Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Δήμος Πωγωνίου: Πινάκας θεμάτων που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της 14-2-2018

Πινάκας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  τακτική συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  14-2-2018 [πρακτικό Νο 3/14-2-2018]

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Δημοτικών Συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2018 [4412/16].  ΑΠΟΦΑΣΗ  19
2. Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Φωτισμού Οδών – Πλατειών [Φ.Ο.Π] ΑΠΟΦΑΣΗ  20 
3. Έγκριση  απόφασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου,  αριθμ. 5/2018  «Έγκριση διενέργειας προμηθειών Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018»  ΑΠΟΦΑΣΗ  21
4. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου έτους 2018 – ψήφιση  πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  22
5. Έγκριση εκδηλώσεων Αποκρεών έτους 2018 – ψήφιση πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ  23
6. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων – ψήφιση πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ  24
7. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων, έτους 2018.  ΑΠΟΦΑΣΗ  25
8. Επανάληψη απόφασης Δ.Σ. 277/2017 «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού  χαρακτήρα, έτους 2018.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  26
9. Επανάληψη απόφαση Δ.Σ. 278/2017  «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, έτους 2018.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  27
10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 28
11α Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας  εκπαίδευσης.    ΑΠΟΦΑΣΗ  29
11β Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης  ΑΠΟΦΑΣΗ  30
12. Επί αιτήσεως Στρουχάλοβα Μαρκέτας, για λύση σύμβασης Δημοτικού Καταστήματος Βασιλικού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  31
13. Επί αιτήσεως Ζήγου Σπυρίδωνα, Τ.Κ. Λίμνης, για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης, για τη λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης.  ΑΝΑΒΟΛΗ
14. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μαυροπούλου. ΑΠΟΦΑΣΗ  32
15. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πωγωνίου με την Περιφέρεια Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης  Φ32/ΡΝ25 και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Κ. Κακολλάκου του Δήμου Πωγωνίου». ΑΠΟΦΑΣΗ  33
EKTAKTA  ΘΕΜΑΤΑ
  1.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης περιοχής ανέγερσης αναψυκτηρίου στην Τ.Κ.  Ρεπετίστας.  ΑΠΟΦΑΣΗ  34 
 2.  Συμμετοχή του Δήμου στην έκδοση λευκώματος με τίτλο:  «Η Ήπειρος στους Μακεδονικούς αγώνες-Ηπειρώτες Μακεδονομάχοι» και προμήθεια βιβλίων με  τίτλο: «Τα του Δήμου – [Έν Δήμω] »  ΑΠΟΦΑΣΗ  35 
  3.  Επανάληψη απόφαση 190/2017 «Έγκριση κατεδάφισης ΤΟΛ Δελβινακίου – Διαμόρφωση χώρου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  36
  4.  Ορισμός χρηστών στο κεντρικό σύστημα κληρώσεων μελλών επιτροπών διαγωνισμών  ΑΠΟΦΑΣΗ  37 
 5.  Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  38
 6. Έγκριση τόπου διεξαγωγής επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ.  - εκτός έδρας. ΑΠΟΦΑΣΗ  39
          
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΓΚΟΣ