Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Ανοίγει το επόμενο διάστημα η νέα φάση του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας.

Τα νέα Προγράμματα είναι οκτάμηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους.
Πέρα δε από την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, στοχεύουν και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων που θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών.
Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, και στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, τη συντήρηση μικρών υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.
Επίσης, τα νέα Προγράμματα περιλαμβάνουν Δράσεις Συμβουλευτικής και Κατάρτισης, με στόχο τη διευκόλυνση των ανέργων στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.