Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

Δήμος Πωγωνίου: Πρακτικό της αρίθ. 1/2019 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από το πρακτικό της αρίθ. 1/2019  συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Πωγωνίου.
  Στο Καλπάκι, σήμερα την  29η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα  11.00, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πωγωνίου συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αρίθ.πρωτ.  9824 / 18-12-2019,  πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο [27]  μελών, βρέθηκαν παρόντα [15 ] μέλη.

Α/Α     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ            ΠΑΡΟΝ  
1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ [ΠΡΟΕΔΡΟΣΔ.Σ]-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΟΧΙ
3. ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΟΧΙ
4. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΧΙ
5. ΣΑΝΙΔΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΟΧΙ
6. ΜΑΓΓΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   ΝΑΙ
7. ΧΑΡΙΣΗ  ΕΥΘΥΜΙΑ  ΝΑΙ
8. ΓΡΑΜΜΟΖΗ  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ  ΟΧΙ
9.  ΜΠΟΝΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΝΑΙ
10. ΚΟΥΡΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΝΑΙ
11. ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΝΑΙ
12. ΒΙΡΒΙΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΝΑΙ
13.  ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΝΑΙ
14. ΚΟΝΑΝΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΑ     ΝΑΙ
15.  ΜΠΕΖΑ  ΚΩΝ/ΝΑ   ΟΧΙ
16. ΜΠΡΑΧΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΟΧΙ
17. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΑΙ
18. ΝΤΑΧΡΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ    ΝΑΙ
19. ΜΠΑΡΙΜΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΝΑΙ
20. ΠΕΤΣΙΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ  ΝΑΙ
21. ΤΑΣΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΟΧΙ
22. ΜΕΝΤΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΧΙ
23. ΤΑΤΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΝΑΙ
24. ΖΥΓΟΥΝΑ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ  ΟΧΙ
25. ΓΚΟΓΚΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΟΧΙ
26. ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   ΟΧΙ
27. ΚΡΑΝΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΝΑΙ                                                        

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Κων/νος Καψάλης καθώς και ο Υπάλληλος  του Δήμου Σωτήριος Μπράχος, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση αυτή καλέστηκαν: Ο Δήμαρχος, οι Δημοτικού Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου.

Αρίθ.απόφ. 1/2019
Θέμα: Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2020  και τον προϋπολογισμό του Δήμου  έτους 2020  (άρθρο 78 – παρ. 2&3 – Ν. 4555/2018)
  Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης εισερχόμενος στο μόνο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους, αναφέρθηκε στο ρόλο της Επιτροπής, ως εξής:
  Κατά την παρ.2  του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού
δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δήμαρχο και τους παρευρισκομένους επικεφαλείς των παρατάξεων να πάρουν το λόγο και είπαν τα εξής:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
  «Σας καλωσορίζω και εγώ όλους, χρειάζεται η συμμετοχή όλων μας για το καλό του τόπου. Η Επιτροπή αυτή θέλω να πιστεύω ότι θα προσφέρει. Θέματα σημαντικά και γενικού ενδιαφέροντος θα έρχονται όλα στην Επιτροπή Διαβούλευσης, για να γνωμοδοτήσει.  Θέλουμε να συστήσουμε και μία επιτροπή επιστημόνων και θα προχωρήσουμε και στη σύσταση και άλλων επιτροπών.
  Σήμερα θα συζητήσουμε για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του έτους 2020» και θα σας αναφέρω κάποια στοιχεία για αυτά.»
  Στη συνέχεια ο Δήμαρχος αναφέρει σχετικά με τα έργα και τον προϋπολογισμό και για τα συνεχιζόμενα  και νέα έργα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΞΙΩΜ. ΑΝΤΙΠ/ΣΗΣ:
  «Σας καλωσορίζω και εγώ από τη μεριά μου, η σημερινή σύναξη είναι για να ακούσουμε εσάς τα μέλη δηλαδή της Δ.Ε.Δ. και όχι για να μιλήσουμε εμείς, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μία καλή συνεργασία.
   Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πωγωνίου κάλεσε όλα τα μέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και να συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων ετ. 2020 καθώς και τις απόψεις τους πάνω στο προσχέδιο του προϋπολογισμού ετ. 2020.
Και έλαβαν το λόγο οι εξής:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΑΝΟΣ:
  «Θα πρέπει ο Δήμος να δει το φαινόμενο της  λειψυδρίας, το ποσό που είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό, νομίζω ότι είναι μικρό, ακόμα θα πρέπει να δούμε και νέους τρόπους άρδευσης του κάμπου. Τέλος να δούμε και το θέμα αποτέφρωσης των νεκρών, εάν μπορεί να γίνει ένα αποτεφρωτήριο στην περιοχή μας.»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΜΑΓΓΟΥ:
  «Θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και τι είδους έργα μπορούν να γίνουν από αυτό το πρόγραμμα»
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΡΑΧΟΣ:
  «Θα πρέπει να δώσει ο Δήμος μας μεγαλύτερη σημασία στην τουριστική προβολή του.  Να γίνει ένα τουριστικό περίπτερο [κιόσκι] στο Καλπάκι, το οποίο να λειτουργεί τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες και τις γιορτές [Πάσχα – Χριστούγεννα και Απόκριες] για να ενημερώνονται οι επισκέπτες και οι διερχόμενοι από το Πωγώνι  [Φυλλάδια - χάρτες – σημεία ενδιαφέροντος ].
   Ακόμα θα πρέπει να προβληθούν οι Μονές και οι Εκκλησίες του Πωγωνίου και να αναπτυχθεί ένας Εκκλησιαστικός Τουρισμός.
   Με τη αποπεράτωση του Αιολικού Πάρκου στον Κασιδιάρη να συνδυαστεί και τουριστικά με την κατασκευή καθιστικών – βρυσών κ.λ.π για τους επισκέπτες.
   Τέλος ο στόχος του Δήμου αλλά και όλων μας θα πρέπει να είναι στο να πάρουμε και εμείς κάποιους επισκέπτες από αυτούς που πάνε στο Ζαγόρι.»
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ:
  «Θα πρέπει να δούμε το θέμα των τουριστικών μονοπατιών»
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους παρευρισκόμενους Δημοτικούς συμβούλους, Προέδρους Τ.Κ. και δημότες και έλαβαν το λόγο οι εξής:
ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΟΥΤΗΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΥΠΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  «Το εργαλείο για το Δήμο είναι ο προϋπολογισμός, ο οποίος αφού υπάρχει το παρατηρητήριο για τους Δήμους, είναι και πραγματικός.»
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
  «Θα πρέπει να δούμε το θέμα της ανακύκλωσης και εάν αυτό μπορεί να «περπατήσει».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΟΣ – ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  «Θέλω να αναφέρω ότι οι προσκλήσεις θα πρέπει να έρχονται πιο γρήγορα ακόμη θέλω να αναφερθώ για την τουριστική ανάπτυξη, για την οποία τα έχουμε πει εδώ και δέκα χρόνια, δεν υπάρχει ένα ηρώο, έχουμε μόνο το φαντάρο. Θα πρέπει να γίνει ο δρόμος προς την Κακαβιά.»
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΝΟΣ – ΔΗΜΟΤΗΣ:
  «Θα πρέπει ο Δήμος να ξεκινήσει από τα μικρά, ο τουριστικός προορισμός θέλει χρόνο, να δούμε πρώτα τα σημεία ενδιαφέροντος, λίμνη Ζιαραβίνας κ.λ.π. , σχέδια για τουριστική ανάπτυξη – περίπτερα κ.λ.π.»
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.  Τ.Κ.  ΒΗΣΣΑΝΗΣ:
  «Εγώ θα μιλήσω για το θέμα των Νεκροταφείων και τον καθαρισμό τους, κάτι πρέπει να γίνει με τα νεκροταφεία, υπάρχει μία μεγάλη ακαταστασία σε όλα, θα πρέπει να συνταχθεί ένας κανονισμός λειτουργίας των Νεκροταφείων και εάν γίνεται να επιβληθεί και ένα τέλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΠΟΣΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ:
  «Τι γίνεται με το πρόγραμμα LEADER και τα τουριστικά θέματα.»
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ:
  «Από όλα αυτά που άκουσα διαπίστωσα 3 ενότητες, στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων ο Δήμος μας και να συζητηθούν από το Δ.Σ. και από τις επιτροπές του, αυτές είναι:
1. Ανακύκλωση [ να συζητηθεί στο Δ.Σ. με τη συμμετοχή τεχνοκρατών]
2. Τουριστική προβολή & ανάπτυξη [αρχαιολογικοί χώροι]
3. Νεκροταφεία  [ θέμα σωστής λειτουργίας τους]»
  Τέλος ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, που απάντησε σε ερωτήσεις που έγιναν για προϋπολογισμό, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κ.λ.π. 
και στο ΔΗΜΑΡΧΟ για να απαντήσει στα θέματα που μπήκαν από τους παρευρισκομένους και να κλίσει τη συνεδρίαση.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
  «Πήραμε τις προτάσεις των Προέδρων των Τ.Κ.  για το τεχνικό πρόγραμμα, δεν είναι δυνατόν  να συμπεριληφθούν όλα τα προτεινόμενα έργα, μας απασχολεί πρώτα η ύδρευση, η οδοποιία κ.λ.π.
  Ορισμένοι λένε ότι πρέπει να δώσουμε στο Δήμο ένα όραμα και ανάπτυξη, αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο το πράγμα αυτό εάν δεν υπάρχουν χρήματα. [π,χ. η μελέτη για τη λίμνη της Ζιαραβίνας θέλει περίπου 200.000 ευρώ.]
  Για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας, δεν αρκούν μικρές παρεμβάσεις, αυτή θα γίνει μόνο εάν η περιοχή μας γίνει «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ». Με το ΥΠ.ΕΣ. συζητήσαμε την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, θα πρέπει να αναδείξουμε κάποια σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα χρηματοδοτηθούν κάποια σχέδια.
  Για τα νεκροταφεία όντως υπάρχει μία ακαταστασία στα περισσότερα, ο κανονισμός λειτουργίας των νεκροταφείων είναι απαραίτητος, γι’ αυτό το Δ.Σ. θα πρέπει να προχωρήσει στη σύνταξή του. Οι Ιερείς των χωριών και οι Εκκλησιαστικές Επιτροπές έχουν τον πρώτο λόγο.
  Για το θέμα της ανακύκλωσης, είναι σοβαρό αλλά δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνος του ο Δήμος.
  Τέλος το θέμα της λειψυδρίας είναι όντως σοβαρό και το περασμένο καλοκαίρι υπήρξαν πολλά προβλήματα.»
Στη συνέχεια έγινε γενική συζήτηση πάνω στο Τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου έτους 2020 καθώς και στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020.
Τέλος ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Δ. κλίνει τη συνεδρίαση αναφέροντας τα εξής:
«Οι ανωτέρω γνώμες και απόψεις καταγράφτηκαν  για να προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του Τεχνικού προγράμματος έργων του Δήμου Πωγωνίου έτους 2020 καθώς και την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2020. »
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  1/2019
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ       

Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ: Εθελοντική αιμοδοσία στις 14 και 15 Ιανουαρίου, στο κατάστημα της εταιρείας "HALL OF BRANDS"


Η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με την εταιρεία "ΣΙΟΝΤΗΣ Ν. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.", για ακόμη μία χρονιά εξασφαλίζει αναγκαίο υλικό για τη στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων.
Στο πλαίσιο του χορηγικού προγράμματος ανακοινώνεται πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα διοργανωθεί εθελοντική αιμοδοσία στις 14 και 15/1/2020 στο κατάστημα της εταιρείας "HALL OF BRANDS". 
Στο πλαίσιο της αιμοδοσίας θα χορηγηθούν δέκα μπάλες ποδοσφαίρου σε κάθε σωματείο που τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποί του θα συμμετάσχουν στην αιμοδοσία.
Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι μια κορυφαία εκδήλωση ανθρώπινης ευαισθησίας και αλληλεγγύης και ένας από τους σημαντικότερους κρίκους του κοινωνικού εθελοντισμού. 
Η εθελοντική αιμοδοσία στηρίζει το σύστημα υγείας της χώρας και είναι τρόπος και στάση ζωής. Η Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ δημιούργησε το 2016 την τράπεζα αίματος των μελών της, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή της τόσο στο σύστημα Υγείας, αλλά κυρίως στο κοινωνικό σύνολο.
Η δεκάλεπτη και ανώδυνη διαδικασία της αιμοδοσίας δεν κοστίζει τίποτα, αλλά έχει ανεκτίμητη αξία για το λήπτη.
Οι αιμοδοσίες της Ε.Π.Σ. θα εντατικοποιηθούν και οι μονάδες αίματος που θα συγκεντρώνονται θα δίνουν λύσεις στις ανάγκες των συνανθρώπων μας.
Είναι υποχρέωση όλων των ανθρώπων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου η στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία “ΣΙΟΝΤΗΣ Ν. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.” την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15/1/2020 από τις 14:00 μέχρι τις 20:30 στο κατάστημα “HALL OF BRANDS” της εταιρείας στην Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων.

Επισκευή και συντήρηση δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Άνω ΚαλαμάΜε γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες επισκευών και συντήρησης των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης, ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους  κατοίκους των νότιων χωριών (Κουκλιοί, Αρετή, Μαζαράκι, Καταρράκτη και Ριάχοβο) της Δημοτικής Ενότητας Άνω Καλαμά εδώ και πολλά χρόνια, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.
Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην θέση «Ιτιά» στον Κασιδιάρη και περίπου 350 κυβικά για τους χειμερινούς μήνες και  250 το καλοκαίρι θα ενισχύουν το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης των χωριών.
Έγιναν εργασίες επισκευής και ανύψωσης των φρεατίων ώστε να μην μπαίνουν νερά  της βροχής από τους χείμαρρους και ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της υδρομάστευσης.
Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπής ψαριών στην Κορωνησία και στα Κολομόδια Άρτας


Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας συνελήφθη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη αλιεία - ιχθυοκλοπή 


Κατασχέθηκαν κλεμμένα ψάρια, βάρους -600- κιλών, Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο, βάρκα με εξωλέμβια μηχανή καθώς και δίχτυα ψαρέματος
Εξιχνιάστηκαν, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, δύο υποθέσεις κλοπής ψαριών που έγιναν στην Κορωνησία και στα Κολομόδια Άρτας.

Για την υπόθεση συνελήφθη χθες (08-01-2020) το πρωί στην Κορωνησία Άρτας, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη αλιεία-ιχθυοκλοπή.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο, διότι όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα εμπλέκεται σε κλοπή ψαριών (τσιπούρες), βάρους -600- κιλών, ιδιοκτησίας αλιευτικού συνεταιρισμού, που έγινε βραδινές ώρες της 7/8-01-2020 στην Κορωνησία Άρτας.
Επίσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας προέκυψε ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος εμπλέκεται και σε ακόμα μία υπόθεση κλοπής ψαριών που έγινε την 14-07-2019 στα Κολομόδια Άρτας, απ’ όπου αφαιρέθηκε από ιχθυοτροφική μονάδα ένας τόνος ψαριών (χέλια).
Συνολικά κατασχέθηκαν:
κλεμμένα ψάρια (τσιπούρες), βάρους -600- κιλών, τα οποία και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους,
εξωλέμβια μηχανή, η προέλευση της οποίας ερευνάται,
βάρκα,
.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο, κλειστού τύπου,
δίχτυα ψαρέματος.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, ώρα 09:30


Την Παρασκευή 10-01-2020, και ώρα 09:30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
1. Έγκριση του από 23-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες για την κατασκευή έργων αποστράγγισης του γηπέδου ΣΜΑ Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2020.
3. Έγκριση Θ’ Τροποποίησης της κατανομής για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.
4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου των Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας έτους 2020.
7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση χώρου πέριξ αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ηλιόκαλης, Κουτσελιού, Μπάφρας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
8. Έγκριση τωνΠρακτικών Ι/19-12-2019 και ΙΙ/23-12-2019 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-12-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια-Κερασέα», προϋπολογισμού 380.000,00 € με ΦΠΑ.

Η πρόταση των «Οριζόντων Ηπείρου» για τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης


Με αφορμή την εν εξελίξει ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα», ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου» Σπύρος Ριζόπουλος έκανε την εξής δήλωση:
Είμαστε η παράταξη που έθεσε στο επίκεντρο του προεκλογικού της προγράμματος το πρόβλημα της ανεργίας.
Είμαστε εκείνοι που μιλήσαμε για στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και προτρέψαμε τις πολιτικές δυνάμεις της περιοχής ακόμα και να αντιγράψουμε καλές πρακτικές, με προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης που στόχευαν στην αντιμετώπιση του λεγόμενου brain drain, προβλήματος που έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση, όπως φαίνεται από τελευταίες ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας.
Η διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου ακολουθεί το δικό της, μοναχικό δρόμο σε όλα, έτσι και στα μεγάλα προβλήματα, όπως αυτό της ανεργίας. Από τους… «ντοκτοράδες» που ήταν η αρχική εξαγγελία του Περιφερειάρχη για το δήθεν πρόγραμμα – «πιλότο» που σχεδιάζει εδώ και ένα χρόνο η Περιφέρεια Ηπείρου, φτάσαμε τελικώς σε ένα πρόγραμμα - «αχταρμά» που δεν ξεχωρίζει «χαμηλά» από «υψηλά» τυπικά προσόντα, που ουδείς γνωρίζει με ποια λογική επιλέγεται το είδος των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν σε αυτό και που τελικώς, δεν έχει κανέναν απολύτως προσανατολισμό.
Επειδή κρίνουμε πως και το ποσό που τελικώς διατέθηκε για το εν λόγω πρόγραμμα είναι πολύ μικρό και οι ωφελούμενοι ελάχιστοι, έχουμε να προτείνουμε τα εξής:
-  Για τυχόν αδιάθετα ποσά του ΠΕΠ Ηπείρου (ΕΣΠΑ), τα οποία προορίζονται για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αφορούν προγραμματιζόμενα ή σχεδιασμένα προγράμματα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, η Περιφέρεια Ηπείρου να σχεδιάσει άμεσα ένα ή περισσότερα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης αλλά αυτή τη φορά πραγματικά στοχευμένα και όχι στα λόγια…

-  Οι τομείς της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που θα επιλεγούν για να ενισχυθούν μέσω της επιδότησης εργασίας, πρέπει να συμφωνηθούν με τα τοπικά Επιμελητήρια, τουλάχιστον, αν όχι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαβούλευσης, με τα Εργατικά Κέντρα και άλλους κοινωνικούς φορείς της περιοχής. Θυμίζουμε πως το υλοποιούμενο πρόγραμμα, στην αρχική του προκήρυξη (εδώ) μιλούσε για «ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (αγροδιατροφή, βιομηχανία της εμπειρίας, παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ, υγεία/ ευεξία) και κατέληξε να προσθέτει άσχετους ΚΑΔ μέχρι την τελευταία στιγμή π.χ. αρχιτέκτονες!
- Είναι άλλες οι ανάγκες απασχόλησης για τους πραγματικούς ανέργους «υψηλών προσόντων» και άλλες για τους αποφοίτους της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, είναι ωστόσο ίδια η αγωνία όλων των ανθρώπων για εξεύρεση εργασίας και την συμμεριζόμαστε απόλυτα. Για τους δεύτερους, λειτουργούν στην περιοχή μας Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ κτλ., οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν λόγο, αν θελήσουμε να σχεδιάσουμε ένα πραγματικά στοχευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης γι’ αυτούς.
Όλα τα παραπάνω δεν είναι… ψιλά γράμματα αλλά ελάχιστη και απαραίτητη συνθήκη χάραξης μιας σωστής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του σοβαρότερου προβλήματος της ελληνικής κοινωνίας. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου μπορεί να νομίζει ότι τα ξέρει όλα, ωστόσο είναι προφανές πως η σύγχρονη πραγματικότητα τον έχει αφήσει μίλια πίσω…

Εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής χρημάτων από παγκάρια εκκλησίας στην πόλη της Ηγουμενίτσας


Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος ημεδαπού

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική έρευνα, περίπτωση κλοπής χρημάτων από παγκάρια εκκλησίας στην πόλη της Ηγουμενίτσας.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος, βραδινές ώρες της 2/3-01-2020, αφού παραβίασε αρχικά είσοδο του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα στην πόλη της Ηγουμενίτσας εισήλθε στο εσωτερικού του και στη συνέχεια διέρρηξε τρία παγκάρια, αφαιρώντας χρηματικά ποσά.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Η «Πίτα του Ηπειρώτη 2020», την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας


Το μεγαλύτερο Ηπειρώτικο αντάμωμα στην Ελλάδα

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ο κορυφαίος φορέας της Ηπειρώτικης Αποδημίας στον κόσμο, μας προσκαλεί στη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωσή του, την «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2020» την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» είναι το μεγαλύτερο Ηπειρώτικο αντάμωμα στην Ελλάδα, η κορυφαία συνάντηση Αποδήμων κάθε χρόνο στην Αθήνα.

Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2018 σε επιχείρηση στην Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας


Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις ημεδαποί, τρεις ως φυσικοί αυτουργοί και ένας ως ηθικός αυτουργός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για –τα κατά περίπτωση- αδικήματα της ληστείας καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων
Υπόθεση ένοπλης ληστείας που έλαβε χώρα σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 47χρονου ημεδαπού, τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, εξιχνίασαν αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, έπειτα από ενδελεχή και μεθοδική έρευνα.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 25, 26, 22 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαραχτήρα για –τα κατά περίπτωση- αδικήματα της ληστείας καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 16-09-2018 μετά τα μεσάνυκτα στην Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, τρεις δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, αφού παραβίασαν την είσοδο 1ου ορόφου επιχείρησης, εισήλθαν στο χώρο και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν 21χρονη ημεδαπή (κόρη του ιδιοκτήτη) και αφαίρεσαν από ντουλάπι το χρηματικό ποσό των -14.800- ευρώ.
Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι φυσικοί αυτουργοί της ληστείας ήταν ο 21χρονος και οι δύο 26χρονοι ενώ ο 25χρονος ημεδαπός ήταν ο ηθικός αυτουργός, ο οποίος είχε οργανώσει με κάθε λεπτομέρεια τη ληστεία.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διπλή μεταγραφική ενίσχυση για τον Αγροτικό Αστέρα Άνω Καλαμά


Η διοίκηση του Αγροτικού Αστέρα Άνω Καλαμά ανακοίνωσε  την απόκτηση των επιθετικών, Μάριου Φερούλη  από την Κοσμηρά και Ναπολέων Τασούλα από την Κ17 του ΠΑΣ Γιάννινα.

Σχηματίσθηκε συμπληρωματική δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν παραμονή Πρωτοχρονιάς ακόμα μία κλοπή από σπίτι στην πόλη της Άρτας


Σε συνέχεια του από 02-01-2020 Δελτίου Τύπου της Υπηρεσίας μας που αφορούσε την σύλληψη τριών ημεδαπών (δύο ανδρών, ηλικίας 21 και 15 ετών και μίας 29χρονης γυναίκας), οι οποίοι παραμονή Πρωτοχρονιάς διέπραξαν κλοπή από σπίτι στην Άρτα, συμπληρωματικά, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, προέκυψε ότι οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλη μία παρόμοια περίπτωση.
Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι, πρωινές ώρες της 31-12-2019, εισήλθαν σε σπίτι στην πόλη της Άρτας απ’ όπου αφαίρεσαν κοσμήματα.
Η συμπληρωματική δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.

Εξιχνιάστηκαν διαδοχικές κλοπές, με τη μέθοδο της απασχόλησης, που έγιναν το ίδιο πρωί σε σπίτια και πρατήριο υγρών καυσίμων σε χωριά της Άρτας


Για τις παραπάνω υποθέσεις ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 30χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπές

Εξιχνιάστηκαν, μετά από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας σε συνεργασία με το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Άρτας, διαδοχικές υποθέσεις κλοπών, με τη μέθοδο της απασχόλησης, που έγιναν το ίδιο πρωί σε σπίτια και πρατήριο υγρών καυσίμων σε χωριά της Άρτας.
Για τις υποθέσεις αυτές, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 30χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπές.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση ευρημάτων, ο δράστης εμπλέκεται στις παρακάτω κλοπές που έγιναν με τη μέθοδο της απασχόλησης πρωινές ώρες της 22-08-2019:
από σπίτι στις Συκιές Άρτας, απ’ όπου αφαιρέθηκε μία τσάντα που περιείχε χρηματικό ποσό,
από σπίτι στο Γλυκόριζο Άρτας, απ’ όπου αφαιρέθηκε κοσμήματα και χρηματικό ποσό,
από πρατήριο υγρών καυσίμων στην Καμπή Άρτας, απ’ όπου αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.