την 40/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι των δημοπρασιών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
     δημοπρασίες πλειοδοτικές, φανερές και προφορικές για τη διάθεση δασικών προϊόντων, των συστάδων 7γ και 7δ του δημοτικού δάσους Βασιλικού, 3α Ρουψιάς, 2ε Χαραυγής,3γ Δολού και 4γ Μαυρονόρους με τους εξής όρους:

1.  Περιγραφή:
2.Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας:
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την
 ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.
 Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει  τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
Οι ανωτέρω πλειοδοτικές δημοπρασίες θα διεξαχθούν στην έδρα του Δήμου ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αρ. 144/2019 απόφαση του Δ.Σ., στις
11/03/2020,  ημέρα  Τετάρτη για τις συστάδες
α)  10.00π.μ.-10.30π.μ.  7γ Βασιλικού
β)  10.30π.μ - 11.00π.μ. 7δ Βασιλικού
γ)  11.00π.μ - 11.30π.μ. 3α Ρουψιάς  
                                   και
18/03/2020, ημέρα Τετάρτη για τις συστάδες
δ)  10.00 π.μ.-10.30 π.μ. 2ε Χαραυγής
ε)  10.30π.μ - 11.00 π.μ. 3γ Δολού
στ)  11.00 π.μ - 11.30 π.μ. 4γ Μαυρονόρους
Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών 9:30π.μ. έως 10:00π.μ. για όλες τις συστάδες .
     Σε περίπτωση που οι δημοπρασίες αποβούν άκαρπες, για οποιοδήποτε λόγo, θα επαναληφθούν  οίκοθεν από τον Δήμαρχο .
3.Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς:
Ως πρώτη προσφορά ανά χ.κ.μ. ξύλου ορίζεται το ποσό των 23 € (είκοσι τρία ευρώ) για την κάθε μια άνω συστάδα.
Η ελάχιστη τιμή που θα πλειοδοτούν οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορεί να είναι κάτω από 0,50€. Δηλαδή αν ένας διαγωνιζόμενος δώσει τιμή 23,50 €, ο επόμενος πλειοδότης θα πρέπει να δώσει τιμή 24,00€ τουλάχιστον κ.λ.π.
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Εγγύηση συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και δασικοί συνεταιρισμού οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:
α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή δασικό συνεταιρισμό , οφείλει να προσκομίσει σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης ( καταστατικό κ.λ.π.)
β) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των ακριβών ορίων εντός των οποίων βάση της διαχειριστικής έκθεσης θα διενεργηθεί η υλοτομία, τον τρόπο διενέργειας της  υλοτομίας, της ποιοτικής κατάστασης του δάσους και των δασικών προϊόντων, της αποστάσεως του δάσους από το πλησιέστερο υπάρχον οδικό δίκτυο.
γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.
Για τα νομικά πρόσωπα ή τους δασικούς συνεταιρισμούς , του νομίμου εκπροσώπου τους.
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
ε) Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
στ) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Πωγωνίου. Για τα νομικά πρόσωπα ή τους δασικούς συνεταιρισμούς και  του νομίμου εκπροσώπου τους.
ζ) Πρόσφατη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια εφορία.
η) Εγγύηση συμμετοχής.
 Ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ανά συστάδα  ορίζονται τα ποσά:
 α)  440,45 ευρώ για την συμμετοχή στη δημοπρασία για την εκμίσθωση της υλοτομίας της συστάδαςτου Δημοτικού Δάσους Βασιλικού.
β) 230,00 ευρώ για την συμμετοχή στη δημοπρασία για την εκμίσθωση της υλοτομίας της συστάδας του Δημοτικού Δάσους Βασιλικού.
γ) 1.061,45 ευρώ για την συμμετοχή στη δημοπρασία για την εκμίσθωση της υλοτομίας της συστάδας του Δημοτικού Δάσους Ρουψιάς.
δ) 1.917,05 ευρώ για την συμμετοχή στη δημοπρασία για την εκμίσθωση της υλοτομίας της συστάδας του Δημοτικού Δάσους Χαραυγής.
ε) 249,55 ευρώ για την συμμετοχή στη δημοπρασία για την εκμίσθωση της υλοτομίας της συστάδας του Δημοτικού Δάσους Δολού.
στ) 210,45 ευρώ για την συμμετοχή στη δημοπρασία για την εκμίσθωση της υλοτομίας της συστάδας του Δημοτικού Δάσους Μαυρονόρους, που ανέρχονται στο 5% της τιμής εκκίνησης επί των χ.κ.μ.
Ο μισθωτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά την υπογραφή του συμφωνητικού που να καλύπτει απόλυτα το ποσοστό του 5% της αξίας των δασικών προϊόντων της συστάδας που αναδείχθηκε πλειοδότης με την τιμή που αναδείχθηκε πλειοδότης. (υπολογισμός εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης: προβλεπόμενος ξυλώδης όγκος π.χ  383 χ.κ.μ. επί την τελική τιμή επί 5%).
5. Εγγυητής:
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει με φυσική παρουσία αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσκομίσει ταυτότητα, φορολογική και δημοτική ενημερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και ύστερα το συμφωνητικό  και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης παραιτουμένου τούτου του δικ/τος διαιρέσεως και διζήσεως.
6. Δικαίωμα αποζημίωσης:
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
7. Σύμβαση:
      Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να περάσει με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού, αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος, γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και η εγγυητική του άρθρου 4 της παρούσας εκπίπτει υπέρ του Δήμου.
Κατά τη σύνταξη του συμφωνητικού οφείλει ο ανωτέρω πλειοδότης να προσκομίσει την εξοφλητική απόδειξη από την εφημερίδα που θα δημοσιευθεί η διακήρυξη.

Τα τέλη χαρτοσήμου όπως Δημόσιος και Κοινοτικός Φόρος κ.λ.π, θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
8. Διάρκεια εκμίσθωσης:
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα έτος, που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Προθεσμία καταβολής του μισθώματος:
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μετά  από την υπογραφή της σύμβασης εντός μηνός και πριν λάβει την άδεια απολήψεως  να προσκομίσει στον Δήμο διπλότυπο κατάθεσης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, καταβολής του 70% συνολικού μισθώματος του προβλεπόμενου υλοτομητέου ξυλώδους όγκου της συστάδας που αναδείχθηκε πλειοδότης .Η καταβολή των υπόλοιπων μισθωμάτων(αφού γίνει πρώτα ο συμψηφισμός της προκαταβολής του 70%)  θα γίνεται βάσει των πρωτοκόλλων εξελέγξεως και ύστερα από καταμέτρηση των δασικών προϊόντων από τη Δασική Υπηρεσία στους χώρους εξελέγξεως και συγκεντρώσεως που θα έχουν καταχωρηθεί κατά κατηγορία και είδος. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του διπλοτύπου είσπραξης ( προκαταβολήs 70%) δε θα δίδεται άδεια απολήψεως από το Δήμο  και μετά το πέρας του πρώτου μήνα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος χωρίς άλλη νομική διαδικασία , η εγγυητική καλής εκτελέσεώς του θα εκπίπτει υπέρ του Δήμου και θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81.
10.Υποχρεώσεις μισθωτή:
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
11. Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
12.Ευθύνη Δήμου:
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση την οποία ευρίσκεται το μίσθιο της οποίας τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση αυτός, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν εις την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στην λύση της μισθώσεως.
13.Άλλοι όροι:
     I.    Αν κατά την τελική επιθεώρηση των δασικών συστάδων δεν συμπληρώνεται το τελικό πρωτόκολλο με το οριστικό ή ενδεικτικό ποσό και διαπιστωθούν ανυλοτόμητα δένδρα τα οποία έπρεπε να κοπούν, θα γίνεται καταλογισμός σε βάρος του μισθωτού χωρίς τα δένδρα να κοπούν. Η τελική βεβαίωση των χ.κ.μ. θα είναι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Τελικής Επιθεώρησης υλοτομίας από το Δασαρχείο και ίση με την συνολική ποσότητα που απολήφθηκε πλην του ξυλώδη όγκου που δεν παράγει δασικά προϊόντα.
   II.    Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Δασικής υπηρεσίας και να έχει την ευθύνη αποζημιώσεως προς τον Δήμο για κάθε βλάβη που θα προξενήσει στο δάσος, χωρίς την επέμβαση των δικαστηρίων και να παρέχει σε αυτόν κάθε ζητούμενη πληροφορία και να δέχεται χωρίς αντίρρηση κάθε μέτρο που ήθελε να λάβει ο Δήμος ως προς την ζύγιση ή μέτρηση των δασικών προϊόντων.
 III.    Η μεταφορά των δασικών προϊόντων από τους τόπους πρώτης συγκέντρωσης προς άλλους χώρους θα γίνεται μόνο τις εργάσιμες ημέρες και όχι αργίες και Κυριακές και από την ανατολή μέχρι της δύση του ηλίου.
 IV.    Η μεταφορά των δασικών προϊόντων θα γίνεται με τη σύνταξη του δελτίου μεταφοράς.Τα δελτία μεταφοράς θα συμπληρώνονται με όλα τα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά, πριν ξεκινήσει το μεταφορικό μέσο για να πραγματοποιήσει την μεταφορά. 
   V.    Ο μισθωτής που θα διακινήσει δασικά προϊόντα, υποχρεούται να ενημερώνει τον υπεύθυνο του Δήμου από την προηγούμενη ημέρα, και θα μεταφέρονται βάσει καταμέτρησης από την Δασική υπηρεσία.
 VI.    Τα δασικά προϊόντα μετά την έκδοση των εγγράφων της Δ/νσης Δασών (Πρωτόκολλο Εξέλεγξης & δελτία μεταφοράς) θα μεταφέρονται από τους χώρους συγκέντρωσης του υλοτομίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες. Πέρα των 15 ημερών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα παραμονής των στο χώρο συγκέντρωσης και εξέλεγξης.
