Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγρού στη θέση «Σέχη» οικισμού Χρυσόδουλης Κοινότητας Μαυρόπουλου

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΥΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΕΧΗ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΔΟΥΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) το Ν. 3852/2010δ) την αριθ. 5/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δημοπράτησης ε) την 25/2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού αγρού που περιγράφεται παρακάτω βάση των όρων:

ΑΡΘΡΟ 1) Περιγραφή της καλλιεργούμενης έκτασης:

Η    καλλιεργούμενη  έκταση    βρίσκεται στη θέση  «Σέχη»  οικισμού Χρυσόδουλης Κοινότητας Μαυροπούλου -αριθ.  τεμαχίου  46 κτηματολογικού πίνακα-έκτασης 18,983 τ.μ. δέκα οκτώ στρεμμάτων και εννιακοσίων ογδόντα τριών τ.μ.

ΑΡΘΡΟ 2) Τρόπος Διενέργειας των Δημοπρασιών

Η  δημοπρασία  είναι πλειοδοτική, φανερή  και  προφορική και  θα διεξαχθεί την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν  της  οριζόμενης  ώρας  αποφασίζει  η  Επιτροπή,  η  απόφαση  της  οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι  προσφορές  των  πλειοδοτών  αναγράφονται  στα  πρακτικά  κατά σειρά εκφωνήσεως  μετά  του  ονοματεπωνύμου  του  πλειοδότη.  Πάσα  προσφορά  είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η  απόφαση  της  επί  της  δημοπρασίας  επιτροπής  περί  αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας  διακηρύξεως  προβλεπόμενους  όρους,  αναγράφεται  στα  πρακτικά.  Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Στην α’ δημοπρασία γίνονται δεκτοί δημότες του Δήμου Πωγωνίου. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτελέσματα επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετέχει σ’ αυτήν οποιοσδήποτε.

Δήμος Πωγωνίου: Εκδόθηκαν τα τέλη ύδρευσης των Τ.Κ. Κάτω Ραβενίων και Ρεπετίστης

 


Εκδόθηκαν τα τέλη ύδρευσης Κοινοτήτων Κάτω Ραβενίων και Ρεπετίστης για το Α’ & Β’ Εξάμηνο 2022, με ημερομηνία εξόφλησης έως 30-4-23.

Περιφέρεια Ηπείρου: Θετικές γνωμοδοτήσεις για ΜΠΕ από την Επιτροπή Περιβάλλοντος

 


Στη  συνεδρίαση της Παρασκευής 17 Μαρτίου 2023 η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου  γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

Ø   «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 5.000 σε 22.620 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, αποτελούμενη από δυο επιμέρους πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 12.760 ορνίθια κρεατοπαραγωγής η πρώτη και 9.860 ορνίθια κρεατοπαραγωγής η δεύτερη, στην Τ.Κ. Βαπτιστής, Δ.Ε. Τζουμέρκων, Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». 

Ø  «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 17.800 σε 23.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Στρούγκα» της Τ.Κ. Καστρίτσας, Δ.Ε. Παμβώτιδας, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.

Ø  «Οριοθέτηση ρεμάτων Πλαταριάς», Δ. Ε. Συβότων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.

Ø  Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας στην θαλάσσια περιοχή 2 «Όρμος Μάζωμα», Αμβρακικού κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».

Ø  «Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, από τη θέση «Σκοπούλα» Αγίου Θωμά στη θέση «Ακρωτήρι Λασκάρα» Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».

Ø  «Λατομείο αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής (τμήμα Ι) στη θέση «ΠΙΘΑΡΙ ή ΠΑΛΙΑΡΕΖΑ», Τ.Κ. Δριμίτσας, Δ.Ε. Παραποτάμου, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» 

Παρακάλαμος: Συνέχεια επιδιορθώσεων - επισκευών στάσεων λεωφορείων

 


Αγαπητοί συγχωριανοί - συνδημότες,

Η προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων και βήματα προόδου στην κοινότητα μας συνεχίζεται.

Από σήμερα, συνεργείο από τον ανάδοχο που ανέλαβε την επισκευή των στάσεων των λεωφορείων, ξεκίνησε τις εργασίες.

Σύντομα θα είναι έτοιμες και σε άψογη κατάσταση για χρήση όλων.

Ευχαριστούμε ως Τοπικό Συμβούλιο τον Αντ/ρχο κ. Φωτίου Αθανάσιο για την συνεργασία, για την επίτευξη και αυτού του εγχειρήματος.

Η προσπάθεια θα συνεχίζεται με υπομονή, επιμονή, συνεργασία και αγάπη προς τον τόπο που αγαπούμε.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Παρακαλάμου

Μπίκας Χρ. Κωνσταντίνος

Το πλαίσιο λειτουργίας του παρουσίασε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Δημήτρης Παπαγεωργίου

 


Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το επόμενο διάστημα παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.

Παράλληλα ο κ. Παπαγεωργίου απάντησε διεξοδικά σε όλα τα νομικά ζητήματα που αφορούν στην διαδικασία της εκλογής του, θέματα συνεργασίας με τις συνεργαζόμενες παρατάξεις και δημοτικούς συμβούλους και ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι δήμαρχος μειωμένης ευθύνης.

Ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε ότι η απώλεια του Μωυσή Ελισάφ αποτέλεσε ένα θλιβερό κι ανατρεπτικό γεγονός «που θα μας συνοδεύει για πολύ καιρό».

Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια νέα συνθήκη στην οποίο ο ίδιος ανέλαβε το δικό του μερίδιο ευθύνης.

Μέρος αυτής αποτελεί η διατήρηση της συνέχειας και της συνέπειας όπως και η ολοκλήρωση του έργου της σημερινής δημοτικής αρχής.

«Ο Δήμος οφείλει και πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη, την βελτίωση της καθημερινότητάς του, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Με αυτό το πνεύμα δεν είναι στις προθέσεις μου η ανατροπή των υφιστάμενων συνεργασιών. Τις τιμώ και αναμένω αμφίδρομη στάση.

Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων της Περιφέρειας με Δήμους κ.α.

 


Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος, στη συνεδρίαση της Παρασκευής 17 Μαρτίου 2023 ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και:

Ø  Του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Προσβασιμότητας Βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ

Ø  του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση προκατασκευασμένου νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 230.000 ευρώ

Ø  του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελληνικού δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 125.000 ευρώ

Ø  του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Λάιστας», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ

Ø  του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες επισκευής κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ

Ø  του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες εργασίες μεταφοράς στραγγισμάτων από υφιστάμενη δεξαμενή επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (Α΄ φάσης) προς ΕΕΛ Πάργας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ

Ø  των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας Μετσόβου και Πωγωνίου για την υλοποίηση του υποέργου «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας εντός των ορίων των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 3.200.000,00 ευρώ, για την υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr/

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλη την ελληνική επικράτεια από την Ελληνική Αστυνομία

 


Οι υπηρεσίες της Τροχαίας στην Ήπειρο μετά από ελέγχους που διενήργησαν στο διάστημα από 12 μέχρι 18 Μαρτίου βεβαίωσαν  1.216  παραβάσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα οδικής ασφάλειας και στο πλαίσιο αυτό οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας το  66% των παραβάσεων αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και παράνομη στάθμευση.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με βάση τις πάγιες εντολές της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Παρακάλαμος: Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου και ώρα 5:00 μ.μ.

Εσπερινός, Δ΄ Χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο, Αρτοκλασία και περιφορά της εικόνας στην Ιερά Μόνη Σωσίνου.

Το Σάββατο 25 Μαρτίου, και ώρα 7:30 π.μ.

Όρθρος και  Θεία λειτουργία, Δοξολογία,  στην Ιερά Μόνη Σωσίνου.

Ιωάννινα: Δήμος και «Χαμόγελο του Παιδιού» επεκτείνουν τη συνεργασία τους

 


Το σύμφωνο συνεργασίας που είχε υπογραφεί πριν από δύο χρόνια μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του «Χαμόγελου του Παιδιού» επικύρωσαν σήμερα ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο Πρόεδρος της οργάνωσης Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο.

Με την επικύρωση αυτή ολοκληρώθηκε το πενθήμερο δράσεων που έγινε και αφορούσε σε προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις παιδιών.

Παράλληλα έγινε ενημέρωση για την σημασία της προληπτικής ιατρικής στα παιδιά.

Ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος εξήρε τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη συνεργειών ενώ έκανε ειδική μνεία στην εθελοντική συμμετοχή των γιατρών.

Όπως είπε στον παιδικό πληθυσμό αποτυπώνονται προβλήματα υγείας αλλά και βίας τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από συνεργασίες.

Εντυπωσίασαν με τις “οδηγικές τους ικανότητες” οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Δελβινακίου & Πωγωνιανής

 


Εντυπωσίασαν με τις «οδηγικές τους ικανότητες» οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Δελβινακίου και Πωγωνιανής που επισκέφθηκαν σήμερα το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Πωγωνίου.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με την ενημέρωση από την πλευρά του Αρχιφύλακα του Α.Τ. Πωγωνίου Χρήστου Κωνσταντίνου για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συνεχίστηκε με τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις των παιδιών.

Στη συνέχεια οι μικροί μαθητές απέδειξαν ότι διαθέτουν «εμπειρία» στα ηλεκτροκίνητα οχήματα κατά την πορεία που έκαναν με τα αυτοκινητάκια που διαθέτει ο Δήμος Πωγωνίου και έλαβαν επάξια τη «Βεβαίωση άριστου μελλοντικού οδηγού» από τον Αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Σιούτη ο οποίος τους συνεχάρη για την «οδηγική τους αντίληψη».

Όποιο σχολείο επιθυμεί να επισκεφθεί το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής μπορεί να κλείσει ραντεβού στο τηλ. 2653360129 (κ. Σοφία Τσέπα).

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Το πρόγραμμα των δωρεάν rapid tests από τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ στην Ήπειρο, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου

 


Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου οι Κινητές  Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου rapid test στην Ήπειρο είναι τα ακόλουθα:

Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας-Isobox, 08:30-15:00

Άρτα, Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας-Isobox, 08:30-15:00

Θεσπρωτία, Γ.Ν. Φιλιατών, 08:30-13:30

Θεσπρωτία, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, Εθνικής Αντιστάσεως, Ηγουμενίτσα, 09:00-15:00

Θεσπρωτία, Παλαιό ΚΕΠ Πέρδικας, 10:00-14:00

Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-20:00

Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-14:00

Ιωάννινα, MEGA Εμβολιαστικό, Καλπακίου 9, Αμπελόκηποι, 09:00-15:00

Ιωάννινα, Κ.Υ. Δελβινάκι, 09:00-14:00

Πρέβεζα, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-15:00

Πρέβεζα, Λιμενικό Ταμείο Πάργας, 09:00-12:00.

Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου

 


Ο ώμος είναι μια από τις πιο σημαντικές αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος, καθώς επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα κινήσεων, δίνοντας έτσι στο χέρι τη δυνατότητα να λειτουργήσει προς κάθε κατεύθυνση. Εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στις καθημερινές δραστηριότητες κάθε ατόμου στο σπίτι, στη δουλειά, στη διασκέδαση, στην ερασιτεχνική και ακόμα περισσότερο στην επαγγελματική άθληση: κολύμπι, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, ρίψεις κ.ά.

