Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου


 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α         
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  No  10/7-9-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
AΠΟΦΑΣΗ     178 / 2014
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
         
    «ΕΚΛΟΓΗ  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»
   Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την  7η  Σεπτεμβρίου 2014,  ημέρα  Κυριακή  και  ώρα  11.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση   του  Κων/νου Γκέγκα, πρώτου σε ψήφους του επιτυχόντος συνδυασμού  «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ» ΤΩΝ Δημοτικών Εκλογών της  18-5-2014, με αριθ.πρωτ.  10606 / 2-9-2014,  που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  64 & 74  του Ν. 3852/2010, παρισταμένου   του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη.
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [21] μέλη του Δ.Σ.
Βρέθηκαν παρόντα   τα  [21], ήτοι:

  Στη συνέχεια ο Προεδρεύων  ανέθεσε καθήκοντα ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Διοικ. υπάλληλο του Δήμου Σωτήριο Μπράχο.


  Μετά τη διαπίστωση της παραπάνω απαρτίας, ο Προεδρεύων  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και εισηγούμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξήγησε τον τρόπο διεξαγωγής των ψηφοφοριών για την εκλογή των μελών του Προεδρείου, που σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010, θα αποτελείται από τον Πρόεδρο [από την πλειοψηφία], τον Αντιπρόεδρο [από την μείζονα μειοψηφία] και τον Γραμματέα [από το σύνολο των συμβούλων των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας]. Η θητεία των ανωτέρω θα είναι για το  πρώτο  μισό της Δημοτικής περιόδου [από 1-9-2014 έως  28-2-2017] και θα εκλεγούν σε 2 διακριτές φάσεις.
   Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ζήτησε, από την πλειοψηφία, να εκλέξει με ψηφοφορία έναν μόνο υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ.  και αναδείχθηκε  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία  του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού [Σύνολο μελών: 13  – παρόντες: 13 και ψηφίσαντες: 13,  – ψήφοι: 13 ].
   Μετά ο Προεδρεύων, ζήτησε από τη μείζονα μειοψηφία, να εκλέξει με ψηφοφορία έναν μόνο υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. & αναδείχθηκε ΥΠΟΨ.  ΑΝΤΙΠΡ/ΔΡΟΣ:                                   
ΝΤΟΝΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ,   ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μείζονος μειοψηφίας  [Σύνολο μελών: 7 – παρόντες και ψηφίσαντες: 7 – ψήφοι 7 ].
  Στη συνέχεια ο Προεδρεύων, ζήτησε από  την παράταξη της ελάσσονος  μειοψηφίας, να εκλέξει με ψηφοφορία έναν μόνο υποψήφιο για τη θέση του Γραμματέα του Δ.Σ. και ο μοναδικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας  Καραγιάννης Παναγιώτης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο Προεδρείο, αναφέροντας ότι  οι θέσεις του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα είναι τυπικές και δεν έχουν καμία αρμοδιότητα, αφού την ημερήσια διάταξη την καταρτίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
  Μετά από αυτά ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αριθ. 43/30565/6-8-2014, ζήτησε από την πλειοψηφία, να εκλέξει αυτή έναν μόνο υποψήφιο για τη θέση του Γραμματέα του Δ.Σ.  και αναδείχθηκε  ΥΠΟΨ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία  του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού [Σύνολο μελών: 13 – παρόντες: 13 και ψηφίσαντες: 13,  – ψήφοι: 13 ].
    Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου,
Ο προεδρεύων κάλεσε από κοινού όλους τους συμβούλους και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, για την εκλογή με μυστική ψηφοφορία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα, από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. και εκλέχθηκαν οι εξής:
Σύνολο μελών Δ.Σ.: 21, παρόντες: 21, ψηφίσαντες: 21: ΕΛΑΒΟΝ:  
Για τη θέση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ: ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ψήφοι: 20  – λευκά: 1, 
ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για τη θέση του ΑΝΤΙΠΡ/ΔΡΟΥ: ΝΤΟΝΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ: ψήφοι: 20   – λευκά: 1,
 ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών του Δ.Σ. 
Για τη θέση του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΣΙΟΥΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ: ψήφοι: 20– λευκά: 1, 
ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού συμβουλίου.
 Κατόπιν ο Προεδρεύων του Δημοτικού συμβουλίου, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου, για το πρώτο μισό  της Δημοτικής περιόδου, [από 1-9-2014 έως 28-2-2017],  συνολικά ως εξής:
1.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ: ΜΑΤΣΙΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
2.  ΑΝΤΙΠΡ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ : ΝΤΟΝΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ: ΣΙΟΥΤΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ

Η απόφαση έλαβε  α.α.  178 / 2014.
Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   Ο ΑΝΤΙΠΡ/ΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΝΤΟΝΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ   ΣΙΟΥΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

TA  MEΛΗ
            ΠΙΣΤΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

    ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