Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 12:00


Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 12.00 μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Επικύρωση αποφάσεων 5ου/2018 Πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού
& Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις που διοργανώνονται κατά το Β΄ εξάμηνο του 2018.
2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Άμεσες στερεωτικές εργασίες στο βυζαντινό ναό της Κόκκινης Εκκλησιάς», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου/ΠΕ Άρτας, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Λάμαρης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ. 24 KV και καλωδίων αποστραγγιστικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Λάμαρης», προϋπολογισμού 22.320,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ. 24 KV αντλιοστασίου άρδευσης Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια γαλβανισμένης λαμαρίνας σε σχήμα Π για την κάλυψη τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

Διαδικασίες για την έκδοση άδειας απόσταξης σταφυλιών

Από 15 Οκτωβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018 η αποστακτική περιόδος

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
Ενόψει έναρξης της νέας αποστακτικής
περιόδου για τη λειτουργία αμβύκων των μικρών αποσταγματοποιών (άρθρο 7 § Ε του ν. 2669/2001) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 Η αποστακτικής περιόδου ορίζεται από 15 Οκτωβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018.
 Προκειμένου να εκδοθεί άδεια απόσταξης από το Τελωνείο Ιωαννίνων απαιτείται η προσκόμιση από τους αμπελοκαλλιεργητές βεβαίωσης από την αρμόδια Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου – ΠΕ Ιωαννίνων για την ιδιότητα του παραγωγού, των αμπελώνων (συστηματικοί - κληματαριές) και την ποσότητα σταφυλιών που παρήχθησαν (από τις Δηλώσεις συγκομιδής) για όσες εκμεταλλεύσεις βρίσκονται καταχωρημένες στο Αμπελουργικό Μητρώο. Η σχετική βεβαίωση θα εκδίδεται μέχρι το πέρας της καταλυτικής ημερομηνίας (14 Δεκεμβρίου 2018) από το γραφείο 114 στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για όσους παραγωγούς βρίσκονται καταχωρημένοι στη  βάση δεδομένων του Αμπελουργικού Μητρώου.
 Για τους παραγωγούς που κατέχουν αμπελοκαλλιέργεια και δεν είναι καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων του Αμπελουργικού Μητρώου προκύπτει θέμα νομιμότητας, επειδή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013 και την ΥΑ 1011/21054/18-02-2017), απαγορεύεται η φύτευση νέων αμπελώνων χωρίς τη σχετική άδεια από την αρμόδια Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και επομένως η υπηρεσία μας δεν μπορεί να εκδώσει σχετική βεβαίωση.
 Για τους παραγωγούς που κατέχουν αμπελοτεμάχια  μεγαλύτερα του 1 στρ.,  προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση, απαιτείται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική  υποβολή  δήλωσης  συγκομιδής  για  το 2018  μέσω  της  ιστοσελίδας http://e-services.minagric.gr  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων  (γραφείο 114) και στους Λάμπρο Στέφο, Στάθη Βασδέκη, Βασίλη Μαγγιώρο & Βάσω Δέμκα στο τηλέφωνο:   2651 0 87114.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 9:30


Την Τετάρτη 03-10-2018,  και ώρα 9:30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 24-09-2018 συνεδρίασης.
1. Έγκριση του από 19-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση του από 21-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρέβεζας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση του από 27-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση του από 29-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Άνω Καλεντίνη – Διχομοίρι στη θέση Μαραθόρεμα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
5. Έγκριση των Πρακτικών Ι/03-08-2018, ΙΙ/12-09-2018 και ΙΙΙ/24-09-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Ε.Ε.Λ.», προϋπολογισμού 6.600.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Έγκριση χορήγησης 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 31-10-2018.
7. Έγκριση χορήγησης 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-11-2018.

Ενημερώσεις τον Οκτώβριο για το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ιωαννίνων


Πίνακα με τις ημερομηνίες ενημέρωσης των πολιτών στη Π.Ε. Ιωαννίνων για τον μήνα Οκτώβριο εκ μέρους της κοινοπραξίας «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.-ΨΑΡΡΑΣ Ι.» αναδόχου της Μελέτης Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972 329 947        

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, για κλοπή από το χώρο του εκθεσιακού κέντρου στην Άρτα


Συνελήφθησαν, σήμερα (02-10-2018) το ξημερώματα στην Άρτα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, δύο ημεδαποί, ηλικίας 34 και 40 ετών, για κλοπή από το χώρο του εκθεσιακού κέντρου Άρτας.
Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, διότι είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από δύο πάγκους στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου Άρτας, διάφορα εμπορεύματα και χρηματικό ποσό.
Στην κατοχή των δραστών, βρέθηκαν τα κλοπιμαία και αποδόθηκαν στους παθόντες.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.

Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου της καταβολής των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ


Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) προχωρά την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου, στη καταβολή της δεύτερης δόσης προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου καταβάλλονται σε 541 δικαιούχους τα ποσά που αντιστοιχούν στα αναπηρικά επιδόματά τους.
Συνολικά, θα καταβληθούν 435.734 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως οι 263 εξ αυτών είχαν πληρωθεί για πρώτη φορά στις 31 του περασμένου Αυγούστου.

