.

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού κοινωνικού παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου

O Δήμαρχος Πωγωνίου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό Διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά
ομάδα ειδών για την Προμήθεια εξοπλισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Πωγωνίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 61.182,10€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας.