Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Όλες οι αλλαγές στο Ε1 του 2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016 (έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Κ.Φ.Α., Ε16).
 Όλες οι αλλαγές στο Ε1 του 2016 σε σχέση με το Ε1 του 2015.
■ Στον πίνακα 1 συνενώθηκαν η διεύθυνση κατοικίας με τη διεύθυνση επαγγέλματος και υπάρχει πλέον μια φόρμα.
 ■ Προστέθηκε νέος κωδικός 320 :συμπληρώνεται στην περίπτωση που η σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.
■ Προστέθηκαν οι κωδικοί 021 και 022: Ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα και είστε ασφαλισμένος στον ΟΓΑ;
■ Προστέθηκαν οι κωδικοί 037 και 038: Είστε κατ επάγγελμα αγρότης;
Καταχωρείται η ένδειξη ότι ο ασκών αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016).

Σημείωση: Ο χαρακτηρισμός του κατ’ επάγγελμα αγρότη προκύπτει από επίσημη ταυτοποίηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3874/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016).
■ Αντικαταστάθηκαν οι κωδικοί 011 - 012 που αφορούσαν την επιπλέον χρέωση με το ανώτατο ποσοστό εισφοράς αλληλεγγύης (διάταξη  περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011)  στις οποίες υπάγονταν  τα εξής πρόσωπα: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Βουλής, οι Βουλευτές, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, οι Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Περιφερειάρχες, οι Ευρωβουλευτές, οι Δήμαρχοι και τα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄40).
■ Με την νέα κλίμακα ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι πλέον αναγκαίος και οι νέοι κωδικοί 011-012 συμπληρώνονται πλέον από όσου ανήκουν στην κατηγορία της περ΄5 του άρθρου 7 τουν.4304/2014. Τον κωδικό αυτό τον συμπληρώνουν όσοι βουλευτές ή ευρωβουλευτές διαθέτουν ποσά της αποζημίωσης ή των συντάξεων στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων.
■ Καταργήθηκαν οι κωδικοί 007 και 008
■ Στον πίνακα 4, προστέθηκαν οι κωδικοί 395 και 396 οι οποίοι αφορούν το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων και συνταξιοδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (Οι κωδικοί 395-396 συμπληρώνονται από το φορολογούμενο και αφορούν ασφάλισμα που καταβάλλεται σε αυτόν από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα στα πλαίσια ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου που ο εργοδότης του είχε συνάψει με αυτούς τους φορείς. Το ασφάλισμα αυτό, για το οποίο δεν διενεργήθηκε η παρακράτηση της περ. ε΄ παρ. 1 άρθρου 64 του ν. 4172/2013 από τους εν λόγω φορείς, φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου ανάλογα με τον τρόπο καταβολής (περιοδικά, εφάπαξ, πρόωρη εξαγορά).
■ Στον πίνακα Δ2 εισόδημα από ακίνητη περιουσία, προστέθηκε μια ακόμη περίπτωση με 4 νέους κωδικούς (115-116 και 117-118) οι οποίες αφορούν την συμπλήρωση του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση γαιών και την συμπλήρωση του ενοικίου που έχει καταβληθεί από τον εκμισθωτή.
■ Στον πίνακα 6  προστέθηκε η περίπτωση 15 και η οι παλαιές (15,16,17)  αναριθμήθηκαν σε 16,17,18.
Η περίπτωση 15 αφορά τα ενοίκια που καταβάλλονται σε ιερές μονές του Αγίου όρους σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ 1 του άρθρου 67 του ΚΦΕ
"Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 24 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου."
■ Επίσης στην περίπτωση 8 του πίνακα 6 , προστέθηκε λεκτικό μετά το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ (ΓΕΝΕ,ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
■ Στον πίνακα 7 προστέθηκαν 2 περιπτώσεις και αντίστοιχα 4 κωδικοί (055-056 ,  057-058)
α. 055-056 Αναγράφονται τα ποσά δαπάνης για την ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων (άρθρο 7 ν. 4304/2014).
β. 057-058 Αναγράφονται τα ποσά δαπάνης για την ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφ. Βουλής Ελλήνων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 7 ν. 4304/2014).
Δαπάνη νια ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος η συνασπισμού κομμάτων υποψήφιων και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Αφορά τα ποσά που δόθηκαν ως ιδιωτική χρηματοδότηση κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4304/2014 σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων (κωδ. 055-056), καθώς και σε υποψήφιους και αιρετούς βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κωδ. 057058). Το ποσό αυτό εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη (παρ. 7 άρθρου 1 του ν. 4304/2014). Τα όρια της ως άνω χρηματοδότησης είναι έως 20.000 ευρώ κατ’ έτος από το ίδιο πρόσωπο/ χρηματοδότη για τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, ενώ για τους υποψήφιους και αιρετούς βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ποσό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ από το ίδιο πρόσωπο/χρηματοδότη κατ’ έτος.
Κάθε ποσό χρηματοδότησης προς πολιτικό κόμμα ή συνασπισμούς κομμάτων που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ καθώς και κάθε ποσό χρηματοδότησης άνω των 500 ευρώ προς υποψήφιους ή αιρετούς βουλευτές, δίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4304/2014, με ονομαστική κατάθεση. Ποσά μικρότερα των ανωτέρω πρέπει να δίνονται με οποιαδήποτε μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο να μπορεί να ταυτοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προσώπου.
Τα πρόσωπα που χρηματοδοτούν τους ως άνω δικαιούχους με ποσά άνω των 300 ευρώ ανεξαρτήτως τρόπου χρηματοδότησης, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 και υποχρεούνται να συμπεριλάβουν το ποσό της χρηματοδότησης στον πίνακα 5.2 κωδικός 725-726 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αναφέρεται τέλος ότι για την ιδιωτική χρηματοδότηση εφαρμόζεται γενικότερα ότι προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων του ν. 4304/2014 για τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και βουλευτών.
 ■ Επίσης μετά και την ενσωμάτωση της κλίμακας της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ΚΦΕ ως άρθρο 43Α, έγιναν και οι απαραίτητες; λεκτικές διορθώσεις στο νέο έντυπο Ε1.

■ Στον πίνακα 10 του εντύπου προστέθηκε η φράση "Η ΑΑΔΕ έχει την αποκλειστική διαχείριση του αρχείου".