Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, ώρα 10:00 π.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018.
 Την αρ. 160/19 Α.Δ.Σ. (ΨΧΧΣΩ1Ω-ΔΕ8) περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής.
 Την αρ. 972/6899/13-9-19 ορθή επανάληψη (66ΧΤΩ1Ω-20Γ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού
μελών Ο.Ε.
 Την αρ.1035/7307/1-10-19 (ΩΓΜΠΩ1Ω-2ΡΡ) απόφαση Δημάρχου περί τροποποίηση της Α.Δ.972/19 περί ορισμού μελών Ο.Ε.
 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 14η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη & ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) ήτοι:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου.
2. Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2020 Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Πωγωνίου.
3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας τακτοποίησης φακέλου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΣΤΕΓΏΝ Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Τ.Κ. Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου – Φιλόδημος ΙΙ».
4. Σχετικά με αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ. αρ. 152/2019 απόφασης του Β΄Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά του Δήμου Πωγωνίου.
5. Σχετικά με αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ. αρ. 153/2019 απόφασης του Β΄ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά του Δήμου Πωγωνίου.
6. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Πωγωνίου.
7. Περί αποδοχή δωρεάς μελέτης για διαπλάτυνση δρόμου στην Κοινότητα Κεφαλοβρύσου από τον κ. Πορίκη Στ.Χρήστο.
8. Περί αποδοχή δωρεάς παραχώρησης χρήσης δια πεζοδρόμιο οικοπέδου Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δελβινακίου.

* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