Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Νανά Ζαφειροπούλου: Πρώτα και πάνω από όλα είναι ο άνθρωπος


Χαιρετώ και εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλες και σε όλους με υγεία αγάπη και αλληλεγγύη.
Θα μου επιτρέψετε να σταθώ στην τελευταία μου ευχή όπου για ακόμη μία φορά και μετά από 11 χρόνια παραμονής μου στο Κρυονέρι Πωγωνίου Ιωαννίνων διαπίστωσα με μεγάλη μου λύπη ότι η αλληλεγγύη είναι απούσα και ξανά παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο μόνο όταν πρόκειται για προεκλογικό αγώνα.
Θα είμαι όσο πιο σύντομη μπορώ.
15 μέρες τώρα είμαι αποκλεισμένη στο Κρυονέρι του δήμου μας, όπου ενώ έγιναν κάποιες προσπάθειες μετά από 50 τουλάχιστον τηλεφωνήματα στους αρμόδιους, έστειλαν τρεις φορές ακατάλληλα εκχιονιστικά τα οποία χειροτέρεψαν την κατάσταση που οδηγεί στην πρόσβαση του σπιτιού μου.
Αναφέρω έτσι απλά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας και ότι κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα, από συνεδριάσεις για τα ίδια και τα ίδια και εκδηλώσεις που ενισχύουν τις δημόσιες σχέσεις, τώρα ιδίως με την κοπή της πίτας ....
Αλλά επειδή και στο παρελθόν έχω αναρτήσει στο φιλόξενο κατά τα άλλα ΠαρακάλαμοςCity κάνω έκκληση σε όσους έχουν διάθεση ανθρωπιά και αλληλεγγύη με ευκαιρία την έναρξη της νέας χρονιάς να αναθεωρήσουν λίγο τις προτεραιότητες.
Θα μπορούσα να γράψω πολλά όπως για παράδειγμα το γεγονός του ότι έχει εγκριθεί μία αίτησή μου με όλες τις νομότυπες διαδικασίες από διετίας και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και πολλά άλλα.
Τα δικαιώματά μου εξακολουθούν να βρίσκονται στο δήμο Πωγωνίου και ευελπιστώ να εμπεδώσουν την ανάρτηση αυτή όλοι όσοι μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει συναίσθηση. Διότι η εξουσία, ξέρουμε όλοι μας τί σημαίνει, ξέρω ότι δεν το επιθυμεί αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον κύριο Δημήτρη Μαυρογιώργο, ο οποίος από την αρχή του αγώνα μου 24 ώρες το εικοσιτετράωρο είναι δίπλα μου και τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου.
Παραδειγματιστείτε από αυτόν τον άνθρωπο μόνο κέρδος θα έχετε.
Να είστε καλά και να θυμάστε ότι πρώτα και πάνω από όλα είναι ο άνθρωπος.

Αθήνα-Νανά Ζαφειροπούλου
Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Αθηνών Νοτίων Προαστίων
Συνεργάτιδα στον τομέα υγείας

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΟΥΚΛΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ''ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ": Κοπή πίτας την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, ώρα 11:00 π.μ.

Δήμος Πωγωνίου: Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης: Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Άνω Καλαμά


Αρ Πρωτ: 308/15-01-2019
ΜΕΤΡΟ 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)»
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας»
ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Άνω Καλαμά»
Ο Δήμος Πωγωνίου, διακηρύττει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Άνω Καλαμά». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 08/ 02/ 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ..
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006131852 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Άνω Καλαμά».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό  225.145,15 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 8/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου, ανέρχεται στο ποσό των 225.161,29 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 279.200,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου www.pogoni.gr
 Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή  Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Πρότυπο τεύχος διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 4.503,23 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πωγωνίου
Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 9 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και όσα αναγράφονται στα άρθρα21, 22 & 23 της διακήρυξης.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210018
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Πωγωνίου, αρμόδιος Υπάλληλος Στάμος Χρήστος (τηλ.: 2653360128, Φαξ: 2653360103) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου (τηλ.: 2653360128,  Φαξ: 2653360103), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καλπάκι, 15 /01 /2019
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα στην Ηγουμενίτσα


Στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Ομάδας Κ9 της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, για παράβαση του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, σε Φ/Γ όχημα με επικαθήμενο που οδηγούσε ο 47χρονος, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ του σασί του επικαθήμενου και του ξύλινου πατώματος αυτού, υπήρχε ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη, εντός της οποίας υπήρχαν επιμελώς κρυμμένα, δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (14.880) πακέτα τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν την ένσημη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Φ/Γ όχημα καθώς και η ποσότητα των τσιγάρων, ενώ το σύνολο των διαφυγόντων δασμών, πρόκειται να γνωστοποιηθεί με νεότερο Δελτίο Τύπου.

Μια αναμνηστική πλακέτα για τον Ήρωα Παύλο Μελά


Στη Μασσαλία της Γαλλίας έγιναν τα αποκαλυπτήρια, το περασμένο Σάββατο, αναμνηστικής πλακέτας για τον καταγόμενο από τον Παρακάλαμο Ιωαννίνων Παύλο Μελά.
Ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ στο ναό των Αγίων Αρχαγγέλων στην πόλη Aix-en-Provence, εγκαινίασε την αναμνηστική πλακέτα του Παύλου Μελά, ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα, και μαζί με τους τοπικούς φορείς αποκάλυψαν το πιστοποιητικό βαπτίσεώς του, το οποίο φυλάσσεται στα αρχεία του ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασσαλίας.

Ο κ. Εμμανουήλ στο λόγο του αναφέρθηκε στους ηρωικούς αγώνες και στα σημαντικότερα σημεία του βίου του Παύλου Μελά, ο οποίος γεννήθηκε και βαπτίστηκε στη Μασσαλία.
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην τελετή των εγκαινίων, μεταξύ των οποίων ο Προξενικός Λιμενάρχης, ο Πρόξενος της Κύπρου, οι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού και οι πρόεδροι των ελληνικών και φιλελληνικών συλλόγων.
Ο προϊστάμενος του ναού αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Πλουμής, ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη και όλους εκείνους που συνέβαλαν στο σχεδιασμό και την ανάρτηση της αναμνηστικής πλακέτας.
Ο Παύλος Μελάς γεννήθηκε στη Μασσαλία της Νότιας Γαλλίας στις 29 Μαρτίου του 1870. 

Περιφέρεια Ηπείρου: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 4075/182059/31-12-2018 (ΑΔΑ:61ΡΔ4653ΠΓ-8ΙΜ) Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Οι προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου είναι:
• Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.
• Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Στόχος του Μέτρου είναι η προσφορά δημόσιων αγαθών, που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλή διαβίωση των ζώων.
Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου για την Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται σε1.321.000€.
Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:
• αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
• μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
• όσπρια
• Φυλλώδη Λαχανικά-Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα
Εξαιρούνται οι καλλιέργειες, τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) του έτους 2018.
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019 ώρα 00:00.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).
Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration  και η επεξεργασία των αιτήσεων στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16  
Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον ΕΦΔ διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Σύλληψη 2 ατόμων στην Εγνατία Οδό (στο ύψος του Δροσοχωρίου Ιωαννίνων) για κατοχή ηρωίνης


Συνελήφθησαν, χθες (14-01-2019) το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό (στο ύψος του Δροσοχωρίου Ιωαννίνων), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Άρτας και του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, δύο ημεδαποί, ηλικίας 38 και 34 ετών, κατηγορούμενοι για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες, βρέθηκε στην κατοχή τους και κατασχέθηκε μία συσκευασία που περιείχε ηρωίνη, βάρους -16,6- γραμμαρίων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Κυνηγούσε χωρίς να έχει νόμιμη άδεια θήρας


Χωρίς να κατέχει τη νόμιμη άδεια θήρας, εντοπίστηκε και συνελήφθη από κλιμάκιο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Ε’ ΚΟΗ, ένας ημεδαπός, που ασκούσε θήρα πτερωτών θηραμάτων.
Ο έλεγχος έγινε σε αγροτική περιοχή στο Νεοχωράκι Άρτας, όπου ο συλληφθείς εντοπίστηκε να ασκεί θήρα, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.
Στον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε επίσης, ότι το κυνηγετικό όπλο που κατείχε ήταν παραποιημένο.
Κατασχέθηκαν το κυνηγετικό όπλο, τα φυσίγγια που έφερε μαζί του ο συλληφθείς και τα πτερωτά θηράματα που είχε ήδη θηρεύσει, ενώ σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

ΟΠΕΚΑ: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα για το Α21 και το επίδομα παιδιού 2018


Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι την Τρίτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 23:59 ολοκληρώνεται ο κύκλος αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα Παιδιού 2018.

Ένωση Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς: Κοπή πίτας την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, στη «ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΙΛΙΤΕΙΑ»


Η Ένωση Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς πραγματοποιεί την καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση-κοπή πίτας, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, στη «ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΙΛΙΤΕΙΑ» από ώρα 12η μεσημβρινή και εξής και προσκαλεί όλα τα μέλη της, με τις οικογένειές τους, τους συγγενείς και τους φίλους τους.

Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ, 15 χλμ δυτικά της Πρέβεζας


Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τις 3:25 π.μ. της Τρίτης 15  Ιανουαρίου, 15 χλμ δυτικά της Πρέβεζας.
Το εστιακό βάθος  ήταν 5 χλμ.

Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας: Εκδήλωση και κοπή πίτας στο Διάσελλο το Σάββατο 19 Ιανουαρίου, ώρα 20:00


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΡΑΔΟΒΙΖΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΑΘΗΝΑ 7 Ιανουαρίου 2019
Αιόλου 102 ΑΘΗΝΑ 10564

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Ραδοβιζινοί, φίλοι των Ραδοβιζινών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ραδοβιζινών Άρτας έχοντας διαρκή συνεργασία με τα πολιτιστικά σωματεία της περιοχής μας, διοργανώνει εκδήλωση κοπής πίτας στα Ραδοβίζια, στο Διάσελλο Άρτας.
Η εκδήλωση θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο βράδυ και ώρα 20.00 μ.μ. στην ταβέρνα «ΠΛΕΥΡΗΣ», Διάσελλο Άρτας, τηλ. 26810 85735
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε ευχές, να φάμε, να πιούμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί με ζωντανή μουσική από τοπική παραδοσιακή ορχήστρα , σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον.
Καλούμε όλους τους Ραδοβιζινούς και φίλους μας Αρτινούς να μας τιμήσουν με τη παρουσία τους, να αγκαλιάσουν αυτή την εκδήλωση και να ενώσουμε τις δυνάμεις για την ανάδειξη των Ραδοβιζίων.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ             ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ

Ψυχαναγκασμοί: Αν είστε άνω των 30 ετών κινδυνεύετε λιγότερο


'Οσο μεγαλύτερος είναι κάποιος σε ηλικία, τόσο λιγότερο κινδυνεύει να εκδηλώσει για πρώτη φορά Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, καθώς σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα, αυτή η σοβαρή ψυχιατρική πάθηση έχει περισσότερες πιθανότητες να εκδηλωθεί σε νεαρά άτομα ηλικίας από 25 έως 30 ετών παρά σε μεγαλύτερους ανθρώπους.
Ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, BSc MSc (Health) University of Central Lancashire, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης – ΗΠΑ (IARPP -International Αssociation of Relational Psychoanalysis), και διευθυντής και επόπτης επιστημονικού προσωπικού στην ΨΥΧΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (psychikifrontida.gr), επισημαίνει ότι πρόκειται για μία σοβαρή και πολύ διαδεδομένη πάθηση: “Αυτό που λέμε στη καθομιλουμένη “ψυχαναγκασμοί”, ή Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή στην επιστημονική ορολογία (Obsessive–compulsive disorder-OCD), είναι μία από τις πέντε πιο σοβαρές ψυχικές παθήσεις, οι οποίες προκαλούν σημαντική δυσλειτουργία στη ζωή του ατόμου. Θα μπορούσαμε να πούμε πιο απλά ότι περιλαμβάνεται στο top-5 των ψυχικών προβλημάτων, ενώ τα καλά νέα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία είναι ότι η συνηθέστερη περίοδος εμφάνισής της είναι τα 25 έως 30 έτη”, τονίζει.
Στον Δυτικό κόσμο η Ι.Ψ.Δ. εμφανίζεται με συχνότητα 3% στον γενικό πληθυσμό, κάτι που σημαίνει ότι στην Ελλάδα νοσούν περίπου 300.000 άνθρωποι.
Πως εκδηλώνεται η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
Σύμφωνα με τον ειδικό, η νόσος -όπως υποδηλώνει και ο όρος- εκδηλώνεται κυρίως με δύο τρόπους: με ιδεοληψίες και ψυχικούς καταναγκασμούς:
1) Ιδεοληψίες, είναι οι παρορμήσεις, νοητικές εικόνες, επαναλαμβανόμενες σκέψεις και ιδέες καταστροφής που εισβάλλουν στο μυαλό του ατόμου χωρίς να το επιθυμεί, ενώ επιμένουν προκαλώντας του δυσφορία. Π.χ. “Έκλεισα τον θερμοσίφωνα;”, “Έκλεισα τα παράθυρα;”, “Μήπως ξέχασα τα κλειδιά μου;”, “Είδα μαύρη γάτα, ίσως μου συμβεί κάποιο κακό”.
“Το τελευταίο είναι ένα κλασικό παράδειγμα ιδεοληψίας” λέει ο κ. Παπαγεωργίου, “Να διασταυρωθεί κάποιος με μια μαύρη γάτα και να βασανίζεται μετά με την ιδέα ότι κάτι κακό θα του συμβεί ως τιμωρία, αν τυχόν αφαιρεθεί περνώντας από μία εκκλησία και δεν κάνει το σταυρό του. Γενικά οι ιδεοληψίες φέρνουν μεγάλο άγχος και ανασφάλεια”, τονίζει.