2η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών περιόδου 2018-19 (Α.Ο. Ανατολής-Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά 3-10-18/18:00)


ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΓΗΠΕΔΟ  ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
ΩΡΑ: 18:00

Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

Το πρόγραμμα της 2ης  φάσης του  Κυπέλλου Ερασιτεχνών περιόδου 2018-19
Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018
Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ-ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ (16:00)  
Α.Ο. ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ-ΠΑΣΣΑΡΩΝΑ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ (16:00)   
Π.Α.Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ-Α.Ε. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ (16:00)  
Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ (18:00)  

Συλλήψεις τριών ατόμων για διωκτικά έγγραφα

Συνελήφθησαν, κατά το τελευταίο 24ωρο, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, τρία άτομα, για διωκτικά έγγραφα.
Αναλυτικότερα συνελήφθησαν:
Χθες το μεσημέρι στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 45χρονος ημεδαπός, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος του τα κάτωθι διωκτικά έγγραφα:
- καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, ποινής  φυλάκισης έξι μηνών, για κλοπή και
-καταδικαστική απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, ποινής φυλάκισης ενός μηνός και είκοσι ημερών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, απειλή και εξύβριση.
Χθες το πρωί στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 31χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς και του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, συνολικής ποινής φυλάκισης τριών μηνών και συνολικής χρηματικής ποινής (400) ευρώ, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
· Χθες το μεσημέρι στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ένας 59χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας, ποινής φυλάκισης ενός έτους, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.  

Στη Κύπρο για επίσκεψη εργασίας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ


ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΕΞ ΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΦΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ πραγματοποιεί τη Τρίτη 2 Οκτωβρίου, επίσημη επίσκεψη εργασίας στη Λευκωσία, προσκεκλημένος του Προεδρικού Επιτρόπου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Φώτη Φωτίου. Στο πρόγραμμα των επαφών του ανακοινώθηκε και συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.
Οι συνομιλίες του ΥΦΥΠΕΞ με τον Επίτροπο, αρμόδιο και για θέματα Διασποράς, θα αρχίσουν στις 10.30 στο Προεδρικό Μέγαρο, κατ’ αρχήν κατ’ ιδίαν και στη συνέχεια με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών τους.
Σύμφωνα με πηγές του Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών, στην ατζέντα προέχουν θέματα που εκκρεμούν και χρήζουν προγραμματισμού στο πλαίσιο των τριμερών συνεργασιών Ελλάδας και Κύπρου με Αίγυπτο, Ισραήλ, Αρμενία, Λίβανο, όπως και η δρομολόγηση δράσεων που απορρέουν από το MOU που υπέγραψαν τον Δεκέμβριο του 2016 οι κ.κ. Κουίκ και Φωτίου.

Πως εκδηλώνεται η κατάθλιψη στους άνδρες


Η κατάθλιψη είναι πολύ συνηθισμένη και την εκδηλώνουν άτομα και των δύο φύλων. Ωστόσο τα συμπτώματά της στους άνδρες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι στις γυναίκες.
«Ο περισσότερος κόσμος συσχετίζει την κατάθλιψη με την επίμονη θλίψη, την ευσυγκινησία και την διαρκή ενασχόληση με τα αρνητικά συναισθήματα, αλλά αυτά τα συμπτώματα είναι συχνότερα στις γυναίκες», λέει ο νευρολόγος-ψυχίατρος Δρ. Νίκος Ε. Δέγλερης, διδάσκων Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Paris V, στη Γαλλία. «Όταν οι άνδρες έχουν κατάθλιψη, πιθανότερο είναι να την εκφράσουν με οξυθυμία, νεύρα και επιθετικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η οικογένεια, οι φίλοι ή ακόμα και οι γιατροί τους δεν αντιλαμβάνονται πάντοτε τι τους συμβαίνει».
Άλλα συμπτώματα ύποπτα για κατάθλιψη στους άνδρες είναι η παρορμητική συμπεριφορά, η απάθεια, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η τάση να κατηγορούν τους άλλους για ό,τι κακό τους συμβαίνει (οι γυναίκες συνήθως κατηγορούν τον εαυτό τους) και η απομόνωση.
Ο καταθλιπτικός άνδρας μπορεί επίσης να αφιερώνει ολοένα περισσότερο χρόνο στη δουλειά του ή πάλι να χάσει κάθε ενδιαφέρον γι’ αυτήν. Μπορεί ακόμα να εκδηλώσει έντονη ανάγκη ελέγχου των άλλων ή ακόμα και να κάνει κατάχρηση ουσιών (π.χ. πίνει ή/και καπνίζει πολύ).
Μπορεί επίσης να στραφεί στον τζόγο, να επιδεικνύει ριψοκίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές ή αντιθέτως να χάσει το ενδιαφέρον για το σεξ και να αδυνατεί να αποδώσει στο κρεβάτι.