VII.    Μετά  τον συμψηφισμό της προκαταβολής, η πληρωμή των επόμενων εξελέγξεων θα γίνεται άμεσα στο Δήμο, διαφορετικά δεν θα γίνεται διακίνηση των δασικών προϊόντων.Κάθε διακίνηση δασικών προϊόντων χωρίς την εμπρόθεσμη πληρωμή στο Δήμο θεωρείται παράβαση.
VIII.    Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκμίσθωση και η σιωπηρή αναμίσθωση των δασικών συστάδων.
 IX.    Απαγορεύεται η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων υλοτομίας πριν την εξέλεγξη αυτών, η οποία θα γίνεται από το Δασαρχείο Ιωαννίνων.
   X.    Απαγορεύεται η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων της υλοτομίας χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα του Δασαρχείου δηλαδή του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης και του δελτίου μεταφοράς.
 XI.    Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά δασικών προϊόντων τα οποία δεν προβλέπονται από την διαχειριστική μελέτη του Δάσους, όπως φυτόχωμα, γκι, ρίζες ερείκης κ.λ.π.
XII.    Στο μισθωτή μπορεί να χορηγηθεί παράταση χρόνου υλοτομίας (μέγιστη διάρκεια ενός έτους), μετά από αίτησή του. Η αίτηση από τον μισθωτή για τη χορήγηση της παράτασης χρόνου υλοτομίας, θα υποβάλλεται στο Δήμο, ένα τουλάχιστον μήνα πριν την λήξη της σύμβασης και θα χορηγείται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Αίτηση που θα υποβληθεί πέρα της λήξης της σύμβασης δεν θα γίνεται δεκτή και θα γίνεται καταλογισμός σε βάρος του χωρίς τα προϊόντα να κοπούν.
XIII.    Σε περίπτωση που ο μισθωτής της δασικής συστάδας δεν προβεί σε καμία ενέργεια και εξέλεγξη των 3/4 των δασικών προϊόντων που προβλέπονται να υλοτομηθούν εντός του συμφωνηθέντος χρόνου με δική του υπαιτιότητα, δεν θα χορηγείται σε αυτόν παράταση χρόνου υλοτομίας και εν συνεχεία θα αποκλείεται από κάθε γενόμενη δημοπρασία για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στο Δήμο.
XIV.    Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για βλάβη του μισθίου δάσους από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λ.π.
XV.    Από την ημερομηνία σύνταξης του τελικού πρωτοκόλλου εξελέγξεως τάσσεται προθεσμία ενός μηνός για την αποκόμιση των δασικών προϊόντων από το δάσος. Πέρα από την παραπάνω προθεσμία απαγορεύεται η μεταφορά των δασικών προϊόντων που έχουν εξελεγχθεί και οποιαδήποτε εργασία εντός της συστάδας και στη συνέχεια θα γίνεται πρωτόκολλο Διοικητικής αποβολής σε βάρος του μισθωτού για τα υπάρχοντα προϊόντα στο δάσος.
XVI.    Στη δημοπρασία δεν γίνεται δεκτός οποιοσδήποτε βαρύνεται αποδεδειγμένα και κατ’ εξακολούθηση (με καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων ή διοικητικές πράξεις) για παραβάσεις της Δασικής Νομοθεσίας (παράνομες εκχερσώσεις ή καταλήψεις δασικών εκτάσεων, παράνομες υλοτομίες δασικών ειδών, συλλογή φλοιώματος, κλπ.) όπως επίσης και:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
XVII.    Όποιος δεν εκπλήρωσε τους όρους ανάλογης προηγούμενης σύμβασης, εντός του συμφωνηθέντος χρόνου και του χρόνου παράτασης, δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην εν λόγω δημοπρασία.
XVIII.    Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.
 14.Δημοσίευση διακήρυξης:
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των : δημοτικού καταστήματος Καλπακίου (έδρα του Δήμου) & των κοινοτικών  Γραφείων Βασιλικού, Ρουψιάς, Χαραυγής, Δολού και Μαυρονόρους. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.
15. Επανάληψη της δημοπρασίας:
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
16.Πληροφόρηση ενδιαφερομένων:
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα Καλπάκι εργάσιμες ημέρες και ώρες- υπεύθυνη υπάλληλος κ. Γραμμόζη Αναστασία τηλ.2653360105.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολιανών “Ο Γεννάδιος”: Αποκριάτικο γλέντι, την Κυριακή 1 Μαρτίου


O Πολιτιστικός Σύλλογος Δολιανών “Ο Γεννάδιος” διοργανώνει αποκριάτικο γλέντι,  την Κυριακή 1 Μαρτίου, στο Κοινοτικό Κατάστημα.

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 πτυχιούχων ανέργων έως 39 ετών

Σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης του ιδιωτικού τομέα
Διευρυμένο, Ενισχυμένο και Απλουστευμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης 5.000 Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης του Ιδιωτικού Τομέα
Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των προγραμμάτων απασχόλησης, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε στη διεύρυνση, ενίσχυση και απλούστευση του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας». Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 και μόλις 947 θέσεις έχουν καλυφθεί σε διάστημα 15 μηνών.
Για να γίνει πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό το πρόγραμμα και να απορροφηθούν από τις επιχειρήσεις οι υπόλοιπες 5.000 και πλέον προσφερόμενες θέσεις προς όφελος των ανέργων, έγιναν οι εξής αλλαγές:
→ Διευρύνθηκαν από 4 σε 9 οι κλάδοι έξυπνης εξειδίκευσης.
Προστέθηκαν επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα σε 1) Ενέργεια, 2) Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα, 3) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες και 5) Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη, πέραν όσων δραστηριοποιούνται σε 6) Μεταποίηση – Βιομηχανία, 7) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 8) Υλικά – Κατασκευές και 9) Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).

Παρακάλαμος: Έντονη χαλαζόπτωση και διακοπή ρεύματος


Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε ο καιρός από το βράδυ της   Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου,  με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και ισχυρούς ανέμους.
Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης τον Παρακάλαμο.
Στο χωριό σημειώθηκε και διακοπή ρεύματος.

Πολιτιστικός Σύλλογος Κουκλιών Πωγωνίου: Αποκριάτικο γλέντι το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, ώρα 21:00


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουκλιών Πωγωνίου διοργανώνει αποκριάτικο γλέντι το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, ώρα 21:00.

Παρακάλαμος: Αποκριάτικο μασκέ πάρτι την Κυριακή των Αποκριών, στο «Plegma Cafe Bar»


Αποκριάτικο μασκέ πάρτι, την Κυριακή των Αποκριών,  στο «Plegma Cafe Bar», στον Παρακάλαμο.

Κόμμα Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Για το νέο νόμο της Κυβέρνησης Ράμα για το περιουσιακό


Τίρανα 26.02.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κόμμα Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το τελευταίο διάστημα οργανώνει κύκλο επαφών με αντιπροσωπευτικά σωματεία και κοινωνικές ομάδες συμφερόντων σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που άπτεται του θέματος των ιδιοκτησιών σε γενικότερο πλαίσιο και του Νομοσχεδίου «Για την ολοκλήρωση των μεταβατικών διαδικασιών της ιδιοκτησίας στην Αλβανική Δημοκρατία» ειδικά.
Διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι η Κυβέρνηση, παραβιάζοντας εξόφθαλμα κάθε αρχή διαφάνειας, προετοιμάζεται να μπάσει σε κοινοβουλευτική διαδικασία το εν λόγω Νομοσχέδιο,
1.Χωρίς διαβούλευση με τις κοινωνικές ομάδες συμφερόντων και χωρίς να αναπτύσσει καμιά δημόσια συζήτηση,
2.Προσπερνώντας είτε  λαμβάνοντας υπόψη επιλεκτικά τις υποδείξεις του Συμβουλίου της Βενετίας,
3.Φέροντας προ τετελεσμένων δεκάδες χιλιάδες πολίτες και κοινότητες που χάνουν τελεσίδικα τις ιδιοκτησίες τους, αλλά και το νόμιμο δικαίωμα διεκδίκησης των.
Η Κυβέρνηση του κυρίου Ράμα στοχεύει ώστε, αγνοώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τη Δικαιοσύνη, να μετατρέψει το θέμα του χειρισμού των ιδιοκτησιών σε αποκλειστικό δικαίωμά της, είτε των δομών που έχουν θεσμική εξάρτηση απ’  αυτή η που διακατέχονται από τυφλή πολιτική αφοσίωση.
Ειδικότερα, μέσω αυτού του Νομοσχεδίου, ο Ράμα ανοίγει το δρόμο για την εκπλήρωση του στρατηγικού στόχου του για την αλλοίωση  του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, κυρίως στην παραλιακή περιοχή, αλλά και στην υπόλοιπη επικράτεια, στερώντας περιουσιακά τους νόμιμους ιδιοκτήτες και εκχωρώντας δικαιώματα ιδιοκτησίας στα συμφέροντα των ολιγαρχών – πελάτες της προσωπικής εξουσίας του.
Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, σε συνάρτηση με το Νόμο Στρατηγικών Επενδυτών, το Νόμο για την Επιχείρηση Επενδύσεων και την Υπουργική Απόφαση για τις Απαλλοτριώσεις, συνιστά ταφόπλακα για την ιδιοκτησία και τη νόμιμη περιουσία.

