Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση αποφάσεων της 21ης/27-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 27-08-2015, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-08-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21/27-08-2015
Αρ. Απόφασης / Θέμα
1141. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην ανάθεση έργου ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, βάσει της με αριθμ. 27755/2292/13-3-2014 Διακήρυξης «ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 4.000.878,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).»
1142. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-08-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων –Άρτας επί της γέφυρας Άννινου», προϋπολογισμού € 33.500,00 με ΦΠΑ.
1143. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας» προϋπολογισμού 267.000,00 με Φ.Π.Α.


1144. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου», αναδόχου Αλεξάνδρου Τσώρου, μέχρι την 30-09-2015.

1145. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο υψηλής ζώνης Κουκλιών», αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-11-2015.

1146. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης & Σελλών», αναδόχου εταιρείας ΓΕ.ΝΙΚ.Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την 30-11-2015.

1147. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 20.000,00 € με τον Φ.Π.Α..

1148. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση και σύνδεση με εθνική οδό της 44ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 23.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

1149. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση δρόμου από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων προς περιβαλλοντικό κέντρο πληροφόρησης Λιγγιάδων», προϋπολογισμού 22.000,00 € με τον Φ.Π.Α..

1150. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Παλαιόπυργος - Μερόπη», προϋπολογισμού 10.000,00 € με τον Φ.Π.Α..

1151. Έγκριση των όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) ηλεκτρικών ποδηλάτων στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ENVIRONMENTAL PARKEPA» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013» και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

1152. Έγκριση του Πρακτικού Ι/25.08.2015 της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας (WPs) 3, 4 & 5 του Έργου με τίτλο “Environmental Park, προϋπολογισμού € 83.660,00 με ΦΠΑ,, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.

1153. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οχετού επαρχιακής οδού Χρυσοβίτσας- πηγές Αώου», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.

1154. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-08-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ψήνα - Δραγοψά», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.

1155. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης οδού από περιφερειακή οδό έως “όμορφη ράχη”», προϋπολογισμού € 200.000,00 με Φ.Π.Α.

1156. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-12-2015.

1157. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρανών ποταμού Αράχθου (Μπαλντούμα)», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη, μέχρι την 30-12-2015.

1158. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο Β’ Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Καρδαμίτσια στο Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων.

1159. Έγκριση για την αποδοχή δύο (2) αυτοκινήτων κατά χρήση και κυριότητα τύπου α) SKODA MPI COMPI/ST.WAGON με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7139 (δωρεάν παραχώρηση) και β) RENAULT/KANGOO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3413 (δωρεάν παραχώρηση) σύμφωνα με την αριθ. 258/19-06-2015 απόφαση του πρακτικού 9/19-06-2015 (ΑΔΑ 7ΒΥΧΟΡ9Τ-ΛΡΤ) του ΔΣ του ΕΦΕΤ.

1160. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 16-08-2015, σύμφωνα με την αριθμ. 83654/3446/17-08-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητος (κατολισθήσεις – καθιζήσεις – πτώσεις λίθων, κλπ) από απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις – καταιγίδες) στο 40ο χλμ της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας καθώς και στις Επαρχιακές Οδούς προς Αμάραντο, Αετομηλίτσα και Οξυά του Δήμου Κόνιτσας.

1161. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη διενέργεια επιθεωρήσεων μεταποιητικών μονάδων και μελών εξεταστικών επιτροπών για τη χορήγηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων, για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου έτους 2015.

1162. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αρδευτικού – αποστραγγιστικού αύλακα στην περιοχή «Ψαθιές» οικισμού Ρόκκα Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 7.000,00 με ΦΠΑ.

1163. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Σταυροβρύση – Ελάτη – Καστανιά - Τετράκωμο», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

1164. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση του πρανούς στη θέση «Κρυονέρι» της υπ’ αριθ. 18 επαρχιακής οδού, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

1165. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τεχνικών έργων πεδιάδας Άρτας για την αντιμετώπιση πλημμυρών», προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ.

1166. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αρδευτικού αύλακα Καπαρελίου Τ.Κ. Θεοδωριάνων δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 10.000,00 € με ΦΠΑ.

1167. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Ανέζα – Ψαθοτόπι – γέφυρα Φειδοκάστρου (αποκατάσταση οδοστρώματος)», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

1168. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 3ης επαρχιακής οδού Άρτας - Κορωνησίας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.

1169. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-07-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ.

1170. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση Οδοφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου», αναδόχου Στέφανου Κασσαή ΕΔΕ, μέχρι την 27-02-2016.

1171. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόμου Ρετσιανών - Καστανιάς», αναδόχου Λ. Γεωργούλα ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2015.

1172. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για τη συντήρηση δρόμου προς Παναγιά «Χρυσοσπηλιώτισσα» Δ.Κ. Γουριανών Άρτας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 79163/3783/31-07-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

1173. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για την άρση καταπτώσεων στη θέση «Πατροκοσμάς» Δ.Κ. Κυψέλης Άρτας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 79166/3784/31-07-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

1174. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποχιονισμός - αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» υποέργο: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού στον οικισμό Παλαιά Φιλιππιάδα Δ. Ζηρού, προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

1175. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – συντήρηση οδού στο Δ.Δ. Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού» του έργου : «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», προϋπολογισμού 16.300,00 € με ΦΠΑ.

1176. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης - Δεσποτικών» του έργου: «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», προϋπολογισμού 25.500,00 € με ΦΠΑ

1177. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος πρανούς σε τμήμα της 8ης επαρχιακής οδού (περιοχή Πολυστάφυλου)» του έργου : «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», προϋπολογισμού 36.000,00 € με ΦΠΑ.

1178. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016» Υποέργο: Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

1179. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», μέχρι την 31-12-2015.

1180. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (υπερβατικού) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ» αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΛΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ».

1181. Έγκριση οριστικής ματαίωσης της προμήθειας των υλικών, τα οποία προβλέπονται στην αρ. 62750/1693/10-6-2015 σύμβαση μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας «NETBULL Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.», για την προμήθεια τριών (3) εκτυπωτών πιστοποιημένων για τη λειτουργικότητα των εφαρμογών του Κεντρικού Συστήματος (on-line) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη παράδοσή τους κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης, για λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία.

1182. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συντήρηση των κλιματιστικών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

1183. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

1184. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

1185. Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Φιλοπρόοδο Όμιλο Παραμυθιάς την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και το Δήμο Σουλίου Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών «ΦΩΤΙΚΑΙΩΝ ΓΑΙΑ» που θα πραγματοποιηθεί στις 28-08-2015 στην Παραμυθιά και έγκριση των σχετικών δαπανών.

1186. Έγκριση δαπάνης για διάφορες δημοσιεύσεις (διακηρύξεις δημοπρασιών, διακηρύξεις διαγωνισμών, ανακοινώσεις κλπ) για τις ανάγκες του συνόλου των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

1187. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων, τοποθέτηση φρεατίων και ολοκλήρωση συνδέσεων στο δίκτυο ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και Συνοικισμού Γορίτσας», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.

1188. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού 2/25-08-2015 (αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλων «οικονομικής προσφοράς») της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο ‘Passengers and logistics information Exchange System’ με ακρωνύμιο “ARGES”», προϋπολογισμού € 134.146,34 χωρίς ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

1189. Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης της από 16-07-2014 σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας PLANTECH Ε.Π.Ε., με θέμα «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, ΜΕ ΤΙΤΛΟ MedLS: Mediterranean Life Style (MedLS:Μεσογειακός Τρόπος Ζωής), της Περιφέρειας Ηπείρου, που αφορά τα πακέτα εργασίας 2 «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» και 4 «Δίκτυο MedLS και επιχειρήσεις».

1190. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή φόρου εισοδήματος Ν.Π. βάσει του άρθρου 45 του ν. 4172/13

1191. Ε.Η.Δ. Έγκριση παράτασης συμβάσεων των διαγωνισμών για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε Θεσπρωτίας.

1192. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.

1193. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 85979/3569/26-08-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου στα: φράγμα Ραγίου Καλαμά, Νέα Σελεύκεια, Κεστρίνη.

1194. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του φράγματος Ραγίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

1195. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Ι/04-08-2015 της Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 4.048.905,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.

1196. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάκλησης της υπό Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 6772 Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου».

1197. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

1198. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Όρια Νομού - Δαφνωτή – Σκούπα – Ροδαυγή», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr