.

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Δήμος Πωγωνίου: Θεμάτα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της 6-6-2018


Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  τακτική συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  6-6-2018 [Πρακτικό Νο 8/6-6-2018]

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση  4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  έτους 2018.  ΑΠΟΦΑΣΗ  102
2. Έγκριση  3ης  κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ  103
3.  Διάθεση έκτακτης κάρπωσης, για εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου – Κασιδιάρης ΙΙ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  104
4α. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», για την πρόσκληση  που αφορά: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος, για ανθρώπινη κατανάλωση.  ΑΠΟΦΑΣΗ  105.
4β. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», για την πρόσκληση  που αφορά: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  106.
5. Διακοπή  προγραμματικής σύμβασης με  Δήμο Ζαγορίου για τη διάθεση μηχανικών του Δήμου Πωγωνίου σε αυτόν.   ΑΠΟΦΑΣΗ  107.
6. Συγκρότηση Επιτροπής για τον έλεγχο της χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων, έτους 2018.  ΑΠΟΦΑΣΗ  108.
7. Επιχορήγηση Συλλόγου Πωγωνήσιου Πολυφωνικού τραγουδιού [Συνδιοργάνωση Φεστιβάλ με το Δήμο Πωγωνίου].  ΑΠΟΦΑΣΗ  109.
8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  110.
9.  Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την αντιμετώπιση ζημιών  από θεομηνίες.   ΑΠΟΦΑΣΗ  111.
10.  Περί συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  112.
11. Ανάκληση αριθ. 128/2017 απόφασης Δ.Σ. – Αποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ – 530 Ηπείρου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  113.
12. Αποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ – 530 Ηπείρου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  114.
13. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  115. 
14.    Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΗ  116.  
15. Διαγραφή τελών ύδρευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  117.
16. Ακύρωση αριθ. 97/2018 απόφασης Δ.Σ. «Τροποποίηση μελέτης «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Μερόπης – Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη – εντός οικισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  118.
17. Παραχώρηση Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Καστάνιανης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστάνιανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  119.
18. Έγκριση δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βασιλικού, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.  ΑΝΑΒΟΛΗ 
19.  Έγκριση εκμίσθωσης συστάδων  Δημοτικού δάσους Βασιλικού και Δολού. ΑΝΑΒΟΛΗ
20α. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Καταρράκτη – Σιταριάς»  ΑΠΟΦΑΣΗ  120.
20β. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Λάβδανης λόγω θεομηνιών – ΣΑΕ 055.  ΑΠΟΦΑΣΗ  121.
20γ. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων αγροκτημάτων Δ.Ε, Καλπακίου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  122.
21α. Έγκριση  2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη Κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Κουκλιών».  ΑΠΟΦΑΣΗ  123.
21β. Έγκριση  3ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Κάτω Μερόπης – Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη, εντός οικισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  124.
22α. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και παράταση προθεσμίας του  έργου: «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Παλαιοπύργου». ΑΠΟΦΑΣΗ  125.
22β. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και παράταση προθεσμίας του  έργου: «Αποκατάσταση οδών Δήμου Πωγωνίου – Υποέργο ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου. ΑΠΟΦΑΣΗ  126.
 23. Τροποποίηση οριοθέτησης οικισμού Τ.Κ. Δολιανών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  127.
24.    Περί εκτέλεσης και κατασκευής του έργου: «Εγκατάσταση – επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων οικισμού Κεφαλοβρύσου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  128.
25.    Έγκριση δημοπρατήσεων  για τη μίσθωση Δημοτικών καταστημάτων [καφενεία]  στις Τ.Κ.  Μαυροβουνίου – Χρυσόρραχης – Ρουψιάς – Νεγράδων – Δελβινακίου και Δολού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  129.
26.    Συμμόρφωση με Νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και ψήφιση Υπευθύνου Προστασίας.  ΜΑΤΑΙΩΣΗ
27. Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 130.
EKTAKTA  ΘΕΜΑΤΑ
1. Έγκριση απόφασης  Δ.Σ.  13/2018  Ν.Π.Δ.Δ.  «Συγκρότηση επιτροπής απογραφής του ΝΠΔΔ του Δήμου Πωγωνίου και ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο απογραφής έναρξης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  131.
2. Κατανομή επιχορηγήσεων ΥΠ.ΕΣ. στις σχολικές επιτροπές.  ΑΠΟΦΑΣΗ  132.
3. Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  133.
4. Ανάκληση αποφάσεων  Δ.Σ.  20 – 49 – 93  «Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π.  ΑΠΟΦΑΣΗ  134. 
5. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2021.  ΑΠΟΦΑΣΗ  135.
6.  Περί  αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αίτηση του κ. σχετικά με αίτηση του κ. Ραμαντζά Σπυρίδωνα για συμβιβασμό επί της από ΑΓ96/19-12-2014 αγωγής του. ( Α.Ο.Ε. 72/18).  ΑΠΟΦΑΣΗ  136.
7. Περί αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αίτηση του κ. Γεωργίου Αναστασίου για συμβιβασμό επί της από ΑΓ97/19-12-2014 αγωγής του. (Α.Ο.Ε. 73/18).  ΑΠΟΦΑΣΗ  137. 
8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή του άρθρου 186 του Δ.Κ.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ  138.
9. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για τη
Χρήση τερματικών υποδοχής καρτών πληρωμών [P.O.S] και υπηρεσιών τύπου  webbanking.  ΑΠΟΦΑΣΗ 139.
10. Επιστροφή αχρεωστήτως  εισπραχθέντων  ποσών από μίσθωμα κεραίας Πωγωνιανής – θέση 4240»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΓΚΟΣ