Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Περιφέρεια Ηπείρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση µητρώου ενδιαφεροµένων προς διάθεση µηχανηµάτων-οχηµάτων υλικού και προσωπικού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση µητρώου ενδιαφεροµένων προς διάθεση µηχανηµάτων-οχηµάτων υλικού και προσωπικού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιµετώπιση προβληµάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πληµµύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισµοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήµατα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου για τη χρονική περίοδο του έτους 2020.
Η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου προκειµένου να προβεί στην κατάρτιση µητρώου ενδιαφεροµένων που είναι κάτοχοι µηχανηµάτων-οχηµάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό, ώστε να δύνανται να επεµβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε διάθεση µηχανηµάτων-οχηµάτων, υλικού και προσωπικού ήτοι στις:
Α) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β) Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
Γ) Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ) Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόµενους - ιδιοκτήτες µηχανηµάτων-οχηµάτων που επιθυµούν, να υποβάλλουν στη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας ∆/νση: Πλ. Πύρρου 1 – Ιωάννινα είτε µε φυσική παρουσία, είτε ταχυδροµικώς (συστηµένο) από 25/11/2019 ηµέρα ∆ευτέρα µέχρι και 06/12/2019 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 9:00-13:00 ( τηλ: 26510-87312):
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συµµετοχής, σύµφωνα µε το υπόδειγµα, για τις περιοχές χωρικής αρµοδιότητας σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (ήτοι χωρική αρµοδιότητα Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Άρτας, Π.Ε. Πρέβεζας και Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε εξειδίκευση αν οι ίδιοι το επιθυµούν, των επιµέρους ∆ήµων χωρικής αρµοδιότητας Π.Η.), από τη δηµοσίευση της παρούσας, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυµία, έδρα,
ταχυδροµική ∆/νση, τηλέφωνα, fax. και στην οποία να δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:
Α) Ότι έχουν τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές γιά τις έχουν δηλώσει την συµµετοχή τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τις οποίες (περιοχές) µπορούν να επέµβουν όποτε τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστηµα από 01-01-2020 έως 31-12-2020, από την Πολική Προστασία µε όσα οχήµατα, µηχανήµατα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί.
Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιµο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία.
Τα µηχανήµατα-οχήµατα θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας.
Β) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα µε το µέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχηµάτων, µηχανηµάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξοµειώνεται ανάλογα µε την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφεροµένων.
2. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα σε σφραγισµένο φάκελο ότι αποδέχονται τις παρακάτω προτεινόµενες τιµές µίσθωσης οχηµάτων, µηχανηµάτων και προσωπικού.
Να δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόµενες τιµές του παρακάτω πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ
Όπως αυτές καθορίστηκαν µε την αριθ.33/2599/08-11-2019 (Α∆Α: ΨΡΣ∆7Λ9-4ΑΧ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνονται όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένου του µισθώµατος, των καυσίµων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήµατος ή µηχανήµατος, οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης των οχηµάτων-µηχανηµάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Δήμος Πωγωνίου: Συνέντευξη τύπου του δημάρχου Πωγωνίου, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Olympic, σχετικά με τους "Αγώνες King Pyrros Trial"


Ο δήμαρχος Πωγωνίου κ. Καψάλης Κωνσταντίνος  σας καλεί σε συνέντευξη τύπου, αύριο Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Olympic, σχετικά με τους  "Αγώνες King Pyrros Trial" που θα διεξαχθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλπακίου.

«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»: Το πρόβλημα των ζωικών απόβλητων στο Δήμο Ζίτσας


Ανάληψη πρωτοβουλιών ή παιχνιδάκια;  

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου με την από 30/9/2019 ανακοίνωσή του, καλούσε όλους τους αρμόδιους φορείς  για τη δυνατότητα ενημέρωσης και διατύπωσης γραπτών απόψεων έως τις 07/11/2019 σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επένδυσης για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου στην Κοινότητα Κάτω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ζίτσας θεώρησε ότι το θέμα δεν είναι σοβαρό και άξιο ώστε να τεθεί ως θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς ενημέρωση, συζήτηση και διατύπωση γραπτών απόψεων. Σε αντίθεση με παρόμοιες επενδύσεις στο πρόσφατο παρελθόν (μονάδες βιοαερίου στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, αντίστοιχη μονάδα στην Κάτω Λαψίστα), όπου με ομόφωνες αποφάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμάτευσε αρνητικά. Τα ερωτήματα που προκύπτουν πολλά :  γιατί η τωρινή διαφορετική στάση; αποτελεί απόπειρα να περάσει το θέμα στα «μουλωχτά», χωρίς ενημέρωση των εκλεγμένων αντιπροσώπων και του κάθε δημότη; η θέση του Δήμου καθορίζεται κάθε φορά με άλλα κριτήρια και όχι από την τεκμηριωμένη ανάλυση των δεδομένων της επένδυσης;
Η ανησυχία μας ενισχύεται από το γεγονός ότι στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 15-11 όπου η παράταξή μας ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λάβαμε την διαβεβαίωση του Δημάρχου ότι εντός της εβδομάδας που διανύουμε θα διεξαχθεί δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα το συγκεκριμένο. Η εβδομάδα όμως τελείωσε και δεν λάβαμε καμία πρόσκληση για συνεδρίαση. Καταγγέλλουμε τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απροκάλυπτο εμπαιγμό τους προς τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και κατ’ επέκταση και προς τους δημότες που δικαιολογημένα αγωνιούν και ανησυχούν. Και τους ρωτάμε ευθέως: Γιατί αποφεύγουν τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στο δημοτικό συμβούλιο; Τι κρύβουν; Τι και ποιους θέλουν να καλύψουν;    
Για την ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ η επεξεργασία αποβλήτων για παραγωγή και αξιοποίηση βιοαερίου είναι μέθοδος αποδεκτή περιβαλλοντικά που μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή, κυρίως προερχόμενων από πτηνοτροφικές μονάδες. Η αντίθεσή μας αφορά τη δημιουργία μεγάλης δυναμικότητας μονάδων που για να είναι οικονομικά βιώσιμες χρειάζεται να επεξεργάζονται απόβλητα από άλλες περιοχές, καθιστώντας την ήδη προβληματική περιοχή σε «εισαγωγέα αποβλήτων» χωρίς όριο. Για τις μονάδες μικρής δυναμικότητας θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησής τους, με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και πάντα με ενημέρωση και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
Καταθέτουμε λοιπόν στους δημότες τις προτάσεις της παράταξής μας για την ανάληψη πρωτοβουλιών από το Δήμο σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα διαχείρισης των ζωικών αποβλήτων της περιοχής :
        Εκπόνηση μελέτης για την συνολική ανάπτυξη της πτηνοτροφίας στην ευρύτερη περιοχή, η οποία θα εξετάσει τη συνολική φέρουσα ικανότητα της περιοχής, θα προτείνει κατάλληλες και μη τοποθεσίες για την ανάπτυξη πτηνοτροφικών μονάδων, θα θέσει το πλαίσιο και τους κανόνες ανάπτυξης της σημαντικής δραστηριότητας για την περιοχή.   
        Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης των παραγόμενων ζωικών αποβλήτων της περιοχής. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη διαβούλευση με τους παραγωγούς και τις μεταποιητικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να αναζητηθεί η κατάλληλη λύση για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας ή μονάδων επεξεργασίας των πτηνοτροφικών αποβλήτων.
        Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε κατάλληλη υποδομή του Δήμου στα χωριά του λεκανοπεδίου, ώστε να αναδειχθεί σε φορέα ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διαχείριση, ανάδειξη  και  προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  της περιοχής και να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πτηνοτρόφων στη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων.  
        Διοργάνωση ημερίδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων στον ποταμό Καλαμά και την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη σχετική ανάλυσή τους, τις οποίες διενήργησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης, χρηματοδοτούμενης από το Δήμο Ζίτσας.
Η δημοτική παράταξη ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ θεωρεί ότι ήρθε επιτέλους η ώρα για το Δήμο Ζίτσας να συμβάλλει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής, με τη χρήση και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
ΥΓ. Καλούμε τον κο Πλιάκο που αποτελεί ξεκάθαρα μέρος της όξυνσης του εν λόγω προβλήματος αφού διετέλεσε από το 2006 και μέχρι σήμερα επί 13 συναπτά έτη, Νομαρχιακός Σύμβουλος Ιωαννίνων και Αντινομάρχης, Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου και εντεταλμένος σε Ειδικά Αγροτικά θέματα, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμαρχος Ζίτσας, να αντιμετωπίσει με θάρρος τις συνέπειες της αδράνειας, της εκκωφαντικής σιωπής του και των επιλογών του όλα αυτά τα χρόνια, να σταματήσει το κρυφτό και τις δημόσιες σχέσεις και να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του.

