.

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Περιφέρεια Ηπείρου: Πρόσκληση για την 6η/9-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας  καλούμε στις εννέα (9) του μηνός Μαΐου  έτους  2018,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15.00 στην ανοικτή  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 4ης/30-3-2018  τακτικής και  5ης/30-3-2018 ειδικής συνεδρίασης  Π.Σ.
Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2018, τριών (3) Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας και στην εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών και Αιγοπροβάτων, στην Περιφέρεια Ηπείρου. (εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης)
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Α΄ τρίμηνο έτους 2018 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»                                      
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ
ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr