.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. (21-7-17)

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  τακτική
συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  21-7-2017 [Πρακτικο Νο 9/21-7-2017]

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  134
2. Έγκριση 3ης κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  135
3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Κασιδιάρης» για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  136
4. Αποδοχή επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για την πληρωμή δικαστικών αποφάσεων.
ΑΠΟΦΑΣΗ  137
5.  Ανάκληση απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου αρ. 86/2017 «Περί καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ.» - λήψη νέας απόφασης.  ΑΝΑΒΟΛΗ
6. Ορισμός αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  138
7. Επί αιτήσεως Ελ. Γλυκοφρύδη Τ.Κ. Παρακαλάμου, για υδροδότηση οικοπέδου της εκτός οικισμού» ΑΠΟΦΑΣΗ  139
8. Αποδοχή κληρονομιάς οικοπέδου κληρονόμων Βασιλείου Μανούρη στην Τ.Κ. Παρακαλάμου, όπως φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Αλεξ. Κοσμά Πολ. Μηχανικού, για την κατασκευή αντλιοστασίου αποχετευτικού – βιολογικού καθαρισμού Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  140
9. Ρύθμιση βοσκής στο βοσκότοπο «Λειβαδάκια» Τ.Κ. Αρετής.  ΑΝΑΒΟΛΗ
10. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας, σχετικά με καταγγελία του Γεωρ, Γκέρτσου περί καταπάτησης Δημοτικής έκτασης από τον Χρ. Πότση στην Τ.Κ. Βήσσανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  141  
11. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας, σχετικά με καταγγελία της Όλγας Ντεμίρη εκπροσώπου της Τ.Κ. Ωραιοκάστρου, περί καταπάτησης Δημοτικών εκτάσεων από τον Γεωρ. Νατσίκο στην Τ.Κ. Ωραιοκάστρου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  142
12. Ρύθμιση ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα κατοίκων του Δήμου Πωγωνίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ  143
13. Υποβολή αντιρρήσεων προς το ΣΥΑΔΧ  κατά του περιεχομένου της ανάρτησης των Δασικών χαρτών στη θέση «Λόγγος» Τ.Κ. Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  144
14. Έγκριση της μελέτης κατασκευής έργου: «Τοιχίο αντιστήριξης στην πλατεία Τ.Κ. Κακολάκκου – ΣΑΕΠ  530 Ηπείρου.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  145
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής [2η τμηματική παραλαβή] υπηρεσιών αναλύσεων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο Δήμο Πωγωνίου για το έτος 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  146 
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών  συντήρησης – επισκευής κάδων απορριμμάτων κατά το έτος 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  147
17. Επί αιτήσεως Γκλίβα Χρήστου για διακοπή της μίσθωσης του νερόμυλου «Ρογκοζίου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  148
18. Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
ΑΠΟΦΑΣΗ  149
19. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου, με την Περιφέρεια Ηπείρου για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  150
20. Επί εγγράφου της ΚΕΔΕ σχετικά με τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  151 
21α. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων –  ψήφιση πιστώσεων  ΑΠΟΦΑΣΗ  152
21β. Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων καλοκαιριού 2017 – ψήφιση πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ  153
22.  Αίτημα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων στη θέση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  154
23.    Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου σχετικά με τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής περιόδου 2017 – 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ  155
 ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.      Έγκριση δημοπράτησης καταστημάτων στις Τ.Κ. Λάβδανης και Χρυσόρραχης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  156
2.      Διαγραφή τελών ύδρευσης στην Τ.Κ. Κακόλακκου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  157
3.      Εκκαθάριση κέντρου Επιχ/σης & Καινοτομίας Ηπείρου [BIC]  ΑΠΟΦ. 158
4.      Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άνω Καλαμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ 159
5.      Χορήγηση άδειας εμπορίας υδάτων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  160 
6.      Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής εξακρίβωσης περιουσιακών στοιχείων για τις Τ.Κ. Πωγωνιανής & Λάβδανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 161
7.      Αντικατάσταση Προέδρου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής. ΑΠΟΦ. 162            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΓΚΟΣ