Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Δήμος Πωγωνίου: Έγκριση δικαιούχων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από το Κληροδότημα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ»-


Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   08η Οκτωβρίου 2018, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 12.00 το μεσημέρι, συνεδρίασε η  Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 7159/04-10-2018 , που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι: 

     Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών] Επίσης στην συζήτηση του εν λόγω θέματος παρευρέθηκε  η αρμόδια υπάλληλος κληροδοτημάτων κ. Μήτσιου Ελένη.
      Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 λόγω απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ο.Ε. προεδρεύει το μέλος της πλειοψηφίας της Ο.Ε. Με την αρ. 56/2017 (6Σ2ΥΩ1Ω-ΒΚΑ)απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών Ο.Ε., τακτικό μέλος που πλειοψηφεί  είναι όλα τα υπόλοιπα μέλη της με ψήφους (17). Ομόφωνα η Ο.Ε. αποφασίζει λόγω ισοψηφίας όλων των μελών της να προεδρεύσει ο πρώτος στη σειρά που αναγράφεται στην αρ.56/17 απόφαση του Δ.Σ. ήτοι κ. Γιούνης Αναστάσιος.
   Στη συνέχεια ο προεδρεύων κ. Γιούνης Αναστάσιος κήρυξε την συνεδρίαση  και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την παρ.4 του άρθρου 84 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)" η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονοµιάς ή δωρεάς,η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπικό διαµέρισµα, γίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου τοπικού συµβουλίου .
Θέτει υπόψη της Ο.Ε. α) την υπ. αρ. 28/18 (ΑΔΑ: Ω3ΠΓΩ1Ω-ΧΝΡ)απόφαση της Ο.Ε. με θέμα:Περί έγκρισης έκδοσης και όρων  πρόσκλησης  χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για  φτωχές οικογένειες της Κοινότητας Βήσσανης   για το έτος 2017 από το Κληροδότημα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΛΑΡΙΔΗ». β) Την υπ. αρ. 4024/25-05-18 πρόσκληση του κληρ/τος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» για την εν λόγω οικονομική ενίσχυση. γ) Το υπ. αρ. 60702/25-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών με θέμα «Πρόσκληση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε φτωχές οικογένειες, καταγόμενες από την Τ.Κ. Βήσσανης Δ.Ε. Δελβινακίου, για το έτος 2017, από τα έσοδα του κληρ/τος «Αναστασίου Ιλαρίδη» που διαχειρίζεται ο Δήμος Πωγωνίου». δ) Το αρ.5/28-09-18 (θέμα 4ο) πρακτικό του Τ.Σ. Βήσσανης που προτείνει να διανεμηθεί το ποσό των 750,00€ ως εξής: Από  80,00€ έκοστος οι :1)Ελένη Μπάσιου του Γεωργίου, 2) Κωνσταντίνος  Ζαρκάδας του Παντελή,  3) Ζαρκάδας Γεώργιος  του Νικολάου, 4)  Τσίκος Κωνσταντίνος του Θωμά, 5)Πότσης Δημήτριος του Βασιλείου, 6) Βασιλάκας Ευστάθιος του Σπυρίδωνα, 7) Πότσης Σωτήριος του Βασιλείου, 8) Μπούσιας Μιχαήλ του Παναγιώτη και 110,00€ στην Ζούμα Ευτυχία του Γιώργο  διότι έχει περισσότερες ανάγκες..ε)Την υπ. αρ. 57/18 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:7ΜΞΕΩ1Ω-Λ0Ν )περί έγκρισης προϋπολογισμού χρήσης διαχειριστικού έτους 2018 του κληροδοτήματος «Αναστασίου Ιλαρίδη».στ) Τον πλήρη φάκελο με τις υποβληθείσες αιτήσεις για την εν λόγω οικονομική βοήθεια.
Στη συνέχεια κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά .
Η Οικονομική Επιτροπή - Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ»    αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του  το ανωτέρω πρακτικό του Τ.Σ. Βήσσανης τον προϋπολογισμό του εν λόγω κληροδοτήματος κ.λ.π.  ,όλα τη σχετική αλληλογραφία και µετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Εγκρίνει το υπ. αρ. 5/28-09-2018 πρακτικό ( θέμα 4ο)του  Τοπικού Συμβουλίου Βήσσανης ως έχει .
   2. Εγκρίνει ψήφιση και ανάληψη  ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ #750,00€#  σε βάρος του προϋπολογισμού κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ»   - κεφάλαιο Β άρθρο 1  έτους 2018 για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης  στις πτωχότερες οικογένειες της Βήσσανης  έτους 2017  σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Τ.Σ. Βήσσανης ήτοι αναλυτικά:
  3. Εξουσιοδοτεί τον ταμία του Κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ  κ. Νικολάου Κωνσταντίνο (ορισμένος με τις αρ. 169/2014 και 168/15 αποφάσεις της Ο.Ε.) όπως προβεί στην  ανάληψη  ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ # 750,00€  #   από  το  υποκατάστημα  της  Ε.Τ.Ε.  Ιωαννίνων  (Αριθμός   Λογαριασμού  359/296180-60 Κατάστημα  Ε.Τ.Ε. Ιωαννίνων) για την εξόφληση της  παραπάνω δαπάνης.

Σπύρος Ριζόπουλος: Δέσμευση-Το 5% του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για προσβασιμότητα ΑμεΑ


Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής παράταξης Ορίζοντες Ηπείρου, υποψήφιος Περιφερειάρχης Σπύρος Ριζόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου.
«Σήμερα που έχουν πέσει τα φώτα της δημοσιότητας και έχουν τελειώσει τα πανηγύρια για την παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ επιλέξαμε να κάνουμε την πρότασή μας δέσμευση για την ουσιαστική αξιοποίηση του 5% του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου στη δική μας διακυβέρνηση σε υποδομές για:
• Πεζοδρόμια,
• Σχολεία,
• Αθλητικά κέντρα και
• Δημόσια κτίρια.
Η δέσμευσή μας θα ισχύει έως ότου αποκατασταθεί –ελπίζουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο- πλήρως η προσβασιμότητα για κάθε πολίτη σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου.
Θέλουμε να κάνουμε τη μεγάλη μετάβαση από την έννοια του συνανθρώπου και να πάμε στην έννοια του ανθρώπου με ίσα δικαιώματα.
Θέλουμε να τελειώσουμε για πάντα με το αρνητικό συναίσθημα που υπάρχει όταν αναφερόμαστε στα ΑμεΑ και έχει μια διάσταση συμπόνιας. Δεν μας ενδιαφέρει η συμπόνια, μας ενδιαφέρει η ουσία.
Αυτή τη διαδικασία δεν μπορούμε να την φέρουμε μόνοι μας σε πέρας. Όλοι οι δήμοι και όλοι οι αρμόδιοι -για τα ζητήματα ΑμεΑ- φορείς και Οργανισμοί θα αναδειχθούν σε θεσμικούς εταίρους της Περιφέρειας.
Εκείνοι γνωρίζουν τις ανάγκες τους και εμάς η δουλειά μας είναι επιτελικά, να χρηματοδοτούμε χωρίς σπατάλη, αντικαθιστώντας τα έργα της ντροπής και των πελατειακών σχέσεων με έργα για τον άνθρωπο και για την κοινωνία».

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Βήσσανης


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν. 3852/2010
δ) την αριθ. 192/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δημοπράτησης
ε) την 153/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται    βάση των  όρων:
1.Περιγραφή ακινήτου:
Το εν λόγω ισόγειο δημοτικό κατάστημα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βήσσανης, συνολικού εμβαδού κτίσματος 135,22μ2 και αποτελείται από είσοδο-ψησταριά- κουζίνα – λάντζα – χώρος εστίασης – τουαλέτα (με προθάλαμο και 2 WC) αποθήκη. Τέλος διαθέτει ράμπα για ΑΜΕΑ στη βόρεια είσοδο του καταστήματος καθώς και τζάκι. H προσπέλαση  του κτιρίου γίνεται με την είσοδο από την κεντρική πλατεία του χωριού. Περιμετρικά συνορεύει με κοινοτικούς δρόμους και εκκλησιαστική ιδιοκτησία.
Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας:
     Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.
      Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
     Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει  τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της, φάκελο που θα απευθύνεται προς το Δήμο Πωγωνίου και θα φέρει ένδειξη για την δημοπρασία του ακινήτου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α). Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου.
β) Δημοτική Ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή του.
 γ) Φορολογική Ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή του. 
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ίδιου και του εγγυητή του ότι: 1. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 2.έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου, του περιβάλλοντος χώρου, του εξοπλισμού που διαθέτει και την πρόθεσή τους για τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη την θέση του Δήμου για χρήση του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Αποκλείονται από τη δημοπρασία όσοι είναι οφειλέτες του Δήμου Πωγωνίου και όσοι επέδειξαν αντισυμβατική συμπεριφορά σε σχέση με το Δήμο.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.
2. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι.
3. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς:
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους. 

Εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις κλοπών σε σπίτια, που διαπράχθηκαν στο Μαυρούδι και στη Φιλοθέη Θεσπρωτίας


Σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία σε βάρος 43χρονου αλλοδαπού

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Θεσπρωτίας, εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις κλοπών σε σπίτια, που διαπράχθηκαν στο Μαυρούδι και τη Φιλοθέη Θεσπρωτίας.
Για τις υποθέσεις αυτές, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 43χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων καθώς και από τον τρόπο δράσης (modus operandi), ο 43χρονος διέπραξε τις παρακάτω κλοπές: Απογευματινές ώρες της 20-10-2018 εισήλθε σε σπίτι στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας, απ’ όπου αφαίρεσε κοσμήματα και αντικείμενα.
Βραδινές ώρες της 20/21-10-2018 διέρρηξε σπίτι στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας, απ’ όπου αφαίρεσε ασημένια κοσμήματα.
Βραδινές ώρες της 21/22-10-2018 εισήλθε σε σπίτι στη Φιλοθέη Θεσπρωτίας, απ’ όπου αφαίρεσε έναν φορητό υπολογιστή και τρεις τσάντες που περιείχαν χρηματικό ποσό, βιβλιάρια καταθέσεων, προσωπικά και επαγγελματικά έγγραφα, διάφορα κλειδιά.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ με συντονιστή τον κ. Στέφανο Φούσα


Εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ, με αποδέκτες υπαλλήλους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, συντόνισε ο Καθηγητής-Συντονιστής του Τομέα Καρδιάς, με τη βοήθεια των Καρδιολόγων του Metropolitan General.
Το σχετικό εκπαιδευτικό course υλοποιήθηκε στο Δημαρχείο, με τον πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας να επισημαίνει: 
«Η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας.
Σε όλα τα μέρη, που συχνάζουν πολλά άτομα, πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευμένοι συμπολίτες και απινιδωτές για να διατηρήσουν στη ζωή, κυρίως, τον εγκέφαλο, που μπορεί να παραμείνει μόλις 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο, δηλαδή χωρίς τη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, για περεταίρω αντιμετώπιση».

Αδελφότητα Σιταριάς Πωγωνίου: Χριστουγεννιάτικη γιορτή, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, ώρα 11:30 π.μ. στην Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου, οδός Τζιραίων 13 στην Ακρόπολη


Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος τα παιδιά μας θα έχουν τη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους.
Πέρσι ήταν οι "Όρνιθες" του Αριστοφάνη.
Φέτος;
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου και ώρα 11:30 π.μ. σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να παρακολουθήσετε μία παράσταση έκπληξη όπου όλοι μας θα γίνουμε μέρος της παράστασης.
Το ραντεβού μας θα είναι στον ίδιο χώρο, στην Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου, οδός Τζιραίων 13 στην Ακρόπολη δίπλα στο Μετρό.
Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας μέχρι την Παρασκευή 7/12 στα μέλη της Αδελφότητας καθώς και την έγκαιρη προσέλευσή σας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Βαγγέλης Παλιοκώστας 6932 002932
Χρήστος Δάγιος 6976 516706
Δήμητρα Μπάγια 6944 190327
Ελευθερία Τάτση 6974 102049
Σας περιμένουμε όλους, παιδιά και γονείς.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Παλιοκώστας Βαγγέλης Δάγιος Χρήστος

Κόνιτσα: Εκδήλωση της Ιεράς Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης για την απελευθέρωση της Κορυτσάς (21-22 Νοεμβρίου 1940)

Ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Τσοκώνας, ο στρατιωτικός ιεροκήρυκας του 1940

Ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Τσοκώνας είναι ο στρατιωτικός ιεροκήρυκας του 1940.
Μας τον κάνει γνωστό ο Θεολόγος Θεόδωρος Θερμός στο βιβλίο του «Στα χνάρια Εκείνου».
Ο π. Χρυσόστομος Τσοκώνας γεννήθηκε το 1913 στο Δελβινάκι Ν. Ιωαννίνων, σπούδασε στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στην Κων/πολη.
Κείρεται μοναχς στν ερ Μον Βελλάς και εκεί στις 25 Οκτωβρίου του 1936 γίνεται και η χειροτονία του εις διάκονον από τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα όπου μετονομάσθη από Χρήστο σε Χρυσόστομο.

Από τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου τα επιδόματα και το Δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ


Όπως  ανακοίνωσε  ο ΟΑΕΔ  τα επιδόματα, το Δώρο Χριστουγέννων 2018 και το επίδομα στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, θα καταβάλλονται από τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.
Από τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήματα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά καταβάλλονται από 10 Δεκεμβρίου  2018 μέχρι και 6 Ιανουαρίου 2019.
Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Απλή και Αυτόλογη Μεσοθεραπεία


Η ενέσιμη μεσοθεραπεία είναι πολύ διαδεδομένη σαν μέθοδος ενυδάτωσης – ανάπλασης και σύσφιξης του δέρματος σε βάθος. Αφορά πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ, ράχη χεριών.
Πώς γίνεται;
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι το υαλουρονικό οξύ, οι πολυβιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Με την βοήθεια λεπτής βελόνας και μιας τεχνικής πολλαπλών νυγμών (τσιμπημάτων) εισέρχεται το συγκεκριμένο διάλυμα στο δέρμα ενυδατώνοντάς το και ενεργοποιώντας την παραγωγή περισσότερου κολλαγόνου ώστε αυτό να παρουσιάζεται ενυδατωμένο, λαμπερό και ανανεωμένο.
Συνήθως αφορά 3-5 συνεδρίες κάθε 20-30 ημέρες ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
Πρόσφατα μια νέα επαναστατική μέθοδος εφαρμόζεται στον χώρο της μεσοθεραπείας η αυτόλογη μεσοθεραπεία, όπως αναφέρει ο πλαστικός χειρουργός κ. Θάνος Κοντογιάννης.
Τι είναι;
Η συγκεκριμένη μέθοδος αξιοποιεί στοιχεία από το ίδιο το αίμα της ενδιαφερόμενης ή του ενδιαφερόμενου τα οποία με την βοήθεια ενός ενεργοποιητή διεγείρουν την παραγωγή ενδογενούς υαλουρονικού οξέως, κολλαγόνου (υπερνεοκολαγονογένεση) και ελαστίνης.
Η διέγερση αυτή του δέρματος βασίζεται περισσότερο στους αυξητικούς παράγοντες, οι οποίοι περιέχονται στο υλικό το οποίο βάζουμε. Οι αυξητικοί αυτοί παράγοντες, απελευθερώνονται από τα κύτταρα του ιδίου του οργανισμού. Ο οργανισμός ξεκινά την επουλωτική διαδικασία. Ως γνωστό, η επουλωτική διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ανανεωμένου δέρματος, καλύτερης υφής κι ελαστικότητας.
Πώς γίνεται;