Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινούν στα Γενικά Λύκεια οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Την Τρίτη 19 Μαΐου η πρεμιέρα στα ΕΠΑΛ
Την Τετάρτη 13 Μαΐου ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα Λύκεια

 Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε όλες τις κατηγορίες υποψηφίων για τη φετινή χρονιά.
Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αρχίσουν τη Δευτέρα 18-5-2015, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) θα αρχίσουν την Τρίτη 19-5-2015. 
Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 17-6-2015.
Η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα διεξαχθεί από 15-6-2015 ως και 26-6-2015. 

Περιφέρεια Ηπείρου: Πρόσκληση για το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό επτά µελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Ηπείρου (σύμφωνα µε το άρθρο 10 παρ 3 εδ ββ του Ν. 4310/2014), απευθύνει η Ειδική Τριμελής Επιτροπή που απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Δ. Καψάλη, Δημήτριο Καλιαμπάκο, Γεώργιο Σ. Παπάζη.
Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, από τα συνολικά επτά μέλη του ΠΣΕΚ, τα τρία πρέπει να είναι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Περιφέρειας Ηπείρου µε αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στο δημόσιο ή/ και στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα ΕΤΑΚ. Τα υπόλοιπα µέλη προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό χώρο και κατά προτίμηση είναι κάτοχοι αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικών Ανωτάτων ή Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων του εξωτερικού (συνοδευόμενα από αναγνώριση πτυχίου στην ημεδαπή). 

Δ.Ε.Α.Π. Δελβινακίου: Μάθημα-Διάλεξη την Παρασκευή 27 Μαρτίου, ώρα 7:00 μ.μ.

Μάθημα - Διάλεξη την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 ώρα 7:00 το απόγευμα.
1) Καραγιάννης Γιώργος
   Κτηνίατρος Περιφέρειας Ηπείρου
    Θέμα: Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο
          Μελιταίος πυρετός, Σαλμονέλα κλπ.
2) Καραφέρης Θωμάς
   Εκπαιδευτικός - Μελισσοκόμος
   Θέμα : Εποχιακοί Μελισσοκομικοί Χειρισμοί

          Νοζεμίαση - Σμηνουργία   

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηπείρου (26-3-2015)


Στη θετική γνωμοδότηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 -2020 προχώρησε στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Σκοπός του Ε.Π. είναι η υλοποίηση των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Οι προτεραιότητες του προγράμματος είναι:
-  Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση Αλιείας
-  Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση Υδατοκαλλιέργειας
-  Ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ)
-  Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής μέσω του ακόλουθου ειδικού στόχου: της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.
-  Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης
-  Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ).
Άλλες αποφάσεις
Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά, με τους όρους να προσκομιστεί η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. και την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης του έργου «Τροποποίηση της αρ. 11160/4-11-2010 απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων, που αφορά τη λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 149,76 KW, εγκατεστημένο στη θέση «Γκαμήλα Φτέρη» της Τ.Κ. Μαρμάρων, Δ. Ιωαννιτών, ως προς την εγκατάσταση στο ίδιο γήπεδο μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 100 KW».
Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς (Δήμοι, ΤΟΕΒ, κ.ά.). Τέλος, ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA 2015 που διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας το διάστημα 5-9/10/2015.


ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση αποφάσεων της 8ης/24-03-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 24-03-2015, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-03-2015 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8/24-03-2015
Αρ. Απόφασης / Θέμα
311. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση οδού σύνδεσης Δολιανών με εθνική οδό Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
312. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών προσαγωγού διώρυγας δρόμων και επιφανειακή πύκνωση δικτύου στον κάμπο Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
313. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», αναδόχου Χρήστου Βασιλειάδη, μέχρι την 31-05-2015.
314. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργική ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και Συνοικισμού Γορίτσας», αναδόχου Ιωάννη Χρόνη, μέχρι την 05-07-2015.

Συλλήψεις ατόμων για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων

Συνελήφθησαν (3) άτομα για καταδικαστικές αποφάσεις

Στοχευμένους ελέγχους , με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων, διενεργούν συστηματικά αστυνομικοί διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο 24ωρο:
Συνελήφθη, μεσημεριανές ώρες χθες (25-03-2015) στο Κομπότι Άρτας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Άρτας, ένας 61χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούν δύο αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε συνολικά σε ποινή φυλάκισης (9) μηνών και χρηματική ποινή (1800) ευρώ, για παραβάσεις ΚΟΚ και παραβάσεις της Νομοθεσίας σχετικά με γεωργικά προϊόντα.
Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (25-03-2015) στη Φιλιππιάδα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιππιάδας, ένας 31χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση, για παραβάσεις ΚΟΚ.
Συνελήφθη χθες (25-03-2015) το απόγευμα στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, ένας 25χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση , ποινής φυλάκισης (14) μηνών, για απόπειρα κλοπής και εμπρησμό από αμέλεια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 29 Μαρτίου!


Μία ώρα μπροστά τα ρολόγια

Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, μεταφερόμαστε στην θερινή ώρα.
Την Κυριακή 29 Μαρτίου και όταν το ρολόι μας δείξει 3:00, το γυρνάμε μία ώρα μπροστά ώστε να δείξει 4:00.