Ποια άτομα αφορούν οι παθήσεις του ώμου 

«Οι παθήσεις του ώμου προκαλούν πόνο και περιορίζουν το εύρος της κίνησης, προκαλώντας δυσκολία από τις απλές καθημερινές δραστηριότητες, μέχρι αυτές που σχετίζονται με το επάγγελμα και τον τρόπο ζωής. Αφορούν δε κάθε ηλικία. Οι ασθενείς μεγαλύτερων ηλικιών εμφανίζουν αρθρίτιδα, εκφυλιστικές ρήξεις τενόντων, κατάγματα κ.ά., ενώ οι νέοι ασθενείς και οι αθλητές παρουσιάζουν εξαρθρήματα, τραυματικές ρήξεις τενόντων, κατάγματα υψηλής βίας (βραχιονίου, κλείδας, ωμοπλάτης), παγωμένο ώμο, κ.ά.», τονίζει ο δρ Ιωάννης Χ. Φερούσης MD, PhD, Διευθυντής της Ειδικής Ορθοπαιδικής Κλινικής Χειρουργικής Ώμου του Metropolitan Hospital και προσθέτει. «Η αποκατάσταση των παθήσεων του ώμου είναι μια περίπλοκη διαδικασία και η χειρουργική αποκατάσταση αυτών είναι ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάζεται εμπειρία».

Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου

Μέχρι πρόσφατα, οι ασθενείς με βαριά οστεοαρθρίτιδα του ώμου αντιμετωπίζονταν με την κλασική και δοκιμασμένη ολική αρθροπλαστική ώμου, που συνίσταται σε αντικατάσταση των ανατομικών στοιχείων της άρθρωσης (κεφαλή και ωμογλήνη) από ένα μεταλλικό εμφύτευμα και ένα πλαστικό ένθετο αντίστοιχα που «μιμούνται» τη φυσιολογική ανατομία και την εμβιομηχανική της. 

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Α.Σ. Αετός Νήσου-Αναγέννηση Κεφαλοβρύσου 1-0

 

Φωτο: https://www.facebook.com/AnnagenisiKefalovrisou

* Την ήττα γνώρισε η Αναγέννηση στο γήπεδο  «Στάθης Τσανακτσής» από τον Αετός Νήσου με σκορ 1-0 για την 24η αγωνιστική της Hall of Brands  Α΄ Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας.

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής στην Hall of Brands  Α΄ ερασιτεχνικής

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 

Π.Α.Ο. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ-Α.Ε. ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ  1-1

Α.Ο. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009-Π.Α.Ο. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ  1-1

Α.Ο. ΚΟΣΜΗΡΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ  0-4 

ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 1-0

Π.Α.Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ-ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 4-0

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 

ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ-Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 0-5

Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-3

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 4-0

Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 1-0

Βαθμολογία  της Hall of Brands  Α΄ Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας

1.  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 65

2.  ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 65

3.  ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 63

4.  Α.Ε. ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ 54

5.  ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 47

6. Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 46

7. Π.Α.Ο. ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 37 

8. Π.Α.Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 37 

9. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 34  

10. Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΝΗΣΟΥ  28

11. ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ 27

12. Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 25 (23)

13. Α.Ο. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 23

14. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 18

15. Π.Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 17 (23)

16. Α.Ο. ΚΟΣΜΗΡΑΣ 15

17. Π.Α.Ο. ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ 10

18. ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 9 

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ κατά την εβδομάδα 20-24 Μαρτίου

 


Συνολικά 67,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 99.227 δικαιούχους, κατά την εβδομάδα 20-24 Μαρτίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

   Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του:

   1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

   - 16,7 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

   - 12,47 εκατ. ευρώ σε 31.477 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

   2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

   - 18 εκατ. ευρώ σε 55.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

   - 20 εκατ. ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

   - 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 17ης αγωνιστικής στον Α΄ Όμιλο της MAISON Β΄ ερασιτεχνικής

 


Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής στον Α΄ Όμιλο της  MAISON Β΄ ερασιτεχνικής

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023  

Α.Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ-Π.Α.Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 1-1

Π.Α.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ-Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 1-1

 Κυριακή 19 Μαρτίου 2023  

Α.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 2-1

Α.Ε. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ-Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1-3

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-Π.Α.Ο. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 4-0

Βαθμολογία  στον Α΄ Όμιλο της Maison της Β΄ ερασιτεχνικής

1.      Π.Α.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ 44

2.      Α.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 39

3.      ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 35

4.      Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑ 23

5.      Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 22

6.      Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 21

7.      Α.Ε. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ 17

8.      Π.Α.Ο. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 16

9.      Α.Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ 13 

10.   Π.Α.Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 10

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 52χρονου αλλοδαπού για παράβαση του άρθρου 155 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

 


Στη σύλληψη ενός 52χρονου αλλοδαπού προέβησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, για παράβαση του άρθρου 155 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001).

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από τα ανωτέρω στελέχη στην πύλη εισόδου οχημάτων του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας σε Φορτηγό  όχημα με επικαθήμενο, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός του τράκτορα και του επικαθήμενου τετρακόσια ενενήντα τρία (493) πακέτα λαθραίων τσιγάρων, χωρίς να φέρουν την ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης, με σκοπό να μεταφερθούν παράνομα στο εξωτερικό.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα, τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας, για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών και φόρων, καθώς και το ανωτέρω Φ/Γ όχημα μετά του επικαθήμενου.

Το σύνολο των διαφυγόντων δασμών και φόρων των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εννέα λεπτών (1.993,09€).

Σοκ από τις νέες αυξήσεις στα στεγαστικά δάνεια

 


Σε απόγνωση οι δανειολήπτες μετά και τη νέα αύξηση στα επιτόκια που ανακοίνωσε η ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης, παρά την τραπεζική θύελλα που σήμανε η κατάρρευση της SVB.

Κατά 27% ακριβαίνουν τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, δηλαδή κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, την ώρα μάλιστα που δεν αποκλείονται και νέες αυξήσεις.

Στην πράξη, για τους δανειολήπτες, η είδηση αυτή μεταφράζεται σε σημαντική επιβάρυνση στη μηνιαία δόση του δανείου τους. 

Άλλωστε, δεν είναι λίγα τα ελληνικά νοικοκυριά που επιβαρύνονται με στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο και έχουν ήδη δει τρομακτικές συνέπειες το τελευταίο 12μηνο - μετά από πέντε διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η ταχύτερη και σημαντικότερη αύξηση στην ιστορία της ευρωζώνης, σε μια προσπάθεια της ευρωπαϊκής τράπεζας να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Τι ισχύει για ένα στεγαστικό ύψους 100.000 ευρώ

Στεγαστικό δάνειο 100.000 € (κυμαινόμενο)

Σημαντικά μηνύματα για τους πολίτες από την Προεδρία του Στέφανου Φούσα στο Πανελλήνιο Συνέδριο CardioAthena

 


Προεδρεύων στο Πανελλήνιο Συνέδριο CardioAthena Καρδιαγγειακής Ιατρικής ο Στέφανος Φούσας, Συντονιστής Τομέα Καρδιάς στο Metropolitan General και ε. Καθηγητής Καρδιολογίας.

Τα κύρια μηνύματα συνοψίζονται στις ακόλουθες τέσσερις επισημάνσεις:

1) Η κακή χοληστερίνη (LDL) πρέπει να εκτιμάται μετά το έμφραγμα και να μειώνεται η τιμή της κάτω από 75.

2) Ο προαθλητικός έλεγχος είναι απαραίτητος και στις νεαρές ηλικίες και στους ενήλικες. Στους ενήλικες ουδέποτε ξεκινάμε την άθληση με έντονη δραστηριότητα.

3) Η γυναικεία καρδιά χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί παρουσιάζει μεγαλύτερη θνητότητα από την αντίστοιχη των ανδρών, παρουσιάζουν ατυπίες, δυσκολεύουν τη διάγνωση και αποφεύγουν την ιατρική βοήθεια.

4)Μόνο στο 30% των υπερτασικών ασθενών ρυθμίζονται σωστά οι πιέσεις. Χρειάζεται καλύτερη προσέγγιση και από τους γιατρούς και από τους ασθενείς.

Μέχρι τις 31 Μαρτίου οι διορθωτικές δηλώσεις στο έντυπο Ε9

 


Περιθώριο μέχρι τις 31 Μαρτίου έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν το έντυπο Ε9 ή να διορθώσουν παλαιότερη δήλωση την οποία είχαν υποβάλει εφόσον υπήρξαν μεταβολές το 2022.

Ως το τέλος του τρέχοντος μήνα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα έντυπα Ε9 από τους υπόχρεους και αμέσως μετά ξεκινά η διαδικασία που θα οδηγήσει στην αποστολή των εκκαθαριστικών, η οποία υπολογίζεται πως θα λάβει χώρα έως το τέλος Απριλίου.

Ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκε και πέρυσι ακόμη και στις περιοχές στις οποίες οι τοπικοί άρχοντες έθεσαν ενστάσεις για το ύψος των αντικειμενικών αξιών.

Σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31 Μαρτίου χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Ε9 ή να διορθώσουν παλαιότερη δήλωση την οποία είχαν υποβάλει εφόσον υπήρξαν μεταβολές το 2022.

Καταργείται ειδικό τέλος των 10 ευρώ ανά Μεγαβατώρα στους λογαριασμούς ρεύματος

 


Νέα οικονομική ανακούφιση στους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών, των επαγγελματιών και εμπόρων έρχεται να δώσει τον Απρίλιο η νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση του ειδικού τέλους των 10 ευρώ ανά Μεγαβατώρα που είχε επιβληθεί στους ηλεκτροπαραγωγούς για τις ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύονται.

Η συγκεκριμένη διάταξη που βρισκόταν σε προηγούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ για τους ηλεκτροπαραγωγούς από την 1η Μαρτίου.

Με τη νομοθετική ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος του υπολογισμού της ειδικής εισφοράς υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Έτσι καταργήθηκε το ειδικό τέλος των 10 ευρώ ανά Μεγαβατώρα που επιβάρυνε τους ηλεκτροπαραγωγούς για την προμήθεια ποσοτήτων φυσικού αερίου. Το τέλος αυτό προκαλούσε επιβάρυνση της τάξης των 20 ευρώ ανά Μεγαβατώρα στα τιμολόγια ρεύματος των νοικοκυριών κι επιχειρήσεων.

Με τις διατάξεις η ειδική εισφορά  υπολογίζεται ως ποσοστό 5% επί της μέσης μηνιαίας τιμής του φυσικού αερίου TTF. Αυτό σημαίνει ότι θα προκύψει μείωση της επιβάρυνσης των 20 ευρώ ανά Μεγαβατώρα στους λογαριασμούς ρεύματος.

Επί της ουσίας οι τελικές τιμές αναμένεται να υποχωρήσουν κατά περίπου 18 ευρώ ανά Μεγαβατώρα ή (0,018 ευρώ ανά Κιλοβατώρα).

Το πρόγραμμα των δωρεάν rapid tests από τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ στην Ήπειρο, την Κυριακή 19 Μαρτίου

 


Την Κυριακή  19 Μαρτίου οι Κινητές  Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου rapid test στην Ήπειρο είναι τα ακόλουθα:

Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας-Isobox, 09:00-15:00

Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών, 08:30-13:30

Θεσπρωτία, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, Εθνικής Αντιστάσεως, Ηγουμενίτσα, 09:00-15:00

Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-15:00

Ιωάννινα, Κατσικάς, Αίθουσα Δημαρχείου, 09:00-14:00.

Έκζεμα: Τι ρόλο παίζει η ενυδάτωση του δέρματος;

 


Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη θεραπεία του εκζέματος, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με την πρόληψη. Παρά τις συμβουλές για συχνή ενυδάτωση του δέρματος, μια μεγάλη μελέτη που παρουσιάστηκε στο τελευταίο συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Ατοπικής Δερματίτιδας (ISAD), έδειξε ότι η καθημερινή χρήση ενυδατικών προϊόντων σώματος στα νεογέννητα υψηλού κινδύνου δεν προφυλάσσει από την εμφάνισή του.

«Το έκζεμα ή ατοπική δερματίτιδα ή ατοπικό έκζεμα είναι ένα πολύ συχνό δερματικό πρόβλημα που εμφανίζεται σε κάθε ηλικία, αλλά συχνότερα στα παιδιά. Περίπου ένα στα πέντε βρέφη εμφανίζουν συμπτώματα.

Οι εκδηλώσεις της ατοπικής δερματίτιδας διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και περιλαμβάνουν τραχύ, δερματώδες, ξηρό ή φολιδωτό δέρμα, ερυθρότητα και κνησμό, κόκκινες, καφέ και γκρι κηλίδες σε διάφορα σημεία του σώματος. Στα βρέφη αυτές μπορεί να παρουσιαστούν και στο πρόσωπο και το κεφάλι. Το ξύσιμο για την ικανοποίηση του κνησμού μπορεί να γίνει αιτία οιδήματος και οροροής. Επίσης, τα παιδιά με έκζεμα έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν τροφικές αλλεργίες, άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα.


Πρόκειται για μια χρόνια δερματοπάθεια, για την οποία δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, αλλά οι αγωγές στοχεύουν στην ύφεση των συμπτωμάτων.», μας εξηγεί ο Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Λαμία-ΠΑΣ Γιάννινα 2-0


Βαθιά ανάσα για τους γηπεδούχους

Η Λαμία επικράτησε με 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στην 1η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Ο Μαρτίνεθ στο 12' έκανε το σουτ η μπάλα βρήκε στον Μπακαδήμα και άλλαξε πορεία και ο Βέργος που ακολουθούσε την έσπρωξε στα δίχτυα για το 1-0 της Λαμίας.

Στο 45΄ μετά από εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά, ο Βέργος πήρε την κεφαλιά και έκανε το 2-0.

Στο 53' ο Τόμας Ντε Βινσέντι αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη με την Λαμία να μένει με δέκα παίκτες.

Ο Μορέιρα στο 81' έκανε το σουτ με το αριστερό, με τη μπάλα να φεύγει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γκαραβέλη.

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος):

Γκαραβέλης, Αμπαντά  (Σαραμαντάς 75΄), Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Τσιλούλης  (Καραμάνος 89΄), Τζανδάρης, Νούνιες  (Μπεχαράνο 70΄), Ντε Βινσέντι, Μαρτίνεζ  (Σλίβκα 71΄), Βέργος  (Μανούσος 89΄).

ΠΑΣ Γιάννινα (Θανάσης Στάικος):

Τσιντώτας, Πήλιος, Τσάβος  (Λώλης 89΄), Εραμούσπε, Μπακαδήμας, Ριένστρα (Ροσέρο 58΄), Τζίνο, Λιάσος (Μπιλμπάο 46΄), Μορέιρα  (Παμλίδης 89΄), Τζίμας  (Μπαπτίστ Λεό 66΄), Μπάλαν.

Μοιράστηκαν τους βαθμούς Π.Α.Σ. Αλμυρός και Α.Ε.Δ. Πωγωνάτος (1-1)

 


Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής στον Α΄ Όμιλο της  MAISON Β΄ ερασιτεχνικής

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023  

Α.Ο. ΖΩΟΔΟΧΟΣ-Π.Α.Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 1-1

Π.Α.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ-Α.Ε.Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 1-1

 Κυριακή 19 Μαρτίου 2023  

Α.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ (16:00)

Α.Ε. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ-Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ (16:00)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-Π.Α.Ο. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (16:00)

Περιφέρεια Ηπείρου: Έναρξη αιτήσεων για την Πρόσκληση Σχεδίων βελτίωσης έτους 2023

 


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η  υπ’ αρ. 534/13-3-2023 (ΑΔΑ: 6Σ7Ζ4653ΠΓ-669) Πρόσκληση της Δράσης 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων” του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2022.

Οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, οι επιλέξιμες δαπάνες και το ύψος της Οικονομικής στήριξης αναφέρονται στην ανωτέρω Πρόσκληση.

Η Πρόσκληση και η Υπουργική Απόφαση της Δράσης 4.1.5 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr ) στις  «Ανακοινώσεις» και στην «Ενημέρωση αγροτών» και στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΤ (www.agrotikianaptixi.gr/Μέτρο4 ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης, ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr  από 15/03/2023 έως 16/05/2023 και ώρα 13:00.