.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Κοινοπραξία «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.-ΨΑΡΡΑΣ Ι.» αναδόχος της Μελέτης Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου