.

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 17 Μαΐου, ώρα 9:30 π.μ. στο Δημαρχείο Καλπακίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 17η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη & ώρα 9.30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ Α΄87) ήτοι:
ΘΕΜΑΤΑ
1 Έγκριση απολογισμών – ισολογισμών έτους 2015 και 2016 του κληροδοτήματος«ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».
2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».
3. Έγκριση απολογισμών – ισολογισμών έτους 2015 και 2016 του κληροδοτήματος «ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ».
4. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος «ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ».
5. Προέλεγχος έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2016 Δήμου Πωγωνίου.
6. Προέλεγχος έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.
7. Καθορισμός όρων πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων των συστάδων 5β & τμήμα 8 δημοτικού δάσους Βασιλικού και 1α δημοτικού δάσους Αργυροχωρίου.
8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Καστάνιανης.
9. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.
10. Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με εκμισθώσεις ακινήτων στην Τ.Κ. Βασιλικού (Ελένης
Μπίντα & Strouhalova Marketa) Δήμου Πωγωνίου.
11. Ορισμός δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από μισθώματα ακινήτων Δήμου Πωγωνίου.
12. Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου.
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