Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλεδιάσκεψης), την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 9:30

 


Την 17-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.      Κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.      Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

3.      Έγκριση του 1ου/13-09-2021 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ.

4.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της Ε.Ο. Αρχαγγέλου - Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς - Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας», αναδόχου Ηρακλή Νικολακόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 12-12-2021.

5.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Καστρίτσα», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.

6.     Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και προστασία πρανών κοίτης ποταμού από Μεγάδενδρο προς Καστροσυκιά», αναδόχου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 15-11-2021.

7.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την λειτουργία της γεωθερμίας και της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.

8.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2021, στα Ιωάννινα.

9.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην Έκδοση του Περιοδικού «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» από την Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου.

10.     Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την ΕΛΛ.ΕΤ. & την Europa Nostra για την Γέφυρα Πλάκας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

11.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022.

12.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Έργα προσαγωγής - επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Πάπιγκου Ζαγορίου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.

13.   Έγκριση τροποποίησης σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020»

14.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση διαγράμμισης άξονα και οριογραμμών οδοστρώματος για την 5η και 42α επαρχιακή οδό του δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων».

15.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού δικτύου προς Παρακάλαμο».

16.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Γότιστας και Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)».

17.      Έγκριση του από 07-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.

18.    Έγκριση του από 09-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία του στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

19.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος της κεντρικής τάφρου Τ1 Βίγλας».

20.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

21.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την ετήσια διακίνηση  επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Άρτας, έτους 2022.

22.      Έγκριση  μίσθωσης  ακινήτου, χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παρ.2  περ. β του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/Α/1996) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες επέκτασης στέγασης των ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας έως 05-02-2025.

23.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 84/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και στο πλαίσιο συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

24.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ασφαλιστική τακτοποίηση πρώην απασχολούμενου της Ν.Α. Άρτας βάσει της υπ’ αριθ. 137/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

25.      Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 124/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

26.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση τάφρων αποστράγγισης και προστασία επαρχιακής οδού προς Μαρκυνιάδα (παροχή υπηρεσιών)».

27.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία πρανών για την προστασία της γέφυρας μπέλεϋ στην περιοχή Μεσούντας (παροχή υπηρεσιών)».

28.    Έγκριση του από 06-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος Εθνικής Οδού Παραμυθιάς - Γλυκής», προϋπολογισμού € 248.000,00 με ΦΠΑ.

29.      Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021.

30.      Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ.

31.      Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89 με ΦΠΑ.

32.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 30-11-2021.

33.      Έγκριση παράτασης της της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καναλακίου και του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Καναλακίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.

34.   Έγκριση του του 2ου/15-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

35.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, λόγω παράτασης της σύμβασης ΙΔΟΧ, ενός ΠΕ Κτηνιάτρου, για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

ΠΗΓΗ:  www.php.gov.gr/