Άμεση σχέση με το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα έχει ο υποθυρεοειδισμός


Άμεση σχέση με την εμφάνιση του συνδρόμου  του καρπιαίου σωλήνα, έχει ο υποθυρεοειδισμός  (όταν ο αδέναςδεν παράγει αρκετή θυρεοειδή ορμόνη)σύμφωνα με επιστημονική μελέτη στο Ιατρικό Κολέγιο και Γενικό Νοσοκομείο Smt.Kashibai Navale στην Ινδία. 
Σκοπός της μελέτης  ήταν η αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ υποθυρεοειδισμού και του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα.
Συμμετείχαν είκοσι έξι ασθενείς με διάγνωση πρωτοπαθούς υποθυρεοειδισμού, (45 χέρια), οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια όσον αφορά:
την ημερομηνία διάγνωσης του υποθυρεοειδισμού,
τη διάρκεια και τη δόση αντικατάστασης του θυρεοειδούς,
την παρουσία, χαρακτήρα και διάρκεια των συμπτωμάτων  του καρπιαίου σωλήνα.
Επίσης είκοσι τέσσερις υγιείς εθελοντές (47 χέρια) χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες.
«Ο υποθυρεοειδισμός συγκαταλέγεται συνήθως ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου για το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ωστόσο  καμία μελέτη μέχρι σήμερα δεν είχε προσδιορίσει με σαφήνεια τη φύση αυτής της συσχέτισης» αναφέρει ο διαπρεπής χειρουργός ορθοπεδικός κ Κώστας Αναγνωστάκος, αναλύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης δεκαεννέα ασθενείς (73%), 31 χέρια εμφάνισαν συμπτώματα καρπιαίου σωλήνα. Από αυτούς, 16 ασθενείς (25 χέρια) είχαν κλινικές και παρακλινικές   εξετάσεις συμβατές με το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
Μόνο 6 από τους 16 ασθενείς  (7 από 25 χέρια) είχαν θετικές Ηλεκτρομυογραφικες εξετάσεις  που υποστήριζαν τη διάγνωση του καρπιαίου σωλήνα.

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΕΜΥ: Μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά


Σύμφωνα με την ΕΜΥ μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου,  με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.
Αναλυτικά, για σήμερα Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου αναμένονται νεφώσεις που σταδιακά από τα δυτικά θα πυκνώσουν και σημειωθούν βροχές και καταιγίδες.
Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 18 βαθμούς στα πεδινά και παράκτια, τους 12 στα ημιορεινά και τους 7 βαθμούς στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα είναι νοτίων διευθύνσεων στα 4 με 5 μποφόρ.
Από τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Φεβρουαρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τμήματα.
Τα φαινόμενα αναμένεται να σταματήσουν ως αργά το βράδυ.
Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από τα δυτικά στα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.
Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου προβλέπονται νεφώσεις σταδιακά αυξημένες, όπου και θα σημειωθούν βροχές στα πεδινά και χιόνια στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από τα δυτικά στα 4 με 5 μποφόρ.
Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στα περισσότερα τμήματα, με κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά από τις μεσημβρινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Εκτός κυπέλλου ο Αγροτικός Αστέρας (Αγροτικός Καστρίτσας-Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά 1-0)

*Εκτός της επόμενης φάσης του κυπέλλου έμεινε ο Αγροτικός Αστέρας που έχασε στο γήπεδο της Καστρίτσας από τον τοπικό Αγροτικό με 1-0 για την Δ΄ Φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών  περιόδου 2019-20.
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και χάρισε την πρόκριση στους γηπεδούχους πέτυχε στο 56΄ με δυνατό σουτ ο Ναυρόζογλου Ιωάννης.
Οι γηπεδούχοι αγωνιζόταν από το 64΄ με δέκα παίκτες καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Θανάσης Κωνσταντίνος.
Αγροτικός Καστρίτσας (Μανώλης Λιαπάκης):
Γρηγοριάδης Νικόλαος, Δοβανάς Σταύρος, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Μπίζιος Βασίλειος, Τζίμας Παναγιώτης, Κύρκος Δημήτριος, Αναστασιάδης Ευθύμιος (Τσεκούρας Νικόλαος 81΄), Γιάκος Δημήτριος (Ρίζος Άγγελος 88΄), Θανάσης Κωνσταντίνος, Μπιστιόλης Χρυσοβαλάντης (Ορφανός Χριστόφορος 60΄), Ναυρόζογλου Ιωάννης (Σιουκουλάνη Βασίλειος 81΄)
Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά (Αλέκος Τάτσης)
Αρχοντάκης Δημήτρης, Ηλίας Μιχαήλ, Τάσσος Παναγιώτης, Ρουμπής Αντώνιος (Κτενάς  Παύλος 69΄), Δρόσος Πέτρος (Τασιούλας Ναπολέων 87΄), Τσουμάνης  Ανδρόνικος (Γκόνης Πέτρος 69΄), Ηλίας Απόστολος, Αλεξίου Βασίλης, Φερούλης Μάριος, Ηλίας Μιχαήλ, Κουλούρης Σωκράτης (Φαρμάκης Αναστάσιος 77΄)
Τα αποτελέσματα της  4ης  Φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών  περιόδου 2019-20
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020
Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 5-0
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 1-0
***
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ-Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 0-1

Α.Ε. ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ-Π.Α.Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 4-1

Οκτώ ατομικές συμβουλές προστασίας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τον κορωνοϊό


Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσημα το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στην Ελλάδα.
Πρόκειται για γυναίκα 38 ετών στη Θεσσαλονίκη, η οποία πρόσφατα ταξίδεψε στη Βόρεια Ιταλία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με ανάρτησή της στο Twitter υπενθυμίζει στους πολίτες τις οκτώ ατομικές συμβουλές προστασίας απέναντι στον ιό.
«Δεν φοβόμαστε, προστατευόμαστε, ασπίδα μας η γνώση» 
αναφέρει στην ανάρτησή της η γ.γ Πολιτικής Προστασίας.
Οι οδηγίες είναι οι εξής:
  1. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα.
  2. Όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με τον αγκώνα ή ένα χαρτομάντιλο και πλένουμε αμέσως μετά τα χέρια μας.
  3. Απορρίπτουμε το χαρτομάντιλο αμέσως μετά τη χρήση σε κλειστό κάδο.
  4. Αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές όταν παρουσιάζουμε συμπτώματα κρυολογήματος (όπως βήχα, πυρετό, καταρροή, πονόλαιμο) ή με άτομα που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα.
  5. Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή και έχουμε ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμενη περιοχή, επικοινωνούμε με τον γιατρό μας ή με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 210 5212054) και παραμένουμε σπίτι μας.
  6. Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα κατά τη διάρκεια ταξιδιού, ενημερώνουμε αμέσως το πλήρωμα και αναζητούμε ιατρική βοήθεια.
  7. Πλένουμε τα χέρια μας: όταν μαγειρεύουμε, όταν φροντίζουμε ασθενείς, όταν ερχόμαστε σε επαφή με ζώα.
  8. Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τους επιστήμονες για την πληροφόρησή μας.

ΑΕΔ Πωγωνάτος: Τζαμάλα στην Αγία Τριάδα, την Κυριακή 1 Μαρτίου, ώρα 7:30 μ.μ.

Η ΑΕΔ Πωγωνάτος διοργανώνει «Τζαμάλα» την Κυριακή 1 Μαρτίου, ώρα  7:30 μ.μ., στην Αγία Τριάδα στο Δελβινάκι.

Η Κόνιτσα γιόρτασε τα 107α Ελευθέριά της   Με λαμπρότητα εορτάστηκαν την Κυριακή 23 και τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου τα 107α Ελευθέρια της Κόνιτσας και της ομώνυμης επαρχίας από τον οθωμανικό ζυγό. 
   Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου με την παρουσίαση επετειακού μουσικού προγράμματος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κόνιτσας «Ελευθέριος Χ. Παγγές» και την Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης. Η συγκίνηση ήταν έντονη, καθώς ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών  από το Λύκειο Λινόπετρας Λεμεσού, ταξίδεψε από την Κύπρο για να συνεορτάσει μαζί μας την Απελευθέρωση της πόλης μας,παρουσίασεένα εξαιρετικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια και καταχειροκροτήθηκε από  το κοινό στην κατάμεστη αίθουσα τελετών του Δημαρχείου. 
   Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Στη συνέχεια στην εκδήλωση στο Δημαρχείο παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας, ο Δήμαρχος Κόνιτσας κ. Νικόλαος Εξάρχου, ο εκπρόσωπος της Βουλής κ. Γεώργιος Αμυράς, η Βουλευτής Ιωαννίνων κα Μαρία Κεφάλα και ο Διευθυντής του Λυκείου Λινόπετρας Λεμεσού κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, ο οποίος ευχαρίστησε το Δήμο Κόνιτσας για τη φιλοξενία.
 Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η φιλόλογος Λαμπρινή Φίλιου, η οποία εξιστόρησε το χρονικό της Απελευθέρωσης της Κόνιτσας  και της ευρύτερης περιοχής. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επετειακά τραγούδια από τη Μικτή Χορωδία Ενηλίκων Δήμου Κόνιτσας, χορούς και τραγούδια από το Λύκειο Λινόπετρας Λεμεσού Κύπρου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στη θέση Αη Γιάννης,όπουείχε γίνει η υποδοχή των αγωνιστών της απελευθέρωσης της πόλης το 1913 από τους κατοίκους της Κόνιτσας. 
   Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας, ο Βουλευτής Ιωαννίνων κύριος Γεώργιος Αμυράς ως Εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, η Βουλευτής Ιωαννίνων κα Μαρία Κεφάλα, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου κ. Οδυσσέας Πότσηςο κ. Πρόδρομος Γαϊτανίδης ως Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο Διοικητής της 8ης Μ/Π Ταξιαρχίας Ιωαννίνων Ταξίαρχος Μπολομύτης Δημήτριος, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου Κωνσταντίνος Δούβαλης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου κ. Απόστολος Βασδέκης, Εκπρόσωπος της ΔΙ.ΠΥ.Ν. κ. Κωνσταντίνος Τσιώπος, ο Διευθυντής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων κ. Βασίλειος Μουσελίμης, ο Διοικητής Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας κ. Ιωάννης Φερεντίνος, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Κόνιτσας κ. Παναγιώτης Νάκος, ο Διοικητής του 583 Τάγματος Προκαλύψεως κ. Χαρίτος Γεώργιος, ο Διοικητής του Τάγματος Εθνοφυλακής κ. Μότσιος και ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κόνιτσας κ. Σπυρίδων Νάκος,ο Δήμαρχος Ζαγορίου κ. Γεώργιος Σουκουβέλος, η Συντονίστρια του Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου κα ΜαρούλαΠαπαευσταθίου, ο πρώην Βουλευτής Ιωαννίνων κ. Μιχάλης Παντούλας, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο πρόεδρος της Κοινότητας Κόνιτσας κ. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης, εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Λυκείου Λινόπετρας Λεμεσού Κύπρου και πλήθος πολιτών. Ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης είχε οριστεί ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο οποίος λόγω έκτακτων ανειλημμένων κυβερνητικών υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατό να παραστεί, ενώ με μήνυμά του χαιρέτισε την εκδήλωση ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. Σταύρος Καλογιάννης.
Ο Δήμος Κόνιτσας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους συντελεστές των εκδηλώσεων και όσους τίμησαν με την παρουσία τους την Κόνιτσα. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους Κύπριους μαθητές και εκπαιδευτικούς, που μας γέμισαν συγκινήσεις με τη συμμετοχή τους στην Επέτειο Απελευθέρωσης της πόλης μας. Ευελπιστούμε να δομηθούν γέφυρες και να τεθούν θεμέλια.

Από το Γραφείο Δημάρχου

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη ένας άνδρας για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων

Συνελήφθη, χθες  το μεσημέρι στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ένας άνδρας  σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και παιδικών αθυρμάτων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για παράνομη κατοχή και εμπορία πυροτεχνικών ειδών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε εμπορικό κατάστημα, όπου κατελήφθη ο ανωτέρω κατηγορούμενος, ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, να διαθέτει παράνομα προς πώληση (514) κροτίδες, οι οποίες και κατασχέθηκαν.
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.