Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021

Παρακάλαμος: Πανηγυρίζει ο Άγιος Παντελεήμονας, την Τρίτη 27 Ιουλίου

 


Την Τρίτη 27 Ιουλίου ημέρα εορτής του Αγίου Παντελεήμονα  θα τελεσθεί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Παρακαλάμου.

Ώρα έναρξης: 7:30 π.μ.

Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως στις 8:30 μ.μ..

Παρακάλαμος: Θεία Λειτουργία στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, τη Δευτέρα 26 Ιουλίου

Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, ημέρα εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία στο  εξωκλήσι της  Αγίας Παρασκευής στον Παρακάλαμο.

Δήμος Πωγωνίου: Σύγκληση (δια περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 28 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9:00 π.μ. & ώρα λήξης 10:00 π.μ.

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20.

 Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ

Α΄55/11-03-2020.

 Την εγκύκλιο 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

 Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00

έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

 Την αρ. 160/19 Α.Δ.Σ. (ΨΧΧΣΩ1Ω-ΔΕ8) περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής.

 Την αρ.8/77/07-01-21 (ΩΓΜΠΩ1Ω-2ΡΡ)απόφαση Δημάρχου περί τροποποίηση της Α.Δ.1035/19 περί ορισμού μελών Ο.Ε.

 Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράς τακτική σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής την 28η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη- ώρα έναρξης 09.00 π.μ. & ώρα λήξης 10.00 π.μ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της

ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Έγκριση της υπ. αρ. 13/21 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου με θέμα «Αναμόρφωση 5η του προϋπολογισμού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου».

2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 7η αναμόρφωση (Β΄ φάση) του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 Δήμου Πωγωνίου».

3. Έγκρισή του 2ου πρακτικού που αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» προϋπολογισμού 1.250.000,00 € με Φ.Π.Α.

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία της Τ.Κ. Κακόλακκου» τελικής δαπάνης 7.496,07€ με Φ.Π.Α.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Καλπακίου» τελικής δαπάνης 42.456,60€ με Φ.Π.Α.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καταρράκτη» τελικής δαπάνης 11.747,74€ με Φ.Π.Α.

7. Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με εξώδικης διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωση του κ. Μ. Δ. που αφορά την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Κοινότητα Κεφαλοβρύσου.

8. Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένων πιστώσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις «Καλοκαίρι 2021» Δήμου Πωγωνίου.

H διαδικασία της «δια περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνει ως εξής:

Tα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη να αποστείλουν με e-mail την ψήφο τους επί κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη έως την καθορισμένη ώρα λήξης της συνεδρίασης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση.

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου ήτοι: στο e-mail της Μπόνια Αθανασίας (mpoatha@pogoni.gr ) με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο γενικό e-mail του Δήμου Πωγωνίου dimospogoniou@pogoni.gr

Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν να ενημερώσουν για την ψήφο τους τον Πρόεδρο του

οργάνου με γραπτό μήνυμα sms τηλ. 6944442717 ή να καταθέσουν στην γραμματεία της Ο.Ε. το επισ/νο ειδικό έντυπο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ολογράφως έως την καθορισμένη ώρα λήξης της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόκληση κάθε συνεδρίασης.

Τα μέλη που δεν αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντες).

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοιού COVID-19.

* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 28 Ιουλίου, ώρα 13:00

 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας  καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί  στις είκοσι οκτώ  (28) του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 13.00, ΜΕΣΩ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76),

με  θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1.       Επικύρωση πρακτικού–αποφάσεων 9ης/29-6-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου

2.    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ τρίμηνο του 2021 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3.     Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2020  της Περιφέρειας Ηπείρου (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

4.       Ενημέρωση σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2021-2027 (αρμόδια: η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Το πρόγραμμα των δωρεάν rapid tests από τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, την Κυριακή 25 Ιουλίου

 


Την Κυριακή 25 Ιουλίου,  Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου στην Ήπειρο είναι τα ακόλουθα:

Δημαρχείο Άρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 07:00-15:00

Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Εθνικής Αντίστασης, Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00

Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00

Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-17:00.

Matrix: Τρισδιάστατη απεικόνιση στις αρθροπλαστικές γόνατος

 


Συνδυάζοντας τον εξατομικευμένο σχεδιασμό της άρθρωσής μας μέσω ειδικών γυαλιών τρισδιάστατης απεικόνισης η τεχνική Matrix οριοθετεί μία νέα εποχή στην αρθροπλαστική του γόνατος, πέρα και από τη ρομποτική τεχνολογία που μας εντυπωσίαζε μέχρι σήμερα. Για τα επόμενα 50 χρόνια θα μονοπωλεί το ενδιαφέρον των ασθενών και θα είναι το απόλυτο εργαλείο στα χέρια του χειρουργού, τονίζει ο δρ Σταύρος Αλευρογιάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Γόνατος και Ισχίου του Metropolitan General.

Η ολική αρθροπλαστική μέχρι σήμερα

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια από τις πιο συχνά εκτελούμενες χειρουργικές επεμβάσεις και συναντάται σε ηλικίες 80 και 90 ετών αλλά και σε αυτές των 40, 50 που έως τώρα ήταν σπάνια η εμφάνισή της και μας προβλημάτιζε η θεραπεία της.

Παρά τη μεγάλη πρόοδο στα προθετικά υλικά, που μας εγγυώνται μακροβιωσιμότητα 30 + χρόνων, τη βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών με τις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους και τα ταχύτατα μετεγχειρητικά προγράμματα αποκατάστασης, μελέτες δείχνουν ότι το 20% των ασθενών παραμένουν δυσαρεστημένοι με τα αποτελέσματά τους.

Η δυσαρέσκεια των ασθενών πιστεύεται ότι είναι πολυπαραγοντική και εξαρτάται από την τοποθέτηση των προθετικών υλικών, το χαρακτήρα τους και τη διαχείριση των προσδοκιών τους, προεγχειρητικά.

Πρακτικά όμως, η σωστή τοποθέτηση των προθετικών υλικών, η ευθυγράμμιση του σκέλους και η εξισορρόπηση της τάσης των μαλακών μορίων είναι τα κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχημένη επέμβαση. Ένα λάθος στη διενέργεια των οστεοτομιών μέχρι 4°, που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα στη συμβατική αρθροπλαστική, και αναφέρεται ως άνευ σημασίας, μπορεί να προκαλέσει λειτουργικό σφάλμα στην επέμβαση.

Γι’ αυτό το λόγο, την τελευταία δεκαετία έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια στα ρομποτικά συστήματα με στόχο τον έλεγχο χειρουργικών μεταβλητών και τη μείωση των τεχνικών σφαλμάτων τόσο σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο όσο και με αυτή της πλοήγησης με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη χρήση των ρομποτικών συστημάτων για την αρθροπλαστική του γόνατος και όχι μόνο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρωταρχικός στόχος για τους γιατρούς και τα σύγχρονα συστήματα περίθαλψης είναι η σχέση παρεχόμενης φροντίδας υγείας που συνδυάζεται με άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα αλλά και με το αντίστοιχο κόστος περίθαλψης.

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

Πρέβεζα: Θανάσιμος τραυματισμός 14χρονου ημεδαπού

 


Σήμερα (24-07-2021) το μεσημέρι στην πόλη της Πρέβεζας, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 42χρονος ημεδαπός και στην οποία επέβαινε 14χρονος ημεδαπός, εκτράπηκε της πορείας της και προσέκρουσε σε τοιχίο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 14χρονου συνεπιβάτη.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας.

ΕΟΔΥ: Οκτώ θάνατοι σήμερα, 2.472 νέα κρούσματα

 


13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, οκτώ θάνατοι σήμερα, 2.472 νέα κρούσματα.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.472 , εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 474.366 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 131 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.402 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 8, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.890 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 133 (60.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη.

To 88.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.785 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 178 (ημερήσια μεταβολή +22.76%).

Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 152 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 41 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Ιωάννινα: Σύλληψη φυγόποινου

 


Συνελήφθη χθες (23-07-2021) το πρωί στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων ημεδαπός φυγόποινος.

Ειδικότερα, σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πρέβεζας και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, συνολικής ποινής φυλάκισης -10- μηνών για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως.

Δεν θα συμμετέχει στις φετινές διοργανώσεις η ΑΕΔ Πωγωνάτος

 


Με ανάρτηση του στο facebook  ο πρόεδρος Κώστας Τσαράωσης ενημερώνει πως η ομάδα του Δελβινακίου δεν θα συμμετέχει στις φετινές διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση:

Σήμερα με τη μη συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε για μένα μια 27ετια συνεχούς παρουσίας στα ερασιτεχνικά γήπεδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκα προπονητές, ποδοσφαιριστές και τα παιδιά από τις εκάστοτε διοικήσεις. Τέλος να πω ένα μεγάλο συγνώμη σε όσους ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες και να πω ότι από την ενασχόληση μου  με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έκανα πάρα πολλούς και καλούς φίλους. Καλή συνέχεια σε όλες της ομάδες και τους παράγοντες που συνεχίζουν αυτόν τον δύσκολο αγώνα επιβίωσης.

Ζηκόπουλος Σταύρος: Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου (συνεδρίαση 28-7-021)

 


4ον θέμα  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Φυσικά  το παρακάτω κείμενο εισήγησης είναι μικρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιχειρησιακού και επιχειρηματικού σχεδίου που δημοσιεύτηκε και σας έχει μοιραστεί σε όλους. Τον πρόεδρο, τον δήμαρχο ,στους επικεφαλείς των παρατάξεων, στους ανεξάρτητους Δ.Σ. και στα μέλη του Δ.Σ.

Με την ηθική τουλάχιστον υποχρέωση να το διαβάσετε ολόκληρο. Όχι μόνο εσείς φυσικά και  όλοι οι Πωγωνίσιοι                                                                                                                       ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ                              

1.      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ.                                                                                                 Αντικείμενο του παρόντος επιχειρηματικού σχεδίου είναι η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μιας δημοτικής εταιρείας δημοτικής δράσης με την επωνυμία ‘’ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ’’.

2.      ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ                                                Οραματίζεται την ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης στην περιοχή του ΠΩΓΩΝΙΟΥ και  μέσω αυτής της επένδυσης θα προβληθούν  και  κατ΄ επέκταση θα προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα και η γαστρονομία του Πωγωνίου.                                                                                                                      Τι πρέπει να προωθεί ο Δήμος;

Α] Ότι αφορά  την καθημερινότητα των δημοτών.                                                  Β]Την παραγωγική βάση του Δήμου γεωργία ,κτηνοτροφία ,μελισσοκομία κ.λ.π. αλλά και την μικρή ή μεγάλη μεταποιητική μονάδα. Κυρίαρχα όμως τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ.                                                                     

Γ]  Τις Α.Π.Ε Φυσικά με αυστηρούς κανόνες προστασίας του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  και σε καμία περίπτωση να μη ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.      ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ  ΣΤΟ ΠΩΓΩΝΙ ΕΙΝΑΙ  Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ                                                                                     Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ:

1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.                                                                                                  2 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.                                                                                                        3 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.                                                                    4ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ .                                                                                           5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.                                                                           6ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.                                                                                                       7  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.                                                                                                     8 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.                                                                                                9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.                                                                   10ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ                                                                                                       4.    Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.                                                                                       Τα τελευταία χρόνια η Ήπειρος μετά και τους δυο μεγάλους οδικούς άξονες, έχει κερδίσει μεγάλο τουριστικό κομμάτι τόσο στο θαλάσσιο τουρισμό με τα παράλιά της, όσο και στις άλλες μορφές τουρισμού, στο ΜΕΤΣΟΒΟ,  το ΖΑΓΟΡΙ, την ΚΟΝΙΤΣΑ, τα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ.              Το ΠΩΓΩΝΙ φυσικά δεν μπόρεσε να ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ.                                                                                                                                               

  5 . ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ και ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΒΟΒΟΛΗΣ  και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

1ον  Στην αίθουσα σε προθήκες ή σε στάντ, τοποθέτηση των προϊόντων  με τις αντίστοιχες πληροφορίες  των εκθετών.

2ον  Σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο Καταγραφή και παρουσία των ξενοδοχειακών μονάδων και των καταλυμάτων στο Πωγώνι.

3ον Καταγραφή και παρουσίαση των μονοπατιών πεζοπορίας και ορειβασίας στο Πωγώνι.

4ον Καταγραφή και παρουσίαση των μνημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος ,αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος , γεφυριών, νερόμυλων ,κ.λ.π.                                                             5ον Καταγραφή και παρουσίαση των λιμνών, των ποταμών και των χώρων φυσιολατρικού τουρισμού.

6ον Καταγραφή και παρουσίαση της παραδοσιακής γαστρονομίας του Πωγωνίου.

7ον Καταγραφή και παρουσίαση των επιχειρήσεων εστίασης. Καθώς και  όλων των μικρών  ή  μεγάλων  μεταποιητικών  μονάδων του Δήμου και του ΙΕΚ ΒΕΛΑΣ.

8ον Καταγραφή και παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομίας και φυσικά του Πωγωνίσιου τραγουδιού και καταγραφή του πολυφωνικού τραγουδιού.                                                               9ον  Το εκθεσιακό κέντρο με τους γύρω χώρους, το γήπεδο κ.λπ. θα γίνει σημείο αναφοράς για τη Νεολαία και κέντρο προβολής του Πωγωνίου με τη νέα τεχνολογία.

10ον  Σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της λίμνης ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ  θα δημιουργούνται εκδηλώσεις καθώς και εκδήλωση γαστρονομίας και εκδήλωση πολυφωνικού τραγουδιού .                                                                                                  11ον  Στο χώρο θα υπάρχει κιλικίο με τραπεζοκαθίσματα στον εξωτερικό χώρο του κέντρου.

12ον Υπάρχουν επαρκείς χώροι για την δραστηριότητα του κέντρου.

13ον Διαθέτει χώρους στάθμευσης εύκολα προσβάσιμους.

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     είναι ότι βρίσκεται πάνω στον παλαιό δρόμο το ΔΕΡΒΕΝΙ, που ένωνε τα ΓΙΑΝΝΕΝΑ με το ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ.

6.  Σκοπός του εν λόγω επιχειρηματικού σχεδίου είναι να παρουσιάσει τα συστατικά στοιχεία ενός πρότυπου Επιχειρηματικού πλάνου για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μιας ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  εταιρείας δημοτικής δράσης, με στόχο ΤΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ και ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ  ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ,  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ.  

9.    ΑΥΤΟ ΜΠΕΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΔΗΜΟΣ  ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΤΑΙ ΣΤΟ ΠΩΓΩΝΙ   

10.Που θέλουμε να βρεθούμε?                                                                 Σε ένα Δήμο, σε μια χώρα, πρέπει να έρθει ξένο συνάλλαγμα από τις εξαγωγές και το τουρισμό και να υπάρχει νέο παραγωγικό ΔΥΝΑΜΙΚΟ που σημαίνει ΝΕΟΛΑΙΑ

11.     Κατεύθυνση για το ΠΩΓΩΝΙ.

Α) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ και στήριξη της ΝΕΟΛΑΙΑΣ.                                                                                                Β) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Οι όποιες παρεμβάσεις δε θα αλλοιώνουν το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ, δε θα επιβαρύνουν και δε θα μολύνουν το περιβάλλον αλλά πρωτίστως  δε θα αντιστρατεύονται τη παραγωγική βάση [ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΜΑΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ].

Γ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οικοτουρισμός-Αγροτουρισμός και ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ.

Δ) ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ της παραγωγής .                                                           Ε} ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΣΤ} Για το Πωγώνι μέριμνα και προσπάθεια

 ΣΥΝΔΕΣΗΣ της δεύτερης και τρίτης γενιάς των απόδημων με τις ΡΙΖΕΣ τους.                                                                                                                   Ζ] ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ.

12. Πως θα τα καταφέρουμε να βρεθούμε εκεί;

ΤΟΝ  ΠΡΩΤΟ ΡΟΛΟ ΕΧΕΙ  Ο ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ. 

Εκτός από τη μέριμνα  και την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών και τη λειτουργία των χωριών που είναι  απαραίτητα, θα στραφεί ο Δήμος στη παραπάνω κατεύθυνση,  μέσω του ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ και ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ όλων των στοιχείων που συνθέτουν  το Πωγώνι.                                                                                                                                      13.    Στον εκθεσιακό χώρο δημιουργείται                                                                                               ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ υψηλών προδιαγραφών τόσο σε υποδομή όσο και σε νέο ανθρώπινο δυναμικό Πανεπιστημιακού Επιπέδου με 2 τουλάχιστον γλώσσες και άριστη χρήση του διαδικτύου. Θα ανιχνεύει και θα κατεβάζει σε καθημερινή βάση τη παγκόσμια ζήτηση των αγορών και ταυτόχρονα θα προβάλει στην παγκόσμια αγορά τόσο τα παραγόμενα προϊόντα όσο και το τουριστικό προϊόν. Προβάλλοντας όλα  τα στοιχεία επισκεψιμότητας του Πωγωνίου.

14.  ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

Υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι το όλο εγχείρημα μπορεί να χρηματοδοτηθεί [εκτός φυσικά και από  το Δήμο]  από τα συναρμόδια υπουργεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.  Εντάσσοντάς το στην προώθηση για τον ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ. 

 

ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                                                              ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ                                                                                          Δημοτικός Σύμβουλος                                                                              Πληροφορίες  τηλ.2651036971/ κιν. 6979003515

E-mail: stauroszikopoulos@hotmail.gr

 

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση ποινής κάθειρξης -16- ετών και χρηματικής ποινής -100.000- ευρώ για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών

 


Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας εντόπισαν χθες (23-07-2021) μετά το μεσημέρι στην περιοχή της Ηγουμενίτσας και συνέλαβαν ημεδαπό φυγόποινο.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Εφετείου Κέρκυρας, σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -16- ετών και χρηματική ποινή -100.000- ευρώ, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, πράξεις που έγιναν στην Κέρκυρα από τον Μάρτιο του 2018 και έπειτα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δέκα οκτώ παραβάσεις στην Ήπειρο, την Παρασκευή 23 Ιουλίου, για μη εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

 


Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Χθες, Παρασκευή 23 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 105.992 έλεγχοι, από τους οποίους οι 57.928 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 198 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 5 συλλήψεις, ως ακολούθως

127 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 124 πρόστιμα των 300 ευρώ και 3 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

24 στη Στερεά Ελλάδα,

18 στη Θεσσαλονίκη,

18 στην Ήπειρο,

18 στο Βόρειο Αιγαίο,

14 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

  8 στη Πελοπόννησο,

  8 στα Ιόνια Νησιά,

  4 στο Νότιο Αιγαίο,

  4 στη Θεσσαλία,

  4 στην Κεντρική Μακεδονία,

  3 στη Δυτική Ελλάδα

  2 στη Δυτική Μακεδονία και

  2 στην Κρήτη.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 61.770 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 59.541 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 2.229 των 150 ευρώ.

11 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή ισάριθμων προστίμων των 300 ευρώ, από τα οποία 10 στο Βόρειο Αιγαίο και 1 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 193.937 ομοειδείς παραβάσεις.

60 παραβάσεις και 5 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στο Νότιο Αιγαίο,

- σύλληψη και από 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 2 προσωρινά υπεύθυνους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

- από 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Στην Κρήτη,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

- 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε άτομο, για παραβίαση καραντίνας,

- 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ατόμων,

- 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

- από 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ατόμων,

- 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Στην Αττική,

- σύλληψη και 10.000 ευρώ πρόστιμο, σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Στη Δυτική Μακεδονία,

- σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

- 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε άτομο, για μη τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα,

- παράβαση των 300 ευρώ, σε σούπερ- μάρκετ, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.

Στην Κεντρική Μακεδονία,

- 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε ιδιοκτήτη καφέ- μπαρ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για μη τοποθέτηση αντισηπτικών στα τραπέζια,

- 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε ιδιοκτήτη καφετέριας, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ατόμων,

- 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους,

- 300 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στα Ιόνια Νησιά, 14 παραβάσεις των 300 ευρώ, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Στη Δυτική Ελλάδα, 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, σε καταστήματα, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Στην Ήπειρο, από 300 ευρώ πρόστιμο, σε 2 καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 7.822 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 2.237 άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ιερά Μονή Σωσίνου: Θεία Λειτουργία την Κυριακή 25 Ιουλίου, ώρα 7:30 π.μ.

 


Θεία Λειτουργία την  Ιερά Μονή Σωσίνου, την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021,  ώρα 7:30 π.μ..

Σιταριά Πωγωνίου: Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο εξωκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, την Κυριακή 25 Ιουλίου, ώρα 7:30 π.μ.

 


Την Κυριακή 25 Ιουλίου εορτή Κοιμήσεως της Αγίας Άννης θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο εξωκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης (07:30-10:00).

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (26/07-01/08/2021)

 


Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (26 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου 2021) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/07/2021

Βουτσαράς – Κούρεντα -Γιουργάνιστα – Χίνκα – Πολύγυρος – Ελευθεροχώρι – Ψήνα – Δραγοψά – Λύγκος – Κόντσικα -Ασβεστοχώρι. 18:00 – 01:00

ΤΡΙΤΗ 27/07/2021

Θεριακήσι – Κοπάνη – Βαρυάδες – Δερβίζιανα – Αλεποχώρι -Παλαιοχώρι – Σιστρούνι – Ρωμανός – Μπεστιά – Ζωτικό – Καταμάχη – Παρδαλίτσα – Αρτοπούλα. 08:00 – 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/07/2021

Ελάτη – Δίλοφο – Κουκούλι – Καπέσοβο – Τσεπέλοβο -Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι. 18:00-01:00

ΠΕΜΠΤΗ 29/07/2021

Πηγή – Ελεύθερο – Παλιοσέλλι – Πάδες – Άρματα- Δίστρατο. 18:00 – 01 :00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/07/2021

Πλατανιά – Δροσοχώρι – Κράψη – Μεγ.Γότιστα – Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι. 18:00–01:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 01/08/202 1

Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι– Βίτσα– Άνω Πεδινά – Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο – Μεσοβούνι – Καλπάκι. 18:00 – 23:00

2Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/07/2021

Γεροπλάτανος – Ρουψιά – Ωραιόκαστρο– Άγ. Κοσμάς– Κ. Μερόπη – Παλαιόπυργος- Μερόπη – Κακόλακκος – Δολό. 18:00 – 01:00

ΤΡΙΤΗ 27/07/2021

Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρόπουλο – Χρυσόδουλη – Αργυροχώρι- Ποντικάτες – Ξηρόβαλτος – Ορεινό – Σταυροσκιάδι – Δρυμάδες – Πωγωνιανή. 08:00 – 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/07/2021

Ελληνικό – Λάζαινα – Αετορράχη – Κωστήτσι – Φορτόσι – Πάτερο – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλαίσια – Κορύτιανη. 18:00 –01:00

ΠΕΜΠΤΗ 29/07/2021

Νεοχώρι – Κτίσματα – Χαραυγή – Καστανή – Αγ. Μαρίνα – Κ. Λάβδανη – Λάβδανη – Διμόκορη – Ψηλόκαστρο – Στρατινίστα – Περιστέρι – Κεράσοβο. 08:00 – 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/07/2021

K έδρος – Πετροβούνι – Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Βαπτιστή – Χουλιαράδες. 18:00 – 01:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/07/2021

Σενίκο – Δομολεσσά – Μικροχώρι – Κερασέα – Λωζανά – Ραδ o βίζι – Διχούνι. 08:00 – 13:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/07/2021

Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – Μεσόπυργος – Ελάτη – Καστανιά – Μηλιανά – Γρέβια – Πηγές. 18.00-01.00

ΤΡΙΤΗ 27/07/2021

Μεγάρχη – Φωτεινό – Άνω Πέτρα – Διάσελλο – Δημαριό – Κλειδί – Περδικορράχη–Πέτρα–Γιαννιώτι – Σκουληκαριά. 18.00-01 .00

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/07/2021

Λιμίνη – Σελλάδες – Κομπότι – Περάνθη – Κομμένο – Αγία Παρασκευή – Ανέζα – Κορωνησία – Πολύδροσο – Ράχη – Αγ. Σπυρίδωνας – Στρογγυλή. 18.00- 01.00

ΠΕΜΠΤΗ 29/07/2021

Γρίμποβο – Κορφοβούνι – Έλατος – Αμμότοπος – Πιστιανά – Ροδαυγή – Σκούπα – Δαφνωτή. 08.00-15.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/07/2021

Δίστρατο – Ανεμμοράχη – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κουκούλια – Κρυονέρι – Βαθύκαμπος. 08.00-15.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/07/2021

Πέτα – Κλειστό – Ζυγός – Μαρκινιάδα – Μελάτες – Κάτω Αθαμάνιο – Αθαμάνιο – Τετράκωμο – Μεσούντα. 08.00-15.00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/07/2021

Ριζά - Χειμαδιό- Λυγιά - Βράχος – Λούτσα - Τσουκνίδα – Βαλανιδορράχη - Μεσοπόταμος - Αμμουδιά - Αγ. Κυριακή - Λιβαδάρι - Αγιά. 16:00-22:00

ΤΡΙΤΗ 27/07/2021

Καμαρίνα - Κρυοπηγή - Μυρσίνη- Μεγαδένδρο - Εκκλησιές - Δεσποτικά - Κορυφούλα - Βαλανιδούσα - Αϊδονιά. 08:00-15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/07/2021

Αρχάγγελος - Ν. Σινώπη - Ν. Σαμψούντα - Σφηνωτό - Άνω & Κάτω Κοτσανόπουλο - Άνω Ράχη - Βρυσούλα - Ρευματιά - Σκιαδάς - Κρανέα. 16.00-23.00

ΠΕΜΠΤΗ 29/07/2021

Νικολίτσι - Άσσος - Πολυστάφυλο - Μελιανά - Παπαδάτες - Γαλατάς - Ριζοβούνι - Τύρια - Στεφάνη.  16:00-22:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥH 30/07/2021

Γυμνότοπος - Γοργόμυλος - Τσαγκαρόπουλο - Κλεισούρα - Παναγιά - Γωνιά - Δρυμώνας - Κερασώνας - Αγ. Γεώργιος - Παντάνασσα - Πέτρα. 08:00-15:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 01/08/2021

Καστροσυκιά - Κανάλι – Νικόπολη – Μιχαλίτσι – Φλάμπουρα – Μύτικας –Παντοκράτορας – Άγιος Θωμάς- Νεοχώρι.08:00-15:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/07/2021

Φοινίκι - Δάφνη - Άνω Ξέχωρο - Ριζό (Αράχωβα) - Κόκκινο Λιθάρι - Νεροχώρι-Κεραμίτσα - Αχουρία Κεραμίτσας - Μαλούνι - Αχουρία Μαλουνίου. 18:00-01:00

ΤΡΙΤΗ 27/07/2021

Φανερωμένη - Γηρομέρι - Μαυρονέρι - Κάτω Ξέχωρο - Κερασοχώρι - Παλαμπάς - Άγιος Νικόλαος - Άγιοι Πάντες - Κρυονέρι – Αμπελώνας. 08:00-15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/07/2021

Τσαμαντάς - Βαβούρι - Λιάς - Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι - Μηλέα - Γαρδίκι Φιλιατών - Αναβρυτός. 18:00-01:00

ΠΕΜΠΤΗ 29/07/2021

Γεροπλάτανος - Πηγαδούλια - Άγιος Αρσένιος - Σμπόκια - Κυπάρισσος -Παλαιοχώρι - Δονάτος - Γολά - Ροδοστίβα. 08:00-15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/07/2021

Αετός - Άνω Παλαιοκκλήσι - Κάτω Παλαιοκκλήσι - Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός - Αχλαδιά. 18:00-01:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 01/08/2021

Σαμονίβα-Τσαγκάρι-Φροσύνη -Αυλότοπος-Κουκλιοί-Γλυκή

 

08:00-15:00