Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

«Παγώνουν» λόγω εκλογών οι προσλήψεις

Το πάγωμα όλων των προσλήψεων επιφέρουν οι εκλογές στις 25 Ιανουαρίου  και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Το πάγωμα ισχύει για μόνιμο και εποχικό προσωπικό από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, παγώνουν οι προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού:
Προκήρυξη 7Κ/2014 για 186 μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ
Προκήρυξη για 49 Λιμενοφύλακες στο Λιμενικό Σώμα
Προκήρυξη για 48 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Προκήρυξη 6Κ/2014 για 30 μόνιμους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι φορείς που υπάγονται στο πάγωμα των προσλήψεων είναι: οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις, στις οποίες ο ΟΤΑ κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί, όλων αυτών που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.