Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ»: Για την πρόταση θέσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις προϋποθέσεις δημιουργίας ΕΟΖ στο Δήμο Πωγωνίου

Δολιανά 02/01/2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 27ης Δεκεμβρίου, συζητήθηκε το θέμα της «Έγκρισης υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πωγωνίου – Περιφέρειας Ηπείρου και ΠΕΔ Ηπείρου, για τη διερεύνηση Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην περιοχή» μας.
Η Παράταξή μας θεωρώντας το ζήτημα της ΕΟΖ πολύ σοβαρό, και πιστεύοντας ότι είναι αναγκαίο να έχουμε ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις για την πορεία στην οποία θέλουμε να οδηγήσουμε το Πωγώνι, εισηγήθηκε εμπεριστατωμένα προ Ημερήσιας Διάταξης ως επείγον το θέμα: Πρόταση Θέσεων και Προϋποθέσεων, ως ελάχιστο προαπαιτούμενο προκειμένου να συνηγορήσουμε στην διερεύνηση ενδεχόμενης δημιουργίας ΕΟΖ στο Δήμο Πωγωνίου. Στη συνέχεια ζήτησε και πέτυχε την αποδοχή της εισήγησης από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πιστεύουμε ότι η πολιτική πρέπει να σχεδιάζεται και να προλαμβάνει. Τότε μόνο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τόπου και των πολιτών.
Θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή όλων στη Διαβούλευση για τις ΕΟΖ, αλλά το αν πρέπει η όχι , το που και με ποιο τρόπο μπορεί ίσως υπό προϋποθέσεις , να συσταθεί ΕΟΖ στο Δήμο Πωγωνίου πρέπει εμείς οι Πωγωνήσιοι να το αποφασίσουμε και όχι άλλοι.
       ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Προϋπόθεση επιτυχούς λειτουργίας μιας ΕΟΖ αποτελεί η διασφάλιση του σωστού σχεδιασμού και της καλής οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας της υπό την αιγίδα μιας αποτελεσματικής αλλά και αξιόπιστης διοίκησης της οποίας απαραιτήτως θα ηγούνται πλειοψηφικά κρατικοί και τοπικοί φορείς.
       ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Α. Η θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΟΖ να γίνει μετά από εκτενή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς κοινωνικοοικονομικούς και πολιτικούς φορείς.
Β. Η χωροθέτηση πιθανής ΕΟΖ η οποία δεν θα προκαλέσει αναταράξεις στην εσωτερική οικονομία στον Δήμο Πωγωνίου υπάρχει, καθώς όλες οι παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου προσφέρονται για ΕΟΖ.
Γ. Η προστασία της περιβαλλοντικής αειφορίας στις ΕΟΖ, το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων και η παροχή κινήτρων για επενδύσεις να ανταποκρίνονται και να είναι σύμφωνες με την Εθνική Νομοθεσία και τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
       ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
1. Το Κράτος στα πλαίσια των στρατηγικών περιφερειακών του πολιτικών θα πρέπει να είναι ο άμεσος χρηματοδότης με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με σκοπό να στηρίξει ουσιαστικά την περιοχή μας, προσελκύοντας επενδύσεις εξαγωγικού προσανατολισμού και υψηλής τεχνολογίας και κατά δεύτερον, δημιουργώντας νέες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας που θα δώσουν οικονομική ανάσα στους άνεργους συμπολίτες μας.
2. Στην σύνθεση της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ να προβλέπεται η συμμετοχή με ποσοστό τουλάχιστον 51% των Κρατικών φορέων με την απαραίτητη συμμετοχή του Δήμου. Μία τέτοια σύνθεση διασφαλίζει την εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας, για τους εργαζόμενους, το περιβάλλον, τα ποινικά αδικήματα.
Εδώ θα πρέπει κανείς να επισημάνει ότι, η διάρκεια της ΕΟΖ έχει ημερομηνία λήξης. Θα πρέπει να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ως απαράβατο όρο ότι η συνέχιση της λειτουργίας της μετά από την συγκεκριμένη ημερομηνία θα πρέπει να γίνει με τους ίδιους όρους ως προς την σύνθεση της Διοίκησης. Δεν πρέπει να δεχτούμε προτάσεις που οδηγούν την ΕΟΖ στο χρηματιστήριο, μετά τη λήξη της πρώτης λειτουργίας της, και μελλοντικά ίσως την καθιστούν χώρο εκτός Εθνικής Κυριαρχίας.
3. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρέπει να συζητάμε για Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες), πρέπει να περιλαμβάνει καθαρές στοχεύσεις και σκοπούς που να εξυπηρετεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο:
Να αποκλείσουμε επενδύσεις με περιβαλλοντικές επιπτώσεις και με επιπτώσεις στην αλλοίωση της ταυτότητας της περιοχής μας.
Άρα, πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα:
 Α. να προσδιορίζεται το είδος των επενδύσεων που θα γίνουν αποδεκτές,
 Β. να περιγράφονται κριτήρια επιλεξιμότητας των επενδύσεων,
 Γ. να περιγράφονται απαγορεύσεις για επικίνδυνες δραστηριότητες,
 Δ. να προσδιορίζονται ρήτρες ανάκλησης αδειών επιχειρήσεων.
4. Αυστηρά καθορισμένο πρέπει να είναι εκ των προτέρων το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει το σεβασμό της περιβαλλοντικής αειφορίας.

5. Απορρίπτουμε εφαρμογές ειδικών εργασιακών σχέσεων που θα ανατρέπουν εργασιακά κεκτημένα ως κίνητρα επενδύσεων. Να ισχύσει το εργασιακό καθεστώς αυτό που προβλέπουν οι ισχύοντες νόμοι για όλη την ελληνική επικράτεια.
Η Περιφέρειά μας δεν πρέπει να γίνει ο παράδεισος της μαύρης ή υπαμειβόμενης εργασίας.
6. Να στηριχθούν πολιτικές ενθάρρυνσης επενδύσεων με κατεύθυνση την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και του φυσικού πλούτου (βάσει όσων προέβλεπε ο προηγούμενος Αναπτυξιακός Νόμος για την Δ Ζώνη). 
7. Να μην στηρίξουμε τις Θεματικές ΕΟΖ σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν. Μπορούν όμως προιόντα του πρωτογενούς τομέα να μεταφερθούν σε παραμεθόριες και επιμεθόριες ΕΟΖ και να τυποποιηθούν εκεί προς εξαγωγή.
8. Συμφωνούμε για κίνητρα φορολογικής ελάφρυνσης, για διευκόλυνση και απλοποίηση διαδικασιών, και για κρατική επιχορήγηση αρκεί τα χαρακτηριστικά να είναι ενιαία για ολόκληρη την ΕΟΖ. (Εξάλλου τέτοιες προέβλεπαν και προηγούμενοι Αναπτυξιακοί Νόμοι).
9. Να αντιμετωπίζονται ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και άνισης μεταχείρισης ομοειδών επιχειρήσεων εντός και εκτός ΕΟΖ αλλά και ο κίνδυνος αποκλεισμού ανάπτυξης της ελληνικής εκτός ΕΟΖ επιχειρηματικότητας σε τομείς οι οποίοι «φιλοξενούνται» στην ΕΟΖ». Επίσης να προβλέπονται αντικίνητρα για την μετεγκατάσταση υφιστάμεν`ων στην επικράτεια επιχειρήσεων.
10. Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση ώστε από το ποσοστό των κερδών, μέρος τους να αποδίδεται στον Δήμο και στην Περιφέρεια που βρίσκεται η ΕΟΖ για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.
11. Να υπάρχει κατηγορηματική δέσμευση πρόσληψης προσωπικού από την τοπική κοινωνία. Το εργατικό δυναμικό στην πλειοψηφία του θα πρέπει να απαρτίζεται από το τοπικό πληθυσμό και κατά πολύ λιγότερο από πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα Νομιμότητας παραμονής στην χώρα. Πρώτιστη ανάγκη είναι η απασχόληση των ανέργων πολιτών του τόπου μας.
Δεσμευτήκαμε ότι σε περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θα καταψηφίσουμε την πρόταση δημιουργίας ΕΟΖ στο Πωγώνι!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΝΤΗΣ

Ποιοι θα υποβάλλουν ξανά Ε9 μέσα στο 2013

Στην πλήρη χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων και των ιδιοκτητών τους προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της επιβολής του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων, και  προς την κατεύθυνση αυτή προετοιμάζει τη διαδικασία δήλωσης των συγκεκριμένων εκτάσεων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει να δηλωθούν όλα τα αγροτεμάχια στη ΓΓΠΣ, οδηγώντας έτσι τους φορολογουμένους σε νέα υποβολή του εντύπου Ε9.
Ειδικότερα, στο πρώτο τετράμηνο του 2013 θα αναγκαστούν όλοι οι υπόχρεοι -κατ' επάγγελμα αγρότες και μη - να δηλώσουν λεπτομερώς τα αγροτεμάχια, που έχουν στο όνομά τους, είτε αυτά αφορούν σε εκτός σχεδίου οικόπεδα, εντός των οποίων έχουν ανεγερθεί κτίσματα, είτε σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Ήδη, στη βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι κατά το παρελθόν πολλοί φορολογούμενοι, που συμπλήρωσαν τον πίνακα 2 του εντύπου Ε9, ανέγραψαν λάθος στοιχεία για τα αγροτεμάχιά τους.
Σημειώνεται πως οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν πως από τον ενιαίο φόρο ακινήτων θα εισπράξουν 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τα αγροτεμάχια.

Οι τιμές για το γάλα στη Γενική Συνέλευση της ΔΩΔΩΝΗ

Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας για το 2013 θα συζητηθεί, μεταξύ των άλλων, στη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ. της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ.
Ακολούθως και συγκεκριμένα στις  7 Ιανουαρίου η Διοίκηση της εταιρείας θα συναντηθεί με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων με αντικείμενο τις τιμές γάλακτος της τρέχουσας περιόδου.
Οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για καθυστερήσεις στον προσδιορισμό τιμών του εισκομιζόμενου γάλακτος, στην τελευταία εκκαθάριση  που έγινε στα μέσα Δεκεμβρίου πληρώθηκαν με βάση τις συμφωνίες της προηγούμενης περιόδου.

Παρατείνεται έως τις 4 Ιανουαρίου η απογραφή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ

Έως την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου παρατείνεται η προθεσμία απογραφής των συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ .
Η παράταση δόθηκε επειδή συνέπεσαν οι τελευταίες ημέρες απογραφής, με τις ημέρες των εορτών και ταυτόχρονα παρατηρήθηκε μεγάλος όγκος συναλλαγών στα Πιστωτικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ, για υποχρεώσεις που έληγαν στις 31 Δεκεμβρίου.
Ο ΟΑΕΕ υπενθυμίζει ότι η απογραφή είναι υποχρεωτική και γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Πιστωτικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ, όπου τηρείται ο λογαριασμός των συνταξιούχων, ή για τις ειδικές περιπτώσεις που υπάγονται στις εξαιρέσεις στα κατά τόπους τμήματα του Οργανισμού.
Τονίζεται επίσης ότι η 4η Ιανουαρίου είναι καταληκτική ημερομηνία απογραφής και δεν θα δοθεί άλλη παράταση και πως ο Οργανισμός θα προχωρήσει άμεσα σε αναστολή καταβολής της σύνταξης του Φεβρουαρίου για όσους δεν απογραφούν.

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις

Έως τις 28 Φεβρουαρίου

Σε επίπεδα άνω του 50% αναμένεται να διαμορφωθούν τα ποσοστά των χειμερινών εκπτώσεων που αρχίζουν στις 15 Ιανουαρίου, ενώ πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει θα πάρουν οι καταναλωτές τις αμέσως προσεχείς ημέρες από τις προσφορές που αρχίζουν και επίσημα πολλά καταστήματα.
Η μεγάλη πτώση του τζίρου για το σύνολο της αγοράς αλλά και η μειωμένη κίνηση τις ημέρες των γιορτών, παρά τις προσφορές που έφταναν μέχρι το 40%, αναγκάζουν τους επιχειρηματίες να αρχίσουν νωρίτερα τις μεγάλες μειώσεις τιμών.
Μιλώντας στον Βήμα 99,5, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτζής έκανε λόγο για μείωση του τζίρου κατά 25% κατά τις φετινές γιορτές.
Η πτώση του τζίρου αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2012 ήταν μειωμένος κατά 16,5% σε ετήσια βάση, ενώ αν συμπεριληφθούν τα καύσιμα ο τζίρος του λιανεμπορίου σημείωσε μείωση 17,1%.
Ειδικά ο Δεκέμβριος που παραδοσιακά είναι μήνας αγορών, καθώς πραγματοποιείται σε αρκετούς κλάδους του εμπορίου το 50% και πλέον των πωλήσεών τους, το 2012 δεν θύμιζε με τίποτα άλλες χρονιές.
Η δε πτώση της κατανάλωσης έπληξε και τις μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα.
Οι χειμερινές εκπτώσεις θα αρχίσουν την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 και θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013.

Σε 48 δόσεις η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δόσεις των 80 και 100 ευρώ σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών

Νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να «φρενάρει» την αλματώδη αύξησή τους και να ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δίνει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να πληρώσουν τα χρέη τους σε περισσότερες δόσεις (έως 48) αλλά και μικρότερες ακόμη και της τάξεως των 80 με 100 ευρώ τον μήνα, όπως αναφέρει η «Ημερησία».
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ρύθμιση θα προβλέπει τα ακόλουθα:
- Περισσότερες μηνιαίες δόσεις: Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στον προϊστάμενο της ΔΟΥ αίτημα πρώτης διευκόλυνσης για τμηματική πληρωμή πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων χρεών σε έως 36 δόσεις. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η εξέταση αιτήματος χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών ενεργείται από τον έφορο με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας ανάλογα το εισόδημα, τη συμπεριφορά του οφειλέτη κ.ά. Όμως κανείς δεν λαμβάνει τους ανώτατους συντελεστές, με αποτέλεσμα οι δόσεις στην πρώτη αίτηση να μην είναι περισσότερες από 15. Η αλλαγή των κριτηρίων και των συντελεστών θα διευρύνει τις δόσεις και θα μπορούν πλέον οι οφειλέτες να πληρώσουν τα χρέη τους με την πρώτη αίτηση σε 36 δόσεις.
- Δεύτερη ευκαιρία: Στη ρύθμιση θα μπορούν να μπουν ακόμα και όσοι φορολογούμενοι είχαν υπαχθεί στο παρελθόν σε ρυθμίσεις, πλήρωσαν ορισμένες δόσεις και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη ρύθμιση. Πλέον, αν πληρώσουν κανονικά την πρώτη δόση της νέας ρύθμισης, θα μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των δόσεων έως και σε 48.
ΠΗΓΗ: www.zougla.gr

Ράγιο Θεσπρωτίας: Συνελήφθη 39χρονος για μεταφορά και εμπορία ναρκωτικών

Κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, φορτωμένο με πάνω από (240) κιλά κάνναβης

Συνελήφθη σήμερα (02-01-2013) τα ξημερώματα στη γέφυρα Ράγιου Θεσπρωτίας ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, ένας 39χρονος ημεδαπός, για μεταφορά και εμπορία σημαντικής ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης.
Ειδικότερα, σήμερα τα ξημερώματα ακινητοποιήθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τον 39χρονο, έμφορτο με πάνω από (240) κιλά κάνναβης.
Κατασχέθηκαν:
*τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) δέματα με κάνναβη (συνολικού βάρους 240.705 γραμμαρίων), τα οποία βρέθηκαν στο χώρο των αποσκευών και των πίσω καθισμάτων του αυτοκινήτου.
*ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
*ένα κινητό τηλέφωνο.
Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της δραστηριότητας και οι διασυνδέσεις του 39χρονου.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηγουμενίτσας.

Μείον 350 εκ. ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας

Πολύ χαμηλότερες οι εισπράξεις από το προσδοκώμενο 1,25 δισ. ευρώ

Μακράν του στόχου που έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών για την είσπραξη τελών κυκλοφορίας έδειχνε η εισροή στα ταμεία τη Δευτέρα.
Η διαφορά με το προσδοκώμενο 1,25 δισ. ευρώ έφτασε τα 350 εκατ. ευρώ.
Αυτή η «τρύπα» στα έσοδα ήταν και ο λόγος που δόθηκε παράταση για την πληρωμή τους έως τις 8 Ιανουαρίου του νέου έτους.
Το πρόβλημα με τα έσοδα και τον κίνδυνο εκτροχιασμού του προϋπολογισμού αναμένεται να διατηρηθεί και μέσα στο 2013 εν αναμονή των νέων φορολογικών επιβαρύνσεων.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Συνελήφθη ζευγάρι αλλοδαπών, για κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων

Συνελήφθησαν, χθες (01-01-2013) λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κεντρική οδό των Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 35χρονος υπήκοος Ιράκ και η 30χρονη ομοεθνής σύζυγός του, οι οποίοι συνόδευαν τον 10χρονο ανήλικο γιο τους, για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και παράνομη είσοδο στη χώρα.
Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες κατείχαν και επέδειξαν τρεις ταυτότητες Ρουμανίας, που έφεραν εμφανή σημάδια πλαστότητας.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος κτήσης των πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και του αυτοκινήτου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Ο Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Ηλιούπολης κόβει την πρωτοχρονιάτικη Πίτα, το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013, ώρα 21:00 στο ''Μουσικό Σαλόνι'', Λ. Βουλιαγμένης 275

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Σύλλογος  Β/Ηπειρωτών Ηλιούπολης  το Σάββατο 12-1-2013 και ώρα 21.00'  διοργανώνει την κοπή της παραδοσιακής  Πίτας στο ''Μουσικό Σαλόνι'', Λεωφόρος Βουλιαγμένης  275, με την συμμετοχή αρκετών προσκεκλημένων , από την Ελλάδα, την Βόρειο Ήπειρο και το Εξωτερικό.
Σας υποσχόμαστε ένα υπέροχο Σαββάτο βράδυ, διασκεδάζοντας με την κομπανία του μοναδικού κλαρινίστα  Βασίλη Καλκάνη.