.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ (Αριθ. 16072/310  ΦΕΚ B 1307-13.04.2017) η απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  κας Ευτυχίας Αχτσιόγλου, με την οποία καθορίστηκε η 1η Μαΐου 2017 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.
1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2017 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.