Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, ώρα 18:00

Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852/2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  την  Τετάρτη   14   Φεβρουαρίου   2018   και ώρα  18.00.  
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  Καλπάκι-στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. [παιδικός σταθμός Καλπακίου]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΚΟΓΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Δημοτικών Συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2018 [4412/16].
2. Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Φωτισμού Οδών – Πλατειών [Φ.Ο.Π]
3.  Έγκριση  απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου,  αριθμ. 5/2018
 «Έγκριση διενέργειας προμηθειών Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018»
4.  Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου έτους 2018-ψήφιση
       πίστωσης.
5.  Έγκριση εκδηλώσεων Αποκρεών έτους 2018 – ψήφιση πιστώσεων.
6.  Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων – ψήφιση πιστώσεων.
7.  Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων, έτους 2018.
8. Επανάληψη απόφασης Δ.Σ. 277/2017 «Προγραμματισμός προσλήψεων
προσωπικού Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού  χαρακτήρα, έτους 2018.»
9.  Επανάληψη απόφαση Δ.Σ. 278/2017  «Προγραμματισμός προσλήψεων
προσωπικού ορισμένου χρόνου, έτους 2018.»
10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών.
11. Έγκριση απολογισμών έτους 2017 Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης.
12.  Επί αιτήσεως Στρουχάλοβα Μαρκέτας, για λύση σύμβασης Δημοτικού Καταστήματος Βασιλικού.
13.  Επί αιτήσεως Ζήγου Σπυρίδωνα, Τ.Κ. Λίμνης, για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης, για τη λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
14. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μαυροπούλου.

15. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πωγωνίου με την Περιφέρεια Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης  Φ32/ΡΝ25 και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Κ. Κακολλάκου του Δήμου Πωγωνίου».