Ελεούσα, 20 Νοεμβρίου 2019

Συνέντευξη τύπου της κας Μάρθας Παπαδοπούλου την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, ώρα 12:30, στο κτήριο του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ηπείρου (ΙΑΜΗ)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Η Πρόεδρος των ΓΑΚ – Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ηπείρου (Ι.Α.Μ.Η.) κ. Μάρθα Παπαδοπούλου, ο Όμιλος Παιδαγωγικών Μελετών (Ο.ΠΑΙ.Μ.), η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής Γλώσσας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείρου και η Περιφέρεια Ηπείρου, σας προσκαλούν σε Συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου  και ώρα 12.30 μ.μ. στο κτήριο του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ηπείρου (ΙΑΜΗ), στον πρώτο όροφο, με αφορμή την ανοιχτή επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Η Παιδαγωγική του Célestin Freinet: Δουλεύοντας για ένα δημοκρατικό, ανοιχτό, συνεργατικό σχολείο».
Σκοπός της ημερίδας είναι, αρχικά, η γνωριμία με την παιδαγωγική Freinet (Φρενέ), η οποία εφαρμόστηκε για πολλά χρόνια στην γαλλική εκπαίδευση καθώς και η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, οι οποίες είναι δυνατόν να εφαρμοστούν  στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί θα έλθουν σε επαφή με τα παιδαγωγικά εργαλεία ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να γίνονται μέτοχοι της δημιουργικής και καινοτόμου διαδικασίας, μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις προκειμένου να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, κοινωνοί των αρχών, των κανόνων και των θεσμών λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Παράλληλα θα αναλυθεί και ο καθοδηγητικός ρόλος του δασκάλου.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Γ.Α.Κ. – Ιστορικού Αρχείου Ηπείρου, Σουφαρί Σαράι, (Δ. Φιλοσόφου και Γλυκήδων), το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019 από τις 9.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ.

Η Πρόεδρος του Ι.Α.Μ.Η.
Μάρθα Παπαδοπούλου

Ερώτηση της Μαρίας-Αλεξάνδρας Κεφαλά και του Βασίλη Γιογιακά για τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχίου της Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου


Κοινή ερώτηση  υπέβαλαν η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφαλά και  ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλειος Γιογιακάς  προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα  του πτυχίου της Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, που εντάχθηκε στο τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Ηγουμενίτσα.
Η λειτουργία του εν λόγω τμήματος έχει ανασταλεί προκειμένου να αξιολογηθεί από την  Αρχή  Διασφάλισης και   Πιστοποίησης της Ποιότητας στην   Ανώτατη Εκπαίδευση.
Η διάσταση όμως του τίτλου του αναγραφόμενου τμήματος και του προγράμματος σπουδών  δημιουργεί προβλήματα στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων διότι ως μεταφραστές  ή διερμηνείς δεν μπορούν να εργαστούν ,καθότι έχουν ακολουθήσει άλλη κατεύθυνση σπουδών ,αλλά ούτε μπορούν να διεκδικήσουν θέση με επαγγελματικά δικαιώματα διοίκησης  επιχειρήσεων επειδή το πτυχίο γίνεται αντιληπτό ως σχετικό με τη μετάφραση και διερμηνεία.
Είναι και αυτό από τα τραγελαφικά του νόμου Γαβρόγλου εις βάρος των φοιτητών.  
Γι’ αυτό και καλείται το Υπ. Παιδείας να αποσαφηνίσει  το εν λόγω  ζήτημα.

Συνελήφθησαν στην Ιόνια Οδό δύο αλλοδαποί, για κλοπή πολυτελούς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, με γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίαςΣυνελήφθησαν προχθές (19-11-2019) το μεσημέρι στην Ιόνια Οδό (στο ύψος του Επισκοπικού Ιωαννίνων), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, δύο αλλοδαποί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για υπεξαίρεση.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί προχθές το μεσημέρι στην Ιόνια Οδό εντόπισαν πολυτελές Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι και το ακινητοποίησαν για έλεγχο.
Όπως προέκυψε μετά από ενδελεχή έρευνα το ανωτέρω αυτοκίνητο είχε υπεξαιρεθεί από εταιρεία ενοικιάσεων οχημάτων, που εδρεύει σε πόλη της Γαλλίας.
Κατασχέθηκε το παραπάνω αυτοκίνητο.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις παράνομης απόσταξης τσίπουρου από το Τελωνείο Ιωαννίνων


Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί το Τελωνείο Ιωαννίνων εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις παράνομης απόσταξης τσίπουρου.
*Τελωνειακοί συνοδεία δικαστικού υπαλλήλου κατέλαβαν επ’ αυτοφώρω άτομο που διενεργούσε παράνομα απόσταξη τσίπουρου σε αποθήκη, στο χωριό Γρανίτσα των Ιωαννίνων.
Η απόσταξη γινόταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Οι τελωνειακοί προχώρησαν στην κατάσχεση των αποστακτικών μηχανημάτων όπως επίσης στην κατάσχεση 1200 λίτρων τσίπουρου και 600 κιλών σταφυλιών έτοιμων για απόσταξη.
*Η δεύτερη περίπτωση που ανακοινώθηκε από το Τελωνείο Ιωαννίνων είναι στα Πράμαντα.
Το αποστακτικό μηχάνημα είχε τοποθετηθεί σε υπόγειο ταβέρνας και η απόσταξη γινόταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Στον ίδιο χώρο είχε γίνει απόσταξη 2.900 λίτρων τσίπουρου το οποίο είχε τοποθετηθεί σε έξι ανοξείδωτες δεξαμενές.
Όλη η ποσότητα κατασχέθηκε.

Πάρτι φοροδιαφυγής και στην Ήπειρο μέσω ... Facebook


Οι συνδυασμένοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν σημαντικού ύψους πωλήσεις μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να εκδίδουν τα απαραίτητα παραστατικά.
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή έφεραν στο φως οι έλεγχοι για τον εντοπισμό αδήλωτων πωλήσεων μέσω διαδικτύου και στην Ήπειρο.
*Στην Ήπειρο, από έρευνα σε προσωπική εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ειδών πληροφορικής μέσω διαδικτύου, προέκυψαν, κατά τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018, αδήλωτες πωλήσεις συνολικής αξίας 1,08 εκ. ευρώ ως εξής:
* Μη εκδόσεις 5.288 αποδείξεων λιανικής πώλησης, συνολικής αξίας 1,036 εκ. ευρώ.
* Ανακριβείς εκδόσεις 4.504 αποδείξεων λιανικής πώλησης, συνολικής αξίας 44.200 ευρώ.
*Στην Ήπειρο, από έρευνα σε νομικό πρόσωπο με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017 προέκυψε η μη έκδοση 1.643 αποδείξεων παροχής υπηρεσιών διαφήμισης, συνολικής αξίας 72.000 ευρώ.
Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2016 έως 2018.

Περιφέρεια Ηπείρου: Εξετάσεις για την χορήγηση αδείας άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος περιόδου Δεκεμβρίου


«ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019»
Σύμφωνα με  σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η τελευταία προθεσμία κατάθεσης των  δικαιολογητικών των υποψηφίων Φαρμακοποιών για τις Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Μακεδονίας 8, Αθήνα) είναι μέχρι την Δευτέρα 09-12-2019. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 16-12-2019
Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες καθώς και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:
Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων
  Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510-87130
Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας
   Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813-63515
Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας
   Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26653-60186 & 60184
Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας
  Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823-62113& 62112
Υπουργείο Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας Εκτελεστική Επιτροπή, Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης, κ. Χρ. Μπουτζικούδη: 210-8208787, ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40 ΑΘΗΝΑ).

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Διημερίδα του Τομέα Καρδιάς του Metropolitan General «Επεμβατική Καρδιολογία 2019»


Ο Τομέας Καρδιάς του Metropolitan General σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων διοργάνωσε διημερίδα με θέμα «Επεμβατική Καρδιολογία 2019» στην Αίγλη Ζαππείου, στις 15 και 16 Νοεμβρίου.
Σημείο αναφοράς της διημερίδας ήταν η επανάσταση που έχει φέρει ο τομέας της επεμβατικής καρδιολογίας στην κλασική καρδιολογία με την εφαρμογή σύγχρονων μη χειρουργικών τεχνικών στην αντιμετώπιση καρδιολογικών παθήσεων. Τέτοιες τεχνικές αποτελούν η αγγειοπλαστική και η τοποθέτηση stent, που μαζί με την αορτο-στεφανιαία παράκαμψη (by pass) αποτελούν εναλλακτικές μεθόδους επαναγγείωσης τους μυοκαρδίου, η διαδερμική αντικατάσταση της σοβαρά στενωμένης αορτικής βαλβίδας (ΤΑVI), που αντικατέστησε το ανοιχτό χειρουργείο, σε ανεγχείρητους, σε υψηλού κινδύνου και σε μετρίου κινδύνου ασθενείς, η μη χειρουργική (διαδερμική) σύγκλιση της μεσοκολπικής επικοινωνίας (ASD) και του ανοικτού ωοειδούς τρήματος (PFO) καθώς και η μη χειρουργική απομόνωση του ωτίου του αριστερού κόλπου (LAA) σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, που δεν μπορούν να λάβουν αντιπηκτική αγωγή.
Τονίστηκε ότι η θεραπεία στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι η πρωτογενής αγγειοπλαστική και διενεργείται στο Metropolitan General όλο το 24ωρο από εξειδικευμένη ομάδα Επεμβατικών Καρδιολόγων.
Παρουσιάστηκαν, επίσης, όλες οι νεότερες εξελίξεις στον τομέα της Ηλεκτροφυσιολογίας, τόσο στο διαγνωστικό όσο και το θεραπευτικό σκέλος της κολπικής μαρμαρυγής, στην εμφύτευση βηματοδοτών και απινιδωτών και την αντιμετώπιση των κοιλιακών ταχυκαρδιών, καθώς και της επεμβατικής απεικόνισης στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των στεφανιαίων βλαβών. Οι άρτια τεκμηριωμένες διαλέξεις και οι περιπτώσεις ενδιαφερόντων περιστατικών συνέβαλαν στο να αποτελέσει η διημερίδα μια συντονισμένη προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ καρδιολόγων και ιατρών άλλων ειδικοτήτων για την ολιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων.
Το προεδρείο της διημερίδας  απαρτιζόταν από τους κ.κ.: Στέφανο Φούσα, MD, FESC, FACC Συντονιστή - Διευθυντή Τομέα Καρδιάς Metropolitan General, Ε. Καθηγητή Καρδιολογίας, τ. Πρόεδρο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Γεώργιο Ν.Θεοδωράκη, MD, FESC, FACC Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών και Βηματοδότησης Metropolitan General, Ιωάννη Καλλικάζαρο, MD, FESC, FACC, Διευθυντή Καρδιολόγο Metropolitan General, τ. Πρόεδρο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και Σάββα Τουμανίδη, Ομ. Καθηγητή Θεραπευτικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. - Διευθυντή Καρδιολόγο Metropolitan General. Παράλληλα, συμμετείχαν και άλλοι διακεκριμένοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων.

Γιγάντια ολονύχτια επιχείρηση μεταφοράς των ανεμογεννητριών στον Κασιδιάρη


Μία ολονύχτια επιχείρηση μεταφοράς των ανεμογεννητριών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 20 Νοεμβρίου και είχε ως αφετηρία το Μεσολόγγι και τελικό προορισμό τον Κασιδιάρη στο Δήμο Πωγωνίου.
Η αυτοκινητοπομπή  αποτελούνταν από πέντε υπερμεγέθη οχήματα μήκους άνω των σαράντα μέτρων τα οποία μετέφεραν τα πρώτα τμήματα για τους πυλώνες των ανεμογεννητριών που θα τοποθετηθούν στο Αιολικό Πάρκο Κασιδιάρη στα όρια των Δήμων Πωγωνίου και Ζίτσας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 90 MW.
Για την ασφαλή μετακίνηση των οχημάτων βρέθηκαν επί ποδός ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας που είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Άγνοια για το γλαύκωμα έχει ένας στους δυο Έλληνες


Ελλιπή ενημέρωση, ανεξάρτητα της μόρφωσης του, έχει ένας στους δυο Έλληνες σχετικά με την πρόληψη των ματιών από την πάθηση του γλαυκώματος, αλλά και ότι η πάθηση αυτή οδηγεί σε τύφλωση!
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε επιστημονική μελέτη, η οποία έγινε την περασμένη Άνοιξη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών -Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία-  και διοργανώθηκε από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ  του Τμήμα Ιατρικής  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
«Σκοπός της μελέτης, σύμφωνα με το  χειρουργό οφθαλμίατρο,  καθηγητή Οφθαλμολογίας του ΔΠΘ  κ Βασίλη Κοζομπόλη, που είχε την επίβλεψη μαζί με την Κατερίνα Καστανιώτη, Αναπλ Καθηγήτρια Διοίκησης ΥΥ, Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου , ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων των πολιτών ηλικίας 18 χρόνων και άνω σχετικά με την πρόληψη της πάθησης του γλαυκώματος. Βασικό κίνητρο για τη συγγραφή της αποτέλεσε η ανάγκη καταπολέμησης της άγνοιας των πολιτών ως προς την πάθηση αυτή».
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ
 Για τη διεξαγωγή της επιστημονικής μελέτης, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου, η οποία διήρκησε από τα μέσα Μάρτη μέχρι τα τέλη του Μαΐου του 2019.
 Μοιράστηκαν συνολικά 140 ερωτηματολόγια, σε άντρες και σε γυναίκες, ηλικίας άνω των 18 μέχρι 70 χρόνων, εκ των οποίων τα 90 επιλέχθηκαν με την μέθοδο απλής τυχαίας δειγματοληψίας με την προϋπόθεση να είναι πλήρως συμπληρωμένα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όλη την Ελλάδα.
Το ερωτηματολόγιο συμπεριελάμβανε συνολικά 20 ερωτήσεις, οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει των Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Οδηγιών για το γλαύκωμα, σε συνδυασμό με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που υλοποιήθηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